Behandeling wetsvoorstel postie deurwaarders en kosten tuchtrecht

Bron: Tweede kamer
uur

Op 21 januari 2016 heeft de plenaire behandeling plaatsgevonden van het wetsvoorstel "Aanpassing van de regelgeving voor gerechtsdeurwaarders" en het wetsvoorstel "Doorberekening van kosten voor toezicht en tuchtrecht voor juridische beroepen". Lees hier een korte samenvatting.
Een gerechtsdeurwaarder is zowel openbaar ambtenaar als zelfstandig ondernemer. Belangrijke publieke taken zijn: mensen oproepen voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengen. Als ondernemer mag de gerechtsdeurwaarder incassowerkzaamheden verrichten. Een evaluatie was voor de minister aanleiding om de regelgeving voor gerechtsdeurwaarders tegen het licht te houden, ook om de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit goed te waarborgen. Voor zijn wetsvoorstel krijgt hij brede steun, hoewel Helder (PVV) vraagtekens zegt bij het vervallen van het nationaliteitsvereiste. Hierdoor kunnen ook personen uit andere EU-landen, de EER en Zwitserland als gerechtsdeurwaarder in Nederland gaan werken.

Spanning tussen openbaar ambt en ondernemerschap
De Gerechtsdeurwaarderswet uit 2001 moest meer marktwerking opleveren. Dit heeft geleid tot lagere prijzen en meer keuzevrijheid, constateert Van Wijngaarden (VVD). Maar Van Nispen (SP) is minder enthousiast. Hij wijst erop dat veel gerechtsdeurwaarderskantoren in financieel zwaar weer zitten. Maatschappelijk verantwoord incasseren komt volgens hem onder druk te staan als gerechtsdeurwaarders te afhankelijk worden van grote (overheids)opdrachtgevers. Voorkomen moet worden dat commerciële activiteiten de onafhankelijkheid aantasten, zegt Recourt (PvdA). Gerechtsdeurwaarders vatten hun taak serieus op, verzekert Van der Steur, die ervan overtuigd is dat ze zich aan de regels houden.

Kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen doorbelast
Van der Steur wil de kosten van toezicht en tuchtrecht gaan doorbelasten aan advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. De minister probeert op die manier de gaten in zijn begroting te dichten, constateert Swinkels (D66), die dit onterecht vindt. Het leidt tot slechter toezicht of afwenteling van kosten op cliënten, vreest Van Nispen. Helder begrijpt de bezwaren tegen doorberekening, maar steunt die toch in het licht van het gezond maken van de overheidsfinanciën. Het is logisch dat ook de juridische beroepsgroepen hun steentje aan de bezuinigingen bijdragen, vindt Recourt. Van Wijngaarden benadrukt dat de beroepsgroepen zelf belang hebben bij goed toezicht.

Griffierechten voor klachten juridische beroepsgroepen
Personen die een klacht willen indienen over een advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder, moeten een griffierecht van 50 euro gaan betalen. Van der Steur wil daarmee voorkomen dat bagatelzaken (waarbij de kosten niet opwegen tegen de baten) bij de tuchtrechter terechtkomen. Een slecht idee, vindt Van Nispen, omdat zo een drempel wordt opgeworpen voor mensen met een laag inkomen. Ook Recourt en Swinkels hebben daar zorgen over. De minister zal monitoren of er grote problemen ontstaan.

De Kamer stemt op 26 januari over de wetsvoorstellen en de ingediende moties.

Meer informatie
- Stenografisch verslag 21 januari 2016
Amendement om kosten toezicht en tuchtrechtspraak niet aan deurwaarders door te berekenen
- Amendement dat invoering griffierecht bij tuchtrechtprocedures schrapt
- Amendement dat mogelijkheid regelt om bij verordening kosten toezicht en tuchtrechtspraak door te berekenen aan leden
- Motie: bevorderen dat alle overheidsdeurwaarders zich aansluiten bij het beslagregister
- Motie: verzoek om onderzoek naar de positie van gerechtsdeurwaarders in Nederland
- Motie: verzoek om onderzoek hoe het tucht- en toezichtsysteem efficiënter kan worden ingericht
- Motie: verzoek om uitbreiding WODC-onderzoek naar prijs en kwaliteit van ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders