Dwangakkoord: Ook finale kwijting CJIB

Bron: André Moerman
uur

Bij convenant tussen het CJIB en de NVVK zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder o.a. verkeersboetes onder de schuldregeling vallen. Zo is geregeld dat na de schuldregeling het restantbedrag aan verkeersboetes alsnog voldaan moet worden. Het Budget Adviesbureau Deventer verzocht om toepassing van een dwangakkoord tegen finale kwijting. De rechtbank Gelderland komt tot het volgende oordeel: de finale kwijting geldt ook voor verkeersboetes.
1. De procedure


1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het op 27 maart 2013 ter griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift totvaststelling van een dwangakkoord als bedoeld in artikel 287a Faillissementswet (Fw.);
- het op 27 maart 2013 ter griffie van deze rechtbank ingekomen verzoekschrift tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling;
- de mondelinge behandeling van genoemd verzoek op 22 april 2013 en het daarvanopgemaakte proces-verbaal;
- het tussenvonnis van deze rechtbank van 25 april 2013.


2. Het verzoek

2.1 X verzoekt verweersters te bevelen medewerking te verlenen aan de door hen aan hun schuldeisers aangeboden schuldregeling.

2,2. Het Budgetadvies Bureau te Deventer verzoekt Woonbedrijf Ieder1 te veroordelen in de kosten van de procedure.


3. Het verweer

Voor zover van belang zal op het verweer worden ingegaan.


4. De beoordeling

4.1. Het CJIB heeft hij faxbericht van 13 mei 2013 gereageerd op het tussenvonnis waarin - kort gezegd - is geoordeeld dat het CJIB kennelijk ook moest worden beschouwd als weigerende schuldeiser omdat zij aan haar instemming de voorwaarde heeft verbonden dat zij, na uitvoering van de regeling, geen finale kwijting zal verlenen voor het onbetaald gebleven gedeelte van haar vordering. In voornoemd tussenvonnis heeft de rechtbank het CJIB toestaan haar standpunt te verduidelijken, hetgeen is gebeurd bij faxbrief van 13 mei 2013. Deze brief geeft echter nog steeds geen helderheid over de vraag of het CJIB aan haar instemming met de minnelijke regeling de voorwaarde verbindt dat er geen finale kwijting wordt verleend voor het onbetaald gebleven gedeelte van haar vordering. Dat brengt mee dat de rechtbank het CJIB, zoals in het tussenvonnis is overwogen, zal beschouwen als schuldenaar die feitelijk niet met de aangeboden regeling instemt, voor welke weigering geen andere grond is aangevoerd dan dat ingevolge een convenant tussen NVVK en CJIB die finale kwijting is uitgesloten. Verzoeker staat echter buiten dat convenant en bovendien is het ontbreken van finale kwijting strijdig met het doel van een schuldsaneringsregeling, te weten het verkrijgen van een schone lei. De rechtbank zal het bezwaar van het CJIB tegen de aangeboden regeling dan ook afwijzen.

4.2. Woonbedrijf Ieder1 kan niet instemmen met het aangeboden voorstel, omdat haar vordering voorkomt uit schoonmaakkosten en geen huurachterstand, betreft. Bij de beoordeling van de aangeboden regeling speelt de aard van de vordering zoals gesteld door Woonbedrijf Ieder l echter geen rol, zodat de weigering door Woonbedrijf Ieder 1 enige grondslag ontbeert.

4.3. Gelet op het voorgaande zal de rechtbank het verzoek toewijzen.

4.4. Op grond van artikel 287a lid 6 Fw zal de schuldeiser die instemming met de schuldenregeling heeft geweigerd, bij toewijzing van het verzoek in de kosten worden veroordeeld. Door het budget adviesbureau Deventer is onderbouwd aangetoond dat zij aan verzoeker een bedrag van € 756,80 in rekening brengt voor de door haar in het kader van de voorbereiding van het dwangakkoord verleende juridische bijstand. Gelet daarop zal de rechtbank Woonbedrijf Ieder1 en het CJIB, ieder bij helfte, in deze kosten veroordelen.


5. De beslissing

De rechtbank

5.1. gelast Woonbedrijf Ieder 1 en het CJIB in te stemmen met de aangeboden schuldregeling;

5.2. veroordeelt verweerders in de kosten van X welke kosten voor zowel Woonbedrijf Ieder 1 als het CJIB een bedrag van € 378,40 bedragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.A. Bierbooms, rechter, en uitgesproken op 28 mei 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.


Let op!
Per 1 januari 2016 is het beleid gewijzigd: Verkeersboetes (wahv-sancties) gaan mee in een schuldregeling tegen finale kwijting. Bij schuldregelingen die op of na 1 januari 2016 succesvol worden afgerond, wordt het restant aan verkeersboetes kwijtgescholden.


Meer informatie
- vonnis rechtbank Gelderland 28 mei 2013
- convenant CJIB-NVVK
- achtergrondinfo cjib-vorderingen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn