Cumulatie incassokosten, fout of bewuste keus?

Bron: André Moerman
uur

Volgens de Wet incassokosten mag er, wanneer er maandelijks een bedrag verschuldigd is en er meerdere termijnen niet betaald zijn, per termijn € 40 aan incassokosten berekend worden. Dat kan behoorlijk oplopen. Incasso als verdienmodel ligt op de loer. Vergissing of bewuste keus?


De regels
Allereerst even de regels op een rij. Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht moet de schuldeiser eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze aanmaning moet tevens worden aangekondigd hoe hoog de incassokosten zijn indien niet op tijd wordt betaald.
Wanneer op het moment dat de 14-dagen-aanmaning wordt verstuurd meerdere termijnen openstaan, moeten deze voor de berekening van de incassokosten worden samengevoegd. Wanneer direct na iedere niet betaalde termijn de 14-dagen-aanmaning wordt verstuurd, dan mag over elke termijn afzonderlijk incassokosten worden berekend.

Voorbeeld
Het volgende voorbeeld maakt duidelijk wanneer achterstallige termijnen wel en wanneer niet voor de berekening van de incassokosten hoeven te worden samengevoegd.

Voorbeeld wanneer wel samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 per maand niet betaald. Vervolgens wordt een aanmaning verstuurd. Dan moet dat voor één bedrag ad. € 60 gebeuren. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag de vordering worden verhoogd met maximaal € 40 aan incassokosten.

Voorbeeld wanneer niet samenvoegen:
Er is drie maanden ad. € 20 niet betaald. Na afloop van iedere maand is een aanmaning verstuurd met een aankondiging van € 40 incassokosten. Wanneer vervolgens niet binnen 14 dagen wordt betaald mag voor iedere maand het minimum ad. € 40 berekend worden. Dus in dit voorbeeld drie keer € 40, derhalve € 120.

Gewaarschuwd
Tijdens de parlementaire behandeling heeft de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) op verschillende momenten aandacht gevraagd voor de cumulatie van incassokosten bij termijnbetaling. Allereerst bij het oorspronkelijke wetsvoorstel waarin de schuldeiser voor elke termijn afzonderlijk incassokosten mocht berekenen. Van der Steur en Ulenbelt hebben destijds een amendement ingediend om dit probleem tegen te gaan. Het amendement heeft er in geresulteerd dat wanneer op het moment van het versturen van de '14-dagen-aanmaning' er meerdere termijnen openstaan, deze voor de berekening van de hoogte van de incassokosten moeten worden samengevoegd (zoals in hierboven vermeld voorbeeld). Dit was een verbetering maar niet een volledige oplossing voor het probleem. Immers wanneer direct na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning wordt gestuurd, wat doorgaans gebeurt, dan mag er wel over elke termijn € 40 berekend worden. Ook hiervoor is vanuit de LOSR op verschillende momenten aandacht gevraagd, maar zonder resultaat.

Kamervragen
In het artikel “Nu pas beamen ze dat ze gelijk had” in NRC Handelsblad, 8 december 2012 is het probleem van de cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen wederom aan de orde gesteld. Naar aanleiding van dit artikel hebben Karabulut (SP) en Van Oosten (VVD) kamervragen gesteld. Het antwoord maakt duidelijk dat de cumulatie van incassokosten bij termijnbetaling voor minister Opstelten een bewuste keus is en geen vergissing:

“Wanneer er te laat wordt betaald, kan de schuldeiser niet inschatten of dat een eenmalige gebeurtenis is of dat de schuldenaar meerdere vorderingen niet zal voldoen. Indien hij na een eerste aanmaning ontdekt dat ook een volgende vordering niet wordt voldaan, moet het hem vrijstaan ook voor die tweede vordering een aanmaning te versturen. Hij maakt in dat geval nieuwe kosten.”

Incasso als verdienmodel
Het antwoord van minister Opstelten gaat voorbij aan het probleem dat het voor schuldeisers van overeenkomsten met relatief kleine termijnbedragen financieel aantrekkelijk wordt wanneer de debiteur niet op tijd betaalt. Terwijl de vergoeding van incassokosten bedoeld is als compensatie van gemaakte kosten, kan incasso een verdienmodel worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.
De LOSR heeft gepleit voor een verplichting om openstaande termijnen samen te voegen voor de berekening van de hoogte van de incassokosten. Er is ook een andere oplossing mogelijk waarmee het probleem aanmerkelijk kan worden verkleind, namelijk door verlaging van het maximumbedrag dat minimaal in rekening mag worden gebracht, bijvoorbeeld van € 40 naar € 20.

Meer informatie
- Kamervragen over cumulatie van incassokosten
- Brief LOSR aan minister met reactie op nota nav verslag wetsvoorstel incassokosten
- Brief LOSR aan Tweede kamer over cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen
- Brief LOSR aan Eerste kamer over cumulatie van incassokosten bij termijnbetalingen
- Achtergrondinfo incassokosten 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn