Door beslag geen recht op kinderopvangtoeslag?

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een kinderopvangorganisatie uit het verleden beslag legt op (het voorschot) kinderopvangtoeslag heeft dat grote gevolgen. Er ontstaat een achterstand bij de huidige kinderopvangorganisatie. Maar dat niet alleen. De belastingdienst herziet het recht op kinderopvangtoeslag naar € 0,- omdat niet alle kosten voor kinderopvang zijn betaald. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat in deze situatie de belastingdienst het recht op kinderopvangtoeslag niet mag herzien. Nu sprake is van een onrechtmatig beslag (kinderopvang uit het verleden) is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

De feiten
Mevrouw X is mede aansprakelijk voor een schuld van haar ex-partner van ruim € 8.800 wegens niet-betaalde kosten kinderopvang in het jaar 2010. De voor het jaar 2013 aan haar verstrekte voorschotten kinderopvangtoeslag zijn niet aan haar uitgekeerd, maar aan het kinderopvangbureau waar zij gebruik van maakte. In april 2013 is door de deurwaarder in verband met de openstaande vordering voor kosten kinderopvang in 2010 derdenbeslag gelegd op de nog niet verstrekte voorschotten voor 2013. Ten gevolge van het derdenbeslag is een deel van de factuur voor kinderopvang in mei 2013 onbetaald gebleven. De belastingdienst heeft het voorschot kinderopvangtoeslag voor 2013 vervolgens naar nihil herzien, omdat mevrouw X niet alle kosten voor de kinderopvang in 2013 heeft betaald.


Het geschil
Mevrouw X heeft bezwaar en vervolgens beroep aangetekend tegen de herziening van de kinderopvangtoeslag naar nihil. Zij heeft voor haar kinderen gedurende de maanden januari, februari, maart, april en mei 2013 gebruik maakte van de kinderopvang. Gezien haar inkomen, de beslaglegging en het schuldhulpverleningstraject was het voor eiseres niet mogelijk de factuur van de  kinderopvang in de maand mei te voldoen.
De belastingdienst stelt dat mevrouw X geen recht had op kinderopvangtoeslag voor het berekeningsjaar 2013, omdat de factuur in de maand mei onbetaald is gebleven. Daarmee is niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag dat de volledige kosten moeten zijn voldaan.


Beoordeling en beslissing
Mevrouw X heeft de kinderopvang in 2013 niet kunnen betalen vanwege een beslag op de kinderopvangtoeslag door een andere kinderopvangorganisatie vanwege een schuld uit 2010.
Ivm de vaststelling van de rechtmatigheid van dit beslag verwijst de rechtbank naar een een arrest van het Hof Den Bosch d.d. 15 juli 2014:

Het Hof Den Bosch oordeelt:
“3.9 Gelet op de formulering van de uitzonderingsbepaling onder a is er sprake van een te ver verwijderd verband bij een beslag op huurtoeslagen die gelden als tegemoetkoming voor huurverplichtingen uit hoofde van een andere huurovereenkomst (voor een andere woning). Daarbij betrekt het hof dat uitgangspunt is dat de huurder, die een huurtoeslag ontvangt, die toeslag dient aan te wenden voor de betaling van lopende huurtermijnen.”

De rechtbank Den Haag oordeelt als volgt:
“Gelet op al deze feiten en omstandigheden komt de rechtbank tot het oordeel dat de beslaglegging onrechtmatig is uitgevoerd en eiseres reeds daarom niet toerekenbaar tekort is geschoten bij de betaling van de kosten van de kinderopvang in 2013. Voor verweerder was er derhalve geen aanleiding om het voorschot kinderopvangtoeslag voor 2013 op nihil te stellen. Het bestreden besluit komt om die reden voor vernietiging in aanmerking."


Meer informatie
- Rb Den Haag 13 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:4255
- Hof Den Bosch d.d. 15 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2173
- Zie ook Hof Amsterdam 22 juli 2014, zaaknr.:  200.140.465101 KG  
- Raad van State 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2700
- Raad van State 26 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2685
- Raad van State 5 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3942
- Achtergrondinfo invordering toeslagen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn