Klacht indienen tegen incassobureau

Als je het niet eens bent met de werkwijze van een incassobureau dien dan schriftelijk een klacht in bij het incassobureau. Wanneer dit onvoldoende oplevert kan een klacht ingediend worden bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI). Voorwaarde is wel dat het incassobureau lid is van deze brancheorganisatie. Kijk hier voor een ledenoverzicht. Klachten worden afgehandeld door het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). De klacht wordt voorgelegd aan het incassobureau om hierop te reageren en om te bekijken of er een oplossing mogelijk is. Wanneer de uitkomst hiervan onbevredigend is kan de klacht voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht van de NVI. Hiervoor moet € 50 borg worden betaald, dat bij een gegronde klacht wordt terugbetaald.
Klachten worden getoetst aan het Incasso Keurmerk en de NVI Gedragscode.

UitsprakenMeer informatie

Geschil voorleggen aan de rechter

De wijze waarop het incassobureau te werk is gegaan kan ook onderdeel worden van een juridische procedure bij de rechter. Wanneer het incassobureau namens de schuldeiser nog geld te vorderen heeft en een deel van de vordering (bijvoorbeeld de incassokosten of de rente) wordt betwist, zorg er dan voor dat het deel wat wel klopt op tijd betaald wordt. Stuur, bij voorkeur aangetekend, een brief met de argumenten waarom het andere deel van de vordering niet betaald wordt. Het initiatief ligt vervolgens bij de schuldeiser of voor het restantbedrag nog een juridische procedure wordt gestart.
Het kan hierbij overigens ook gaan om geschillen tussen opdrachtgever en incassobureau, bijvoorbeeld vanwege de kosten die in rekening worden gebracht wanneer het niet is gelukt om de vordering op de debiteur te innen.
Tot slot heeft, in meer uitzonderlijke situaties, ook de strafrechter een rol, bijvoorbeeld wanneer het incassobureau ‘De Harde Hand’ wordt ingeschakeld. Zie meer onder uitspraken.

UitsprakenMeer informatie

Voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen incassokosten

Maak gebruik van de voorbeeldbrieven op schuldinfo om bezwaar te maken tegen de hoogte van incassokosten. Maak bezwaar in de volgende situaties:

  • geen of onjuiste aanmaning ontvangen;
  • te hoge of dubbele incassokosten berekenen;
  • ten onrechte niet samenvoegen van termijnen;
  • ten onrechte in rekening brengen van BTW.

Ga naar voorbeeldbrieven incassokosten.

Kijk hier voor meer informatie over de hoogte van incassokosten.

Toezicht op incassobureaus door ACM en AFM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft de regels die gelden om consumenten te beschermen, waarbij oneerlijke en agressieve handelspraktijken wordt tegengegaan. Ook incassobureaus vallen onder dit toezicht.
ACM kan een openbare waarschuwing uitbrengen om consumenten te waarschuwen voor bepaalde incassobureaus. Dit kan wanneer ze een redelijk vermoeden heeft dat de regels worden overtreden. ACM kan het bedrijf ook een boete opleggen.
Klachten over incassobureaus kunnen worden gemeld via Consuwijzer. De individuele klachten worden niet door ACM opgelost. Ze worden als signalen gebruikt om zo nodig te handhaven.

Wanneer het incassobureau is ingeschakeld door een bank of kredietaanbieder, dan is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de toezichthouder. Klachten kunnen als signaal aan de AFM worden gemeld.

Klacht tegen handelsinformatiebureau

Wanneer een bedrijf wil beoordelen of iemand in staat is z’n financiële verplichtingen na te komen kan over betrokkene informatie opgevraagd worden bij een handelsinformatiebureau. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook door energiebedrijven bij de beoordeling of een borg betaald moet worden. Een handelsinformatiebureau komt aan z’n informatie door openbare bronnen te raadplegen als de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het Centraal Insolventieregister en statistische gegevens zoals het gemiddeld inkomen in een bepaalde wijk. Daarnaast wordt informatie van schuldeisers en incassobureaus over eerdere achterstanden geregistreerd.
Een handelsinformatiebureau mag informatie opvragen bij de buren om het actueel adres te achterhalen om zo in contact te komen. Er mag echter niet gevraagd worden naar het inkomen, de werkgever of de auto waarin men rijdt. De werkgever mag deze informatie uiteraard ook niet verstrekken.
Het handelsinformatiebureau is gebonden aan de AVG, hetgeen onder meer betekent dat degene die geregistreerd staat hiervan op de hoogte moet worden gesteld, dat er niet meer geregistreerd mag worden dan strikt noodzakelijk en dat er recht bestaat op inzage en correctie.
Bepaalde handelsinformatiebureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. Zij zijn gebonden aan een gedragscode. Volgens deze gedragscode mogen gegevens 8 jaar bewaard blijven. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Raad van Toezicht.
Wanneer de klacht niet tot het gewenste resultaat leidt kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het is ook mogelijk de AP een anonieme tip te geven die zij kunnen gebruiken voor onderzoek. Kijk hier voor meer informatie.

Wetsvoorstel Kwaliteit Incassodienstverlening

Om misstanden bij incassobureaus regen te gaan is het wetsvoorstel Kwaliteit Incassodienstverlening ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt o.a.:

  • Het opzetten en inrichten van een incassoregister.
  • Het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen, willen zij actief kunnen worden (en blijven) in de incassomarkt. Deze eisen gaan ook gelden voor deurwaarders en incassoadvocaten.
  • Het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten.

Het wetsvoorstel regelt dat de debiteur geen incassokosten hoeft te betalen wanneer het incassobureau niet is geregistreerd of is geschorst.
Deurwaarders en incassoadvocaten moeten ook aan de kwaliteitseisen voldoen. Ze hoeven echter niet geregistreerd te worden in het Incassoregister. Het toezicht is voor deurwaarders belegt bij het Bureau Financieel Toezicht en voor advocaten bij de Deken.

SchuldInfo Incasso Ergernissen

SchuldInfo heeft de veel voorkomende inasso ergernissen op een rij gezet.

  SchuldInfo Incasso ergernissen
1. Verborgen en dubbele incassokosten. De schuldeiser heeft zelf al incassokosten berekend. Deze zijn opgenomen in de hoofdsom en het incassobureau berekent hierover opnieuw incassokosten.
2. Standaard € 25 extra aan incassokosten berekenen dan de rechter zal toewijzen.
3. Niet reageren op brieven van debiteuren of intermediairs, maar aanmaningen blijven sturen.
4. Het persoonlijk telefonisch in contact treden met de debiteur kan een effectief instrument zijn om tot een oplossing te komen. Wanneer dit omslaat in het herhaaldelijk bellen gaat er een behoorlijke intimiderende werking vanuit.
5. Wanneer het incassobureau van dezelfde schuldeiser op dezelfde debiteur meerdere vorderingen incasseert, is er veelal geen bereidheid de dossiers samen te voegen om zo extra kosten te voorkomen en het treffen van betalingsregelingen te vergemakkelijken.
6. Bepaalde incassobureaus treden zelf op als schuldeiser omdat ze vorderingen van schuldeisers opkopen (cessie). Veelal beschikken ze niet over de onderliggende stukken waardoor op inhoudelijke vragen niet gereageerd kan worden.
7. Soms worden al lang verjaarde vorderingen geïncasseerd (komt vooral voor bij gecedeerde vorderingen). Voor de debiteur is het dan niet meer of moeilijk na te gaan of de vordering al is betaald. Het blijven sturen van aanmaningen levert een druk om te betalen op, ondanks dat vanwege tijdsverloop niet meer is na te gaan of de vordering terecht is.
8. Incassobureaus wijzen in informatiemateriaal, w.o. de website onvoldoende op de mogelijkheid om klachten in te dienen.