Gedagvaard, ondanks betaling zonder kenmerk

Bron: André Moerman
uur

Een deurwaarder incasseert verschillende vorderingen namens verschillende schuldeisers op dezelfde debiteur. De debiteur maakt een bedrag over zonder aan te geven voor welke vordering de betaling bedoeld is. De deurwaarder boekt de betaling af op een bepaalde vordering en dagvaart de debiteur voor een andere vordering. Hoe oordeelt de rechter?

De vordering
De zorgverzekeraar De Friesland vordert betaling van € 644,44, te vermeerderen met rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

Het verweer
De gedaagde heeft het volgende verweer:
“Ik heb, vóór het uitbrengen van de dagvaarding, betaald.”

De beoordeling
Bij brief van 18 juli 2011 was aan gedaagde medegedeeld dat zij het bedrag van € 740,21 moest betalen. Vast staat dat de gedaagde op 16 augustus 2011 een bedrag van € 700,-- en op 20 augustus 2011 een bedrag van € 40,21 heeft overgemaakt op de bankrekening van de deurwaarder. Bij de overboekingen stond geen kenmerk vermeld.
De dagvaarding is uitgebracht op 11 oktober 2011.

Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de deurwaarder verklaard dat bij dit deurwaarderskantoor nog een andere incassoprocedure jegens gedaagde liep. Dit betrof een vordering van een andere crediteur. De deurwaarder heeft de betaling van € 700,-- op deze andere vordering in mindering gebracht. Naar de mening van de vertegenwoordiger van de deurwaarder staat het de deurwaarder vrij om, als de debiteur niet aangeeft op welke vordering de betaling betrekking heeft, deze af te boeken op een vordering naar keuze van de deurwaarder. De deurwaarder stuurt geen bevestiging van betaling aan de debiteur en deelt in gevallen zoals de onderhavige niet aan de debiteur mede op welke vordering de betaling in mindering is gebracht.

De kantonrechter is van oordeel dat er geen rechtsregel is, op grond waarvan de deurwaarder mag kiezen op welke bij hem in behandeling zijnde vorderingen een betaling door een debiteur wordt afgeboekt. Artikel 6:43 lid 2 BW geeft de bevoegdheid tot toerekening van een betaling indien de schuldenaar niet aanwijst op welke verbintenis de betaling betrekking heeft. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen bij twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser. Dat de deurwaarder vorderingen voor meerdere schuldeisers incasseert, maakt echter niet dat deze vorderingen als verbintenissen jegens een en dezelfde schuldeiser mogen worden beschouwd.
Het had op de weg van de deurwaarder gelegen aan gedaagde te vragen welke vordering zij beoogde te betalen. Nu de deurwaarder dit heeft nagelaten en gedaagde bij eerste gelegenheid heeft aangegeven dat de betaling van € 740,21 betrekking had op de vordering van De Friesland, wordt zij geacht die vordering te hebben voldaan en wel voordat de dagvaarding werd uitgebracht.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt De Friesland in de kosten van deze procedure aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op nihil.

Meer informatie
- Rb ’s-Hertogenbosch 19 januari 2012, LJN:BV1551


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn