Beantwoording vragen wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulp

Bron: Wetsvoorstel
uur

Minister Donner heeft antwoorden geformuleerd op de door de Tweede Kamer gestelde vragen over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. In deze Nota naar aanleiding van het verslag gaat de minister o.a. in op het belang van de integrale schuldhulpverlening, de regierol van de gemeente, de brede toegankelijkheid van de schuldhulpverlening, de positie van zelfstandigen met schulden, de wacht- en doorlooptijden en de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Opmerkelijk is de passage over de Wet dwangsom. Toch geholpen met een trage afhandeling?

"Op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de gemeente gehouden binnen een redelijke termijn na de indiening van de aanvraag (voor schuldhulpverlening) een besluit te nemen. Indien de gemeente niet binnen deze redelijke termijn een besluit neemt kan, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, het college van B en W een dwangsom verschuldigd zijn."

Voor achtergrondinformatie over het wetsvoorstel zijn de diverse columns/artikelen van Nadja Jungmann aan te raden.

Meer info wetsvoorstel:
- Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
- Nota naar aanleiding van het verslag

Columns/artikelen Nadja Jungmann:
- Schuldhulp: hoe lost de gemeente dat op?
- Hanteerbare schulden voor iedereen
- Gemeenteraad aan zet bij schuldhulp
- Stop scheiding preventie en nazorg schuldhulp
- Schulden te koop!
- Doe zoals Toyota!