Heraansluitkosten Tele2 oneerlijk

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een telefoon-, internetabonnement of energiecontract is beëindigd, zal voor heraansluiting kosten in rekening worden gebracht, zo staat meestal in de kleine lettertjes vermeld. Maar vaak staat niet vermeld hoeveel er in rekening wordt gebracht. Dat is niet eerlijk volgens de rechtbank Amsterdam die de heraansluitkosten van Tele2 om die reden afwijst.

Wat vooraf ging
Tele2 vordert € 185,15 aan hoofdsom, € 40 aan incassokosten en € 13,25 aan rente. De hoofdsom ad. € 185,15 is opgebouwd uit:

  • tweemaal heraansluitkosten: € 56
  • achterstand: € 27,15
  • schade vanwege voortijdige beëindiging overeenkomst: € 102

Volgens Tele2 is X de betalingsverplichting herhaaldelijk niet nagekomen en daarmee toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Tele2 heeft de overeenkomst inmiddels vroegtijdig beëindigd.

X heeft aangevoerd dat Tele2 meerdere keren de verbindingen en services naar hem vroegtijdig heeft verbroken. X heeft in dat kader diverse klachten- en vergoedingsformulieren ingevuld. Deze zijn door Tele2 behandeld en bevestigd. Daarmee gaf Tele2 toe dat zij fout zat. In tegenstelling tot deze toezeggingen heeft Tele2 maar één keer € 28,00 gecrediteerd. Tele2 had niet telkens heraansluitingskosten van € 28,00 in rekening mogen brengen. Deze heeft X dan ook niet betaald.


Oneerlijk beding?
Tele2 beroept zicht t.a.v. de heraansluitkosten op artikel 21.2 van de Algemene voorwaarden. Daarin staat:
"Tot indienststelling wordt weer overgegaan als je binnen een door Tele2 vastgestelde redelijke termijn alsnog je verplichtingen bent nagekomen en de kosten voor buitengebruikstelling en indienststelling aan Tele2 hebt voldaan."

De algemene voorwaarden lees je meestal pas wanneer er een probleem is ontstaan. Gelukkig biedt de zwarte en grijze lijst uit het Burgerlijk Wetboek en de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenzaken (de zogenaamde blauwe lijst) extra bescherming voor consumenten.
Op basis van jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad moet de rechter uit zichzelf beoordelen of een beding oneerlijk is in de zin van de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenzaken. Dus ook als de consument hier geen beroep op doet of verstek laat gaan zal de rechter hier naar moeten kijken.
Wanneer vastgesteld wordt dat het beding oneerlijk is, mag de rechter de in rekening gebrachte kosten niet matigen. Hij moet het beding volledig buiten beschouwing laten, tenzij de consument zich hiertegen verzet.


Beoordeling
Ten aanzien van de heraansluitkosten van Tele2 komt de kantonrechter tot de volgende beoordeling:

“10. (…) Vooropgesteld wordt dat het beding niet is gelimiteerd. Daarnaast wordt de hoogte van het bij de consument in rekening te brengen bedrag niet genoemd. Dat maakt dat Tele2 telkens vrij spel heeft bij het in rekening brengen van mogelijk torenhoge kosten. Betaalt de consument de in rekening gebrachte heraansluitingskosten niet, dan kan Tele2 de aansluiting afgesloten houden totdat wordt betaald, waarna zij opnieuw heraansluitingskosten in rekening kan brengen. Dit kan tot onaanvaardbaar hoge kosten leiden die mogelijk niet meer in verhouding staan tot de ernst van de tekortkoming. Zo kan Tele2 bij te late betaling van ook maar één dag per maand ongelimiteerde kosten in rekening brengen. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het beding het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. Dat betekent dat het beding oneerlijk is en buiten beschouwing wordt gelaten.

11. Het voorgaande maakt dat een bedrag van € 56,00 (tweemaal € 28,00) niet toewijsbaar is. De tussen partijen ontstane discussie omtrent het al dan niet terecht in rekening brengen van heraansluitingskosten is daarmee van de baan."

De kantonrechter stelt vast dat X nog wel een bedrag ad. € 27,15 verschuldigd is. Vervolgens moet de kantonrechter nog beoordelen of Tele2 de overeenkomst terecht vroegtijdig heeft beëindigd en daardoor recht heeft op de conform de formule van het LOVCK (zie rapport Ambtshalve toetsing III) berekende schadevergoeding van € 102,00.

"Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. Gelet op de uiterst geringe tekortkoming aan de zijde van X, die voornamelijk is ontstaan door de onduidelijke communicatie en de foutieve facturen waarin heraansluitingskosten staan, terwijl X die niet verschuldigd is, was Tele2 niet gerechtigd om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en vervolgens een naar verhouding hoge beëindigingsvergoeding in rekening te brengen. Geoordeeld wordt dan ook dat X de schadevergoeding van € 102,00 niet is verschuldigd.

14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, nu X niet voor een juist bedrag is aangeschreven."Meer informatie
- Rb Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3772
- Ambtshalve toetsing III Herzien rapport van de redactieraad van het LOVCK&T (mei 2018)


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn