Incassokosten aan banden per 1 juli 2012

Bron: André Moerman
uur

Op 10 november 2008 werd het rapport Incassokosten, een bron van ergernis! van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden in Tros Radar gepresenteerd. Op 11 november 2008 ging de toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin overstag. Hij kondigde een wettelijke regeling aan. Na een lang wetgevingstraject is het dan zo ver. Per 1 juli 2012 zijn de hoogte van de incassokosten aan banden gelegd.

Maximum incassokosten
Per 1 juli 2012 gaat voor consumenten een wetswijziging van kracht waarbij de hoogte van de incassokosten wordt gemaximeerd. Deze wetswijziging geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan een percentage over de hoofdsom, namelijk:
- 15% over de eerste € 2500
- 10% over de volgende € 2500, etc.
Het minimum bedraagt € 40
Dus bij een vordering van € 3000 mag maximaal berekend worden: 15% * 2500 + 10% * 500 = €425. En bij een vordering van € 100 mag maximaal € 40 berekend worden.

Let op: eerst een aanmaning
Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze aanmaning moet tevens staan:

  • een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald;
  • in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is;
  • en indien van toepassing (zie verderop) de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden.

Wanneer na deze aanmaning niet betaald wordt, mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.
Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is verstuurd.

Omvat alle kosten
De regeling geldt voor alle kosten die in rekening worden gebracht om de vordering buitengerechtelijk te innen. Het maakt niet uit onder welke naam de kosten in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld
- administratiekosten
- storneringskosten
- bureaukosten;
- aanmaankosten;
- buitengerechtelijke kosten;
- incassokosten.
Het maakt bovendien niet uit wie de kosten in rekening brengt, de schuldeiser zelf, het incassobureau of de deurwaarder. Wanneer zowel de schuldeiser als het incassobureau kosten in rekening brengt, mag het totaal niet meer bedragen dan het maximumtarief.

Wanneer vorderingen samenvoegen?
Wanneer een schuldeiser meerdere schulden of termijnen van de debiteur te vorderen heeft is het de vraag of hij deze voor de berekening van de incassokosten moet samenvoegen. Het samenvoegen van de termijnen zal immers vaak tot gevolg hebben dat er minder incassokosten verschuldigd zijn, dan wanneer de incassokosten over de afzonderlijke termijnen berekend worden.
In de wet staat dat indien de debiteur voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand (de 14-dagen-aanmaning), dat in één aanmaning moet geschieden. Voor de berekening van de incassokosten worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer de hoofdsom wel en wanneer niet hoeft te worden samengevoegd.

Voorbeeld wanneer wel samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 niet betaald. Vervolgens wordt een aanmaning verstuurd. Dan moet dat voor één bedrag ad. € 60 gebeuren. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag de vordering worden verhoogd met maximaal € 40 aan incassokosten.

Voorbeeld wanneer niet samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 niet betaald. Na afloop van iedere maand is een aanmaning verstuurd. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag voor iedere maand het minimum ad. € 40 berekend worden. Dus in dit voorbeeld drie keer € 40, derhalve € 120.

Wanneer BTW over incassokosten?
Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • de schuldeiser heeft de invordering uit handen geven, bijvoorbeeld aan een incassobureau of deurwaarder, en;
  • de schuldeiser is niet BTW-plichtig en kan dus de verschuldigde BTW aan het incassobureau of deurwaarder niet verrekenen.


De volgende schuldeisers zijn niet BTW-plichtig waardoor er wel BTW over de incassokosten berekend mag worden:
- verhuurders;
- onderwijsinstellingen;
- banken;
- verzekeringsmaatschappijen;
- medische beroepen;
- de overheid.

Incasso Calculator
Schuldinfo heeft een eenvoudig rekenprogrammaatje ontwikkeld om de hoogte van de incassokosten te berekenen, te bepalen of er al dan niet BTW verschuldigd is en hoeveel. De incassocalculator staat in het linkermenu onder rekenprogramma's of gebruik de volgende link www.schuldinfo.nl/incassocalculator

Dwingend recht
De regeling is t.a.v. vorderingen op consumenten dwingend. Er mag niet ten nadele van de schuldenaar van worden afgeweken, maar natuurlijk wel ten voordele. Dus controleer altijd even de algemene voorwaarden.
Een afwijkend beding in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar en kan ook door de rechter ambtshalve opzij worden gezet.

Meer informatie
- Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
- Wetswijziging maximum incassokosten
- Parlementaire behandeling wetswijziging maximum incassokosten
- LOSR-rapport: Incassokosten, een bron van ergernis!
- Uitzending Tros Radar 10 november 2008 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn