119 miljoen euro ontdekte uitkeringsfraude in 2010

Bron: Persbericht Rijksoverheid
uur

De overheid heeft in 2010 voor € 53 miljoen aan bijstandsfraude en € 66 miljoen aan andere uitkeringsfraude ontdekt. Ook hebben vorig jaar bijna 82.000 uitkeringsgerechtigden niet de juiste informatie doorgegeven aan de uitkeringsinstantie. Daarnaast blijkt uit controles dat steeds meer bedrijven de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. De schade bedraagt in 2010 voor het UWV € 49,5 miljoen.

Dit blijkt uit de Integrale Rapportage Handhaving 2010, die staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Krom: “Er wordt nog steeds onacceptabel veel gefraudeerd met uitkeringen. Dat is geld dat de belastingbetaler moet opbrengen. Gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank doen er alles aan de fraude terug te dringen. Maar de totale schade door fraude is groot. Iedere cent die in verkeerde zakken verdwijnt is er één teveel. Daarom komen er, zoals eerder aangekondigd, zwaardere sancties.”

Tijdens vermogensonderzoeken stuitte het Internationaal Bureau Fraude-informatie van het UWV in 2010 op circa € 12 miljoen onterecht niet gemeld buitenlands bezit. Het IBF heeft in bijna de helft van de 371 onderzoeken daadwerkelijk vermogen in het buitenland geconstateerd. De meeste onregelmatigheden komen uit Turkije, Marokko en Suriname.

De SVB vordert steeds meer geld terug. In 2009 ging het om een bedrag van € 5 miljoen, in 2010 om € 7 miljoen.

Het kabinet kiest voor een harde aanpak van fraude met uitkeringen en arbeidsregelingen. Misbruik van regelingen en voorzieningen door uitkeringsgerechtigden en malafide ondernemers ondermijnt de solidariteit en zet de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen onder druk. Daarom komt het kabinet eind dit jaar met een wetsvoorstel om fraude zwaarder te straffen. Ook ligt er bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel huisbezoeken, dat gemeenten en uitkeringsinstanties meer mogelijkheden geeft om de woonsituatie te controleren van de uitkeringsgerechtigde. Hiermee maakt het kabinet duidelijk dat fraude niet wordt geaccepteerd.

De Integrale Rapportage Handhaving 2010 beschrijft de handhavingsactiviteiten op terrein van werk en inkomen. De rapportage kijkt ook terug op de programmaperiode 2007-2010. Hieruit blijkt dat maatregelen uit voorgaande rapportages hebben geleid tot verbeteringen. Maar er zijn meer en betere acties van gemeenten, het UVW en de SVB nodig om fraude aan te pakken. Het nieuwe Handhavingsprogramma 2011-2014 zet hier ook op in.

Meer informatie
- Integrale rapportage handhaving 2010
- Aanbiedieningsbrief Integrale rapportage
- Brief aankondiging kabinetsmaatregelen uitkeringsfraude


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn