Colportage: op wiens initiatief?

Bron: André Moerman
uur

Overdonderd door iemand die thuis komt om goederen te verkopen of een energiecontract af te sluiten. Het is soms lastig om nee te zeggen. Vandaar dat bij colportage extra voorwaarden gelden.

Voorwaarden
Bij colportage gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • de verkoop moet in een schriftelijke akte in tweevoud worden vastgelegd;
    in de akte met vermeld staan dat de overeenkomst binnen 8 dagen kan worden ontbonden;
  • beide exemplaren moeten ondertekend zijn door de colporteur en de koper;
  • de koper moet 1 exemplaar van de akte ontvangen.


Kamer van Koophandel
Tot 1 januari 2010 gold als extra voorwaarde dat de colporteur de akte moest inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De termijn van 8 dagen om te ontbinden ging dan pas in na datum inschrijving. Deze extra voorwaarde is helaas geschrapt, met als argument: ‘beperking van administratieve lasten’. Colportage is dus makkelijker geworden?!.

Overeenkomst nietig
In het geval van colportage zijn er twee situaties mogelijk waarbij de overeenkomst nietig is.

  • Wanneer de koper geen exemplaar van de akte heeft ontvangen;
  • Wanneer niet in de akte staat dat de koper het recht heeft om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 8 dagen te ontbinden.

Een nietige overeenkomst heeft tot gevolg dat eventueel verrichte prestaties onverschuldigd hebben plaatsgevonden en voor zover mogelijk moeten worden teruggedraaid. Een beroep op deze nietigheid moet binnen 3 jaar gedaan worden en kan gewoon per (aangetekende) brief.
Wanneer de overeenkomst wel geldig is dan geldt slechts de korte termijn van 8 dagen om de overeenkomst te ontbinden.

Wie neemt initiatief
Als de verkoper denkt dat er geen sprake is van colportage, zal de overeenkomst ongetwijfeld niet aan de voorwaarden voldoen. De gevolgen zijn dan groot omdat de koper de overeenkomst nog gedurende 3 jaar kan 'terugdraaien'. Om dit af te wenden zou de verkoper kunnen zeggen dat de koper zelf om het huisbezoek heeft gevraagd. Er is namelijk geen sprake van colportage wanneer de koper in overwegende mate het initiatief tot het huisbezoek heeft genomen.

Rechtbank Zwolle
De rechtbank Zwolle kreeg over het verweer van een verkoper te oordelen die beweerde dat hij niet ongevraagd op huisbezoek was gegaan, maar op uitnodiging van betrokkene. De rechter oordeelde als volgt:

“Dit standpunt kan niet als juist worden aangenomen. Er is sprake van colportage in de zin van de Colportagewet als iemand in de uitoefening van een beroep of bedrijf een particulier tot het sluiten van een overeenkomst tracht te bewegen door een persoonlijk bezoek. Een persoonlijk bezoek dat in overwegende mate voortvloeit uit initiatief van degene die wordt bezocht, valt niet onder de Colportagewet (artikel 1 lid 3 Colportagewet). Blijkens de wetsgeschiedenis geldt als persoonlijk bezoek in de zin van de Colportagewet ook het bezoek dat in het kader van een gerichte colportagecampagne aan een consument wordt gebracht, die op een daartoe strekkende advertentie heeft gereageerd (Kamerstukken II 1971-1972, 11 106, nr. 7, p. 12).

De kantonrechter is van oordeel dat – ondanks dat [eisende partij] geen advertentie heeft toegezonden – de Colportagewet onder de gegeven omstandigheden toch van toepassing is. [eisende partij] benadert potentiële afnemers telefonisch aan de hand van door de Kamer van Koophandel verstrekte gegevens en treedt daarmee actief op richting potentiële kopers. De Colportagewet beoogt juist tegen deze actieve bemoeienis van de verkopende partij te beschermen. Het strookt niet met bedoeling van de Colportagewet dat de verkoper de beschermingsbepalingen eenvoudig buiten toepassing kan stellen door in een telefonisch gesprek aan te sturen op een ‘uitnodiging’ van de wederpartij.”

Meer informatie:
- Rb Zwolle 24 augustus 2010, LJN: BN5072
- Kamervragen: ongewenste verkoop aan de deur
- Achtergrondinfo colportage


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn