Deurwaarder als bewindvoerder, een onwenselijke combi

Bron: André Moerman
uur

In toenemende mate zijn er deurwaarderskantoren die zich ook met beschermingsbewind bezighouden. Ook de deurwaarder als schuldhulpverlener en zelfs handel in energiecontracten komt voor. De deurwaarder krijgt wel heel veel petten.

De Gerechtsdeurwaarderswet biedt aan de deurwaarder als openbaar ambtenaar ruimte voor nevenactiviteiten. Probleem ontstaat echter ten aanzien van de deurwaarder als gemachtigde van de schuldeiser, formeel ook een nevenactiviteit. Deze werkzaamheden zijn niet te combineren met die van een bewindvoerder.

Een kantonrechter van Rechtbank Noord-Nederland komt tot een vergelijkbaar oordeel. Een deurwaarderskantoor diende namens betrokkene een verzoek tot onderbewindstelling in. De kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een schijn van belangenverstrengeling en wijst een andere bewindvoerder aan. Een uitspraak die navolging verdient. Bij mensen met schulden moet een deurwaarderskantoor niet als bewindvoerder worden aangewezen.
De rechtbank Noord-Nederland overweegt het volgende

1.
Het verzoek tot onderbewindstelling is namens [A] (hierna: rechthebbende) ingediend door [naam] van LAVG B.V. h.o.d.n. LAVG Bewindvoering. De te benoemen bewindvoerder is LAVG B.V.

2.
LAVG B.V. is een landelijk opererende deurwaarder en een groot (regionaal) opererend incassobureau. In deze hoedanigheid behartigt zij de belangen van schuldeisers en verricht zij incassoactiviteiten. Niet kan worden uitgesloten dat tot deze schuldeisers ook schuldeisers van de rechthebbende behoren. Aldus bestaat de mogelijkheid van verstrengeling van belangen. In ieder geval is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling. Deze schijn dient onder alle omstandigheden vermeden te worden.

3.
De kantonrechter heeft in aanmerking genomen dat wettelijk gezien een deurwaarder benoemd mag worden tot bewindvoerder. Zij heeft voorts in ogenschouw genomen dat de deurwaarder onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn wettelijke taak en dat hij onderworpen is aan toezicht en tuchtrechtspraak. De kantonrechter is echter van oordeel dat niet alles wat - wettelijk gezien - mogelijk is, ook wenselijk genoemd kan worden. Temeer omdat er een (commercieel) spanningsveld bestaat tussen de (betalende) opdrachtgever(s) van de deurwaarder en de (veelal) onvermogende rechthebbenden.

4.
Alles afwegende komt de kantonrechter tot het oordeel dat het niet in het belang is van de rechthebbende om LAVG B.V. te benoemen tot bewindvoerder.

5.
Uit de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat de rechthebbende als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

6.
Gezien het voorgaande zal de kantonrechter Kompas Zuidlaren B.V. benoemen tot bewindvoerder, nu zij zich brief van 6 juni 2013 bereid heeft verklaard om bewindvoerder te worden.

7.
Voorts zal de kantonrechter machtiging verlenen tot het in rekening mogen brengen van de door het LOVCK vastgestelde forfaitaire tarieven voor de werkzaamheden van de bewindvoerder en voor de met het bewind gemoeide kosten. Deze bedragen mag de bewindvoerder in gelijke maandelijkse delen bij rechthebbende in rekening brengen.


BESLISSING
De kantonrechter:
benoemt tot bewindvoerder over de goederen die (zullen) toebehoren aan [A], geboren te [plaats] op[datum]:
Kompas Zuidlaren B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te 9471 KV Zuidlaren, Annerweg 32,
(postadres: postbus 17, 9470 AA Zuidlaren);


Meer informatie
- Rb Noord-Nederland 13 juni 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5532


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn