Extra beloning bij problematische schulden

Bron: André Moerman
uur

Wanneer sprake is van problematische schulden kan de bewindvoerder bij de rechter om een extra beloning vragen. Bij een ‘gewoon bewind’ krijgt de professioneel bewindvoerder op jaarbasis 17 uur vergoed. Bij problematische schulden kan de bewindvoerder om een extra beloning van vijf uur vragen.

De rechtbank Noord-Holland heeft een eigen beleid ontwikkeld aan de hand waarvan beoordeeld wordt of sprake is van problematische schulden. Zo moeten er volgens de rechtbank in beginsel minimaal vijf schuldeisers zijn. Gerechtshof Amsterdam wijst dit beleid af en licht vervolgens toe wat voor de extra beloning onder ‘problematische schulden’ moet worden verstaan.


Wat voorafging
De bewindvoerder heeft bij de kantonrechter om een extra beloning gevraagd omdat er sprake is van problematische schulden. De kantonrechter heeft het verzoek van de bewindvoerder afgewezen, op grond van het door de kantonrechters in de rechtbank Noord-Holland vanaf oktober 2018 geldende beleid inzake de beoordeling van problematische schulden. Blijkens de bestreden beschikking en de brief van de kantonrechter aan de bewindvoerder van 17 oktober 2018 is het uitgangspunt van deze nieuwe werkwijze dat er in beginsel sprake is van problematische schulden indien er vijf of meer schuldeisers zijn bij een schuldenlast boven € 3.000,-. Indien de schuld hoger is dan € 3.000,- maar er minder dan vijf schuldeisers zijn, hangt het van de overige omstandigheden af of er sprake is van problematische schulden.


Het hof overweegt als volgt.
Uit de gepubliceerde toelichting bij de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijkt dat een bewindvoerder om een hogere jaarbeloning dan voor een standaardbewind kan verzoeken indien de rechthebbende ‘problematische schulden’ heeft. Van 'problematische schulden' is blijkens de toelichting sprake indien redelijkerwijs is te voorzien dat een rechthebbende niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of hij heeft opgehouden te betalen. De hoogte van de schuldenlast zegt in dit kader op zichzelf niet zoveel maar moet worden afgezet tegen de inkomsten, het vermogen, de huishoudsituatie en de leeftijd, gezondheid, opleiding en verdiencapaciteit van de schuldenaar. Daarnaast blijkt uit de toelichting dat de hogere jaarbeloning gerechtvaardigd is indien de bewindvoerder vanwege de problematische schulden extra werkzaamheden verricht en dat van 'problematische schulden' zonder meer sprake is in geval van (toegeleiding naar) schuldhulpverlening, (toegeleiding naar) schuldsanering en/of onoplosbare schulden.

Anders dan de kantonrechter, is het hof van oordeel dat er in het onderhavige geval sprake is van problematische schulden die een hogere jaarbeloning voor de bewindvoerder rechtvaardigen. Hoewel een schuldenlast van ruim € 31.000,- op zichzelf niet problematisch behoeft te zijn, is gebleken dat de bewindvoerder ten tijde van de bestreden beschikking reeds doende was betrokkene toe te geleiden naar de schuldhulpverlening en dat inmiddels ook sprake is van toegeleiding naar de schuldsanering. Blijkens de toelichting bij de Regeling is er in dat geval zonder meer sprake van problematische schulden. Het hof zal de bestreden beschikking dan ook vernietigen en het verzoek van de bewindvoerder alsnog toewijzen.


Meer informatie
- Hof Amsterdam 31 december 2019, zaaknummer: 200.255.839/01
- Toelichting ‘problematische schulden’
- Achtergrondinfo beschermingsbewind