Deurwaarderskosten onterecht bankbeslag DUO bij student

Bron: André Moerman
uur

Voor studiefinanciering geldt een beslagverbod, met als gevolg dat een beslag onder de DUO niets oplevert. Maar zodra de studiefinanciering op een bankrekening wordt gestort geldt het beslagverbod niet meer. Het banksaldo valt dan onder het beslag, al kan uitwinning van het beslag onder omstandigheden misbruik van bevoegdheid opleveren.

Het wordt echt vreemd wanneer de DUO zelf als schuldeiser beslag op de bankrekening van een student laat leggen en op die manier de studiefinanciering int. Na een klacht door een sociaal raadsman van Rijnstad en interventie van de Nationale ombudsman heeft de DUO haar beleid in 2014 gewijzigd. Ondanks deze beleidswijziging komt het af en toe toch nog voor dat een deurwaarder beslag op een bankrekening van studenten legt. Zo ook in onderhavige kwestie. De Nationale ombudsman moet er weer aan te pas komen, nu om de deurwaarderskosten terug te draaien.
De Nationale ombudsman moest oordelen over de volgende kwestie:

Een studente betaalde niet op tijd het lesgeld van haar opleiding aan DUO en ze ontving van DUO een boete wegens het te laat stopzetten van haar studentenreisproduct. Dit heeft ertoe geleid dat een deurwaarder beslag legde op haar bankrekening.

Het beslag werd opgeheven omdat DUO inmiddels zijn beleid had gewijzigd in die zin dat er geen beslag meer mocht worden gelegd indien de studiefinanciering de enige inkomstenbron was.

Naar aanleiding van de klacht van studente over verwarrende berichtgeving en beslagverbod, kreeg de studente van DUO alsnog gelegenheid om de schulden binnen vier weken te voldoen. De studente heeft de openstaande studieschuld in termijnen betaald, het eerste deel twee maanden nadat de termijn van vier weken was verstreken en het tweede deel nog een maand later.

Een half jaar later ontving de studente een rekening van de deurwaarder.

De studente klaagt erover dat DUO niet heeft voorkómen dat zij nog ruim € 160 aan deurwaarderskosten moet betalen voor een ten onrechte gelegd bankbeslag.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid de burger respecteert, hem fatsoenlijk behandelt en hulpvaardig is. Dit houdt in dat medewerkers van DUO attent zijn in de contacten met de burgers en hen zo goed mogelijk helpen. DUO doet dit op respectvolle wijze en houdt daarbij rekening met de persoon van de burger.

Terugkijkend constateert de Nationale ombudsman dat DUO bij de behandeling van de eerdere klacht in het voorjaar van 2014 tot het inzicht was gekomen dat de deurwaarder ten onrechte beslag had gelegd. Bij die conclusie past niet dat verzoekster toch de kosten van de beslaglegging zou moeten dragen. Het argument dat DUO daarvoor naderhand heeft gegeven, namelijk dat verzoekster de door haar verschuldigde hoofdsom pas na verstrijken van de gestelde termijn heeft betaald, is ondeugdelijk. Die vertraging betekende immers niet dat het eerdere beslag en daarmee gemoeide kosten alsnog "terecht" waren. Evenmin heeft de vertraging in de betaling tot nieuwe deurwaarderskosten geleid.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman was het fatsoenlijk geweest indien DUO bij de afhandeling van de klacht door DUO in april 2014 aan verzoekster en aan de deurwaarder had laten weten dat de kosten van het beslag niet voor rekening van verzoekster zouden komen.

Nu DUO niet heeft voorkómen dat de deurwaarder kosten bij verzoekster in rekening bracht en hier in eerste instantie zelfs achter stond, heeft DUO gehandeld in strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.

Meer informatie
- Rapport Nationale ombudsman 29 december 2015, nr. 2015/185
- DUO wijzigt beleid beslag bankrekening studenten


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn