Aanlokkelijk aanbod NRC met i-Phone? Bewindregister biedt bescherming!

Bron: Andre Moerman
uur

Een onder bewind gestelde sluit een NRC-abonnement af inclusief levering van een i-Phone. De bewindvoerder wist van niets. Pas na een vonnis komt hij achter de nieuwe schuld. Het bewindregister biedt uitkomst. NRC had kunnen weten dat betrokkene onder bewind stond. De bewindvoerder gaat in verzet tegen het vonnis en de rechtbank Noord-Holland oordeelt als volgt.

“Nu is gebleken dat dit abonnement is afgesloten zonder medewerking van bewindvoerder Krommenhoek q.q., is sprake van een niet rechtsgeldig tot stand gekomen rechtshandeling. Deze ongeldigheid kan aan NRC worden tegengeworpen, indien zij het bewind kende of behoorde te kennen (artikel 1:439 lid 1 BW).

Nu het bewind ingeschreven was in voornoemd register, is de kantonrechter van oordeel dat NRC het bewind had behoren te kennen. De ongeldigheid van de rechtshandeling kan aan haar worden tegengeworpen.

Ingevolge artikel 1:440 lid 1 BW kunnen schulden die voortspruiten uit de tussen X en NRC gesloten overeenkomst niet op de onder het bewind staande goederen worden verhaald. Het eventuele toekomstige einde van het bewind brengt hierin geen verandering. De gehele vordering spruit naar het oordeel van de kantonrechter voort uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Voor zover NRC wat betreft het onderdeel dat ziet op de weigering tot teruggave van de IPhone het tegendeel betoogt, gaat de kantonrechter daarin niet mee. Dat zou in dit geval een ongeoorloofde beperking opleveren van het beschermingskarakter dat aan de artikelen 1:438, 1:439 en 1:440 ten grondslag ligt. In dat kader is van belang dat NRC als professional heeft gehandeld in strijd met wettelijke bepalingen die strekken tot bescherming van belangen van consumenten als X.

Het gebrek aan verhaalbaarheid doet aan de civielrechtelijke aansprakelijkheid in beginsel niet af. Echter, nu is gebleken dat alle (toekomstige) goederen van X onder bewind zijn gesteld, is er in absolute zin geen enkel (toekomstig) goed van X waar NRC de vordering op kan verhalen. NRC heeft daarom geen belang meer bij de toewijzing van haar vordering, zodat de vordering voor afwijzing gereed ligt.
Hieruit volgt dat het verzet van Krommenhoek q.q. gegrond is en dat het verstekvonnis dient te worden vernietigd met inbegrip van de daarbij uitgesproken proceskostenveroordeling.”

Meer informatie
- Rb. Noord-Holland 11 april 2018, 6407204 CV EXPL 17-9466 WD
- Rb Oost-Brabant 7 april 2016 (aangaan geldlening)
- Rb Noord-Holland 7 februari 2018 (geboekte reis)
- Achtergrondinfo curatele en bewindregister


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn