Gegijzeld in de wanbetalersregeling zorgverzekering

Bron: André Moerman
uur

In 2009 is de zogenaamde wanbetalersregeling zorgverzekering ingevoerd. Bij 6 maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over. Vanaf dat moment ben je voor straf een hoge bestuursrechtelijke premie verschuldigd (2017: € 134,38). Tot voor kort kon je alleen uit deze regeling komen wanneer je alle schulden aan de zorgverzekeraar hebt betaald of na toelating schuldhulpverlening of WSNP. Voor velen een uitzichtloze situatie. Vanaf 1 juli 2016 zijn er extra uitstroommogelijkheden bijgekomen. Maar werken die ook?
Betalingsregeling

Per 1 juli 2016 is in de Zorgverzekeringswet het treffen van een betalingsregeling als extra uitstroomreden opgenomen. De onderliggende gedachte is dat als je geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd bent en weer ‘gewone premie’ aan de zorgverzekeraar gaat betalen, het verschil in premie gebruikt kan worden om aan de zorgverzekeraar af te lossen.
In de wet staan echter geen aflosbedragen genoemd. In de praktijk komt het dan ook voor dat ze zorgverzekeraar alleen akkoord wil gaan met een betalingsregeling wanneer de hele schuld in drie jaar wordt afgelost, ook al komt men onder de beslagvrije voet. Dit is in strijd met de bedoeling van de wetgever en sluit groepen uit. Normaal gesproken hoeft een schuldeiser niet in te stemmen met een betalingsregeling en kan ze de vordering in z’n geheel opeisen. De zorgverzekeraar is echter met deze wetswijziging geen ‘normale schuldeiser’ meer.


Loonbeslag
Een ander knelpunt betreft de situatie dat men geen betalingsregeling kan treffen omdat er al loonbeslag is gelegd. Er is dan geen ruimte voor een betalingsregeling. Weliswaar is er na het treffen van de betalingsregeling een lagere premie verschuldigd. Deze lagere premie heeft bij loonbeslag echter tot gevolg dat de beslagvrije voet ook omlaag gaat en er via loonbeslag meer aan de schuldeisers wordt afgedragen. Er ontstaat dus geen extra aflossingsruimte.
Tijdens de parlementaire behandeling is een amendement ingediend om het aflossen aan de zorgverzekeraar via loonbeslag ook als uitstroomreden te laten gelden. Dit amendement is helaas niet aangenomen.


Verplichte afmelding

Wanneer de zorgverzekeraar, of de deurwaarder namens de zorgverzekeraar, heeft ingestemd met een betalingsregeling, dan is de zorgverzekeraar verplicht om de schuldenaar af te melden bij het CAK. Dit is in de Zorgverzekeringswet dwingend voorgeschreven. Het is dan ook verstandig om eerst een betalingsregeling te treffen en daarna pas over afmelding te beginnen :)
De wetswijziging heeft onmiddellijke werking. Dit betekent dat als een betalingsregeling loopt, ook al is deze voor 1 juli 2016 overeengekomen, de zorgverzekeraar betrokkene met terugwerkende kracht moet afmelden bij het CAK.
Download hier een voorbeeldbrief.


Uitstroom bijstandsgerechtigden

Vanaf 12 juli 2016 is een ministeriële regeling van kracht die het onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt dat mensen met een bijstandsuitkering versneld terugkeren naar het normale premieregime van de zorgverzekeraar. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen zelf beslissen of ze een overeenkomst willen sluiten om dit mogelijk te maken.
Voor versnelde uitstroom gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • De verzekeringnemer heeft een collectieve verzekering voor minima afgesloten (CAZ-verzekering);
  • De premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt ingehouden op de uitkering;
  • Het eigen risico is meeverzekerd, of wordt door de verzekeringnemer (gespreid) betaald;
  • De schuld bij de verzekeraar wordt afgelost, de aflossing wordt ook ingehouden op de uitkering;
  • De zorgverzekeraar verleent kwijtschelding voor het restant aan schulden nadat een periode van maximaal 36 maanden is afgelost.

De gemeenten mogen dus zelf weten of ze aan deze, op zich mooie regeling, willen meewerken. Gebeurt dit niet in jouw gemeente, vraag hier dan politieke aandacht voor.


Afschaffen
Met deze wetswijziging wordt de wanbetalersregeling een beetje bijgeschaafd. In de kern blijft het echter een slechte wet. Mensen krijgen een boetepremie vanwege het niet op tijd betalen. Dit werkt alleen als mensen wel kunnen, maar niet willen betalen. In de praktijk zijn het vooral niet-kunners. Een boetepremie werkt dan averechts.


Meer informatie
- Voorbeeldbrief afmelding bij CAK ivm treffen betalingsregeling zorgverzekeraar
- Parlementaire behandeling verbetering wanbetalersmaatregelen
- Achtergrondinfo schulden bij de ziektekostenverzekeraar


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn