Bezwaar maken bij derde-beslagene zinvol?

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een deurwaarder beslag op een uitkering legt, dan stuurt de uitkeringsinstantie (derde-beslagene) doorgaans een brief naar de debiteur waarin staat dat er beslag is gelegd en hoeveel er wordt afgedragen.  Deze brief is een besluit waartegen bezwaar en beroep aangetekend kan worden. Hetzelfde geldt wanneer er beslag op het salaris van een ambtenaar wordt gelegd.
In vergelijking met het zogenaamde ‘executiegeschil’ is de bezwaarprocedure een laagdrempelig gratis rechtsgang, zonder risico om in de kosten te worden veroordeeld.

Maar niet te vroeg gejuicht!
Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dient de uitkeringsinstantie medewerking te verlenen aan het beslag en ligt het niet op haar weg om de geldigheid te beoordelen. Dit is voorbehouden aan de burgerlijke rechter. De toetsing van de bestuursrechter beperkt zich dan ook tot de vraag of de uitkeringsinstantie bij het nemen van de betalingsbeslissing (welk deel uitbetaald wordt) binnen het kader van het beslag is gebleven.
Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet aan de uitkeringsinstantie is te beoordelen of er wel een geldige executoriale titel is (vonnis of dwangbevel) en of de beslagvrije voet correct is berekend.

De CRvB kreeg nu de situatie voorgelegd dat er meerdere beslagen onder het UWV zijn gelegd en dat de ene beslaglegger een lagere beslagvrije voet hanteert dan de andere beslagleggers. Volgens de CRvB geldt ook dan dat het UWV volledig medewerking dient te verlenen aan het beslag.

Een extremer geval waarover het CRvB kreeg te oordelen was dat het UWV al twee maanden de hele uitkering uitbetaalde aan de belastingdienst omdat zij een beslagvrije voet van nihil hadden doorgegeven. Betrokkene zou niet meer in Nederland wonen. Het UWV wist beter, maar het CRvB oordeelde dat zij niet gehouden is om op wijziging van de beslagvrije voet aan te dringen.

Voor beide situaties geldt dat bezwaar maken bij het UWV niet zinvol is. Een executiegeschil aanhangig maken of een klacht indienen tegen de deurwaarder is dan de aangewezen weg.

Wanneer is het wel zinvol om bezwaar te maken bij de uitkeringsinstantie? Een aantal voorbeelden:

1) Bezwaar maken is zinvol wanneer de uitkeringsinstantie, ondanks de door de deurwaarder opgegeven beslagvrije voet, teveel afdraagt aan de beslaglegger. Dit is bijvoorbeeld denkbaar indien:

  • verrekend wordt op de uitkering en er tevens afgedragen wordt aan de beslaglegger;
  • afgedragen wordt aan meerdere beslagleggers;
  • de uitkering tijdelijk lager is vanwege een sanctie en toch hetzelfde bedrag wordt afgedragen aan de beslaglegger;
  • de deurwaarder een wijziging van de beslagvrije voet doorgeeft en deze niet verwerkt wordt.


2) Bezwaar maken is zinvol wanneer de uitkeringsinstantie ondanks een geldend beslagverbod het geld afdraagt aan de deurwaarder. Er geldt bijvoorbeeld een beslagverbod voor:


3) Bezwaar maken is zinvol wanneer de uitkeringsinstantie, nadat er sprake was van een onderbreking van het recht op uitkering, opnieuw gaat afdragen aan de deurwaarder. Er moet dan eigenlijk eerst opnieuw beslag gelegd worden. Overigens veelal niet slim om daar op aan te dringen, want dat kost de debiteur extra geld.

Meer informatie:
- CRvB 9 juni 2010, LJN:BM7280
- CRvB 16 april 2010, LJN:BM1562
- Achtergrondinfo: bezwaar maken bij derde-beslagene