De belastingdienst als bron van inkomen

Bron: André Moerman
uur

Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat de aftrek ziektekosten vanaf 2009 behoorlijk beperkt is, kan de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op schuldinfo aandacht voor nogal vreemde redenen om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen.

Belastingaangifte loont
De belastingaangifte kan veel geld opleveren. Dit blijkt o.a. uit de jaarcijfers van de sociaal raadslieden van Rijnstad. Sinds jaar en dag helpen zij mensen met een minimuminkomen bij het invullen van de belastingaangifte. Over 2011 leverde dit de volgende resultaten op.

Resultaatabs.proc.Totaal Gemiddeld
Teruggaaf1618   55,87%  € 839.091,--      € 518,60 
Te betalen     47416,37%   € 225.489,--€ 475,72
Nihil80427,76%
Totaal2896   100,00%   

Ondanks de beperking van de aftrek ziektekosten is de belastingaangifte voor veel mensen nog steeds een belangrijke bron van inkomen. Minder mensen ontvangen geld terug, maar voor degene  die wel geld terug krijgen is de gemiddelde belastingteruggaaf hoog, namelijk € 518. En dan nog te bedenken dat het hebben van aftrekposten ook tot gevolg heeft dat men een lager verzamelinkomen heeft, wat weer leidt tot hogere toeslagen.

Te betalen
De te betalen aanslag wordt veelal veroorzaakt doordat betrokkene een voorlopige teruggaaf van de belastingdienst heeft ontvangen, waar men achteraf geen recht op heeft. De sociale dienst zal de belastingaanslag vergoeden wanneer de voorlopige teruggaaf gekort is op de bijstandsuitkering.

Nihil
Vanwege de beperking van de ziektekostenaftrek is het aantal nihilaanslagen hoger dan voorgaande jaren. Het betreft hier belastingaangiften die ondanks dat er niets tegenover staat wel verplicht moeten worden ingevuld. Niet op tijd invullen levert bij een nihilaanslag een verzuimboete op van € 226.

Terugbetaling teveel ontvangen inkomen
Wanneer men over een bepaalde periode teveel inkomen heeft ontvangen en men betaalt het niet in hetzelfde jaar terug, dat moet dit doorgaans bruto worden terugbetaald. De werkgever of uitkeringsinstantie kan namelijk de afgedragen loonheffing dan niet meer terugkrijgen van de belastingdienst. Betrokkene kan  de betaalde belastingen en premies terugkrijgen via de belastingaangifte.

Voorbeeld:
De heer Jansen heeft over de maanden april t/m juni 2010 € 1000 netto (€ 1500 bruto) teveel inkomen ontvangen. Hij kan dit tot 31 december 2010 netto terugbetalen. Indien hij pas in 2011 of later het bedrag gaat terugbetalen, dan dient hij het bruto bedrag terug te betalen. Hij kan het verschil tussen het bruto- en het nettobedrag min of meer weer terugkrijgen door een belastingbiljet in te vullen en het bruto terugbetaalde bedrag als ‘negatief inkomen’ te vermelden.

Vreemde redenen tot teruggaaf
Naast de bekende redenen tot een belastingteruggaaf als aftrek ziektekosten, giften en heffingkortingen, zijn er ook aparte situaties die tot een belastingteruggaaf leiden.

Echtparen met AOW en aanvullend pensioen
Op de AOW van echtparen wordt geen loonbelasting afgedragen. Dit wordt veroorzaakt doordat de Sociale Verzekeringsbank op de verschuldigde belastingen twee kortingen in mindering brengt: de algemene heffingskorting en de ouderenkortingen. De verschuldigde belasting is echter zo laag dat een gedeelte ven deze heffingskortingen niet verzilverd kan worden. Wanneer men een aanvullend pensioen heeft kan men dit niet verzilverde gedeelte alsnog terugkrijgen. Deze teruggaaf bedraagt maximaal:
2011: € 223
2010: € 163
2009: € 162
2008: € 78
Wanneer men beiden aanvullend pensioen heeft kan men beiden voor deze teruggaaf in aanmerking komen.

65 jaar worden
Wanneer je 65 jaar wordt zal de Sociale Verzekeringsbank vanaf de maand waarin je 65 jaar wordt via de loonheffing rekening houden met de ouderenkorting en bij alleenstaanden ook nog met de aanvullende ouderenkorting. Voor de aangifte inkomstenbelasting geldt de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting voor een heel jaar, zodat dit tot een belastingteruggaaf kan leiden. Dus wanneer iemand in september 65 jaar wordt houdt de SVB rekening met 4/12 van de ouderenkorting. Via de aangifte inkomstenbelasting heeft men echter recht op de volledige ouderenkorting. Dat leidt tot een belastingteruggaaf.

65-plusser wordt alleenstaand
Wanneer je als 65-plusser alleenstaand wordt zal de Sociale Verzekeringsbank vanaf de maand waarin je alleenstaand wordt via de loonheffing naast de ouderenkorting ook rekening houden met de aanvullende ouderenkorting. Via de aangifte inkomstenbelasting heeft men echter recht op de volledige aanvullende ouderenkorting.

Deel van het jaar Wajong
Mensen met een Wajong-uitkering ontvangen netto iets meer dan mensen met een bijstandsuitkering. Dit komt omdat de UWV vanaf het moment dat je in aanmerking komt voor de Wajong-uitkering, bij de loonheffing rekening houdt met de zogenaamde jonggehandicaptenkorting. Dus wanneer iemand vanaf augustus recht heeft op een Wajong-uitkering houdt de UWV rekening met 5/12 van de jonggehandicaptenkorting. Voor de aangifte inkomstenbelasting geldt de jonggehandicaptenkorting voor een heel jaar en dat levert dus een belastingteruggaaf op.

Meer informatie
- belastingkaart Rijnstad
- achtergrondinfo belastingaangifte
- bijstand voor te betalen belastingaanslag 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn