DUO wijzigt beleid beslag bankrekening studenten

Bron: André Moerman
uur

Een deurwaarder legt in opdracht van DUO beslag op de bankrekening van een student, met als gevolg dat de gehele studiefinanciering door de deurwaarder geïnd wordt en er niets over blijft om van te leven. Het is vanwege een beslagverbod niet mogelijk om direct beslag op de studiefinanciering te leggen. Door nu beslag op de bankrekening te leggen wordt in feite dit beslagverbod omzeild. Alle reden voor een sociaal raadsman van Rijnstad om namens de cliënt een klacht in te dienen.


Het bankbeslag
Een alleenstaande moeder (mevrouw X), die naast de zorg voor haar kinderen, een voltijd studie volgt heeft een nog openstaande schuld van €260,- bij de DUO. Deze vordering wordt vervolgens door DUO overgedragen naar de deurwaarder die beslag legt op de bankrekening van de studente. Zij ontvangt op deze bankrekening alleen inkomsten uit studiefinanciering, in de vorm van een rentedragende lening. De schuld bedraagt na het bankbeslag ivm de kosten inmiddels € 703,92.

De klacht
De sociaal raadsman heeft allereerst namens de cliënt een klacht ingediend bij de DUO. De kern van de klacht komt erop neer dat voor studiefinanciering een beslagverbod geldt en dat dit verbod door middel van het bankbeslag wordt omzeild.  Hiernaast zijn de gevolgen van een bankbeslag verstrekkend bij mensen met een minimum inkomen. Bij deze groep zijn de kosten die in rekening worden gebracht (deurwaarder € 275 en bank ± € 125) vaak hoger dan de opbrengsten.
DUO geeft in hun reactie op deze klacht aan dat er wel degelijk beslag op de bankrekening gelegd mag worden, ook als het inkomen uit studiefinanciering bestaat. Echter geeft DUO wel aan dat de deurwaarder rekening dient te houden met de beslagvrije voet.
Hierop heeft de sociaal raadsman contact gezocht met de deurwaarder en het verzoek ingediend om rekening te houden met de beslagvrije voet aangezien hun opdrachtgever de DUO dit aangeeft. In het antwoord laat de deurwaarder onder andere het volgende weten:
“Het is gebleken dat onze opdrachtgever niet over de juiste/volledige informatie beschikt voor wat betreft de toepassing van de beslagvrije voet en de daarbij horende beslagen. DUO deelt inmiddels onze mening dat er bij bankbeslag géén beslagvrije voet toegepast dient te worden.”

Om deze impasse te doorbreken heeft de sociaal raadsman een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman.

Het resultaat
Na interventie door de Nationale ombudsman komt de DUO met de volgende reactie:

“DUO heeft de juridische verantwoording en relevante jurisprudentie onderzocht. Hieruit blijkt dat bankbeslag weliswaar Juridisch mogelijk is, maar niet wenselijk is als er slechts één bron van inkomsten is. Bij bankbeslag geldt bovendien geen beslagvrije voet waardoor de betrokkene in een financiële noodsituatie terecht kan komen.

DUO heeft daarom besloten om, met Ingang van 1 januari 2014, af te zien van executoriaal derdenbeslag op banktegoeden, wanneer evident is dat de debiteur alleen inkomen heeft in de vorm van studiefinanciering. Dit wordt gecommuniceerd met de deurwaarders.

Indien er sprake is van meerdere Inkomstenbronnen kan de deurwaarder - wel executoriaal derden beslag op het banktegoed leggen. Maar vereist is dan wel dat de deurwaarder rekening houdt met de beslagvrije voet waardoor de debiteur kan blijven voorzien in de minimale kosten voor levensonderhoud.

Hiermee wordt positief gereageerd op uw vraag of DUO een wat meer terughoudend invorderingsbeleid wil voeren. Dit beleid is ingegaan per 1 januari 2014. Formeel heeft het nieuwe beleid dus geen betrekking op de zaken van mevrouw X en Y. Er ligt inmiddels geen bankbeslag meer, maar de gemaakte kosten komen wel voor rekening van de debiteur. Voor mevrouw X betekent dit de harde situatie dat door haar klacht (en het in gang zetten daarvan) DUO weliswaar het beleid heeft aangepast maar er voor haar niets verandert. DUO heeft daarom besloten om de kosten die mevrouw X heeft gemaakt voor 50% te vergoeden. In navolging van mevrouw X, zal DUO ook 50% van de kosten van Y vergoeden.”


Meer informatie
- DUO legt geen bankbeslag als stufi enige bron van inkomsten is
- Achtergrondinfo bankbeslag


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn