Boete niet inleveren mediabox Ziggo is oneerlijk beding

Bron: André Moerman
uur

In de algemene voorwaarden van Ziggo is een boetebeding van € 85 opgenomen voor het geval de mediabox niet wordt ingeleverd. Maar wat als het een hele oude mediabox betreft, is dit dan wel redelijk? De kantonrechter Amsterdam oordeelt dat sprake is van een oneerlijk beding.

Beoordeling
(…)

5. Ziggo heeft gesteld dat er nog een bedrag van € 12,80 aan abonnementsgelden en administratiekosten open staat. X zegt wel dat Ziggo dit bedrag niet gespecificeerd heeft, maar dat heeft zij wel door het overleggen van diverse facturen bij de dagvaarding. Daaruit volgt – na verrekening – een restantbedrag van € 12,80. Dat dit bedrag onjuist is, heeft X niet onderbouwd. Derhalve zal dit bedrag worden toegewezen.

6. Ziggo heeft een bedrag van € 85,00 gevorderd omdat de mediabox niet is teruggestuurd. Uit artikel 4.10 van de algemene voorwaarden volgt dat in dat geval een ‘vergoeding’ is verschuldigd, de hoogte van die vergoeding is niet gespecificeerd. Voor zover het woord ‘vergoeding’ in dat artikel niet gelezen moet worden als schadevergoeding, maar als boete – zoals UPC heeft betoogd – dient de kantonrechter (ambtshalve) de vraag te beantwoorden of daarmee sprake is van een oneerlijk beding. X is immers consument en Ziggo beroept zich op een beding dat is opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Het onderhavige beding is oneerlijk omdat de hoogte van de boete niet in redelijke verhouding staat tot het mogelijk nadeel van Ziggo. Ziggo heeft immers niet weersproken dat de mediabox na acht jaar gebruik geen enkele waarde meer vertegenwoordigt. Zij heeft evenmin uitgelegd waarop het bedrag van € 85,00 is gebaseerd. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het beding buiten toepassing moet worden gelaten. Dit betekent dat de gevorderde € 85,00 wegens het niet retourneren van de mediabox niet toewijsbaar is. De vraag of een retourdoos is toegestuurd, kan daarmee onbesproken blijven.

7. Het vaste bedrag aan wettelijke rente kan niet worden toegewezen, aangezien een deel van de hoofdsom gelet op het voorgaande wordt afgewezen. De wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag van € 12,80 zal worden toegewezen vanaf de respectieve vervaldata van de facturen. Zelfs als de huurwijziging door X is doorgegeven, had hij er ook zelf alert op moeten zijn dat hij geen facturen meer ontving terwijl de overeenkomst niet was opgezegd.

8. Aangezien in de aanmaningen – zo deze ontvangen zijn – het verkeerde bedrag vermelden waarop Ziggo aanspraak kon maken, dient de vordering met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten te worden afgewezen.

9. In de uitkomst van de procedure ziet de kantonrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren, hetgeen betekent dat beide partijen hun eigen kosten dragen.


BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt X tot betaling aan Ziggo van € 12,80, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de respectieve vervaldata van de facturen tot aan de voldoening;

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen proceskosten draagt;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.


Meer informatie
- Rb Amsterdam 9 augustus 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5058


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn