Klacht indienen tegen bewindvoerder, curator of mentor

Wanneer je ontevreden bent over de bewindvoerder, curator of mentor (wettelijk vertegenwoordiger) dan kan een klacht worden ingediend bij de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Iedere organisatie moet volgens de kwaliteitseisen een eigen klachtenregeling hebben.
Als de wettelijk vertegenwoordiger aangesloten is bij een van de volgende brancheorganisaties kan een klacht worden ingediend bij een klachtencommissie:

Deze klachtencommissies oordelen niet over schadevergoeding. Bij schade en bij behoefte aan benoeming van een andere wettelijk vertegenwoordiger kan beter een klacht worden ingediend bij de kantonrechter.

UitsprakenMeer informatie

Klacht indienen bij de kantonrechter

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de kantonrechter. Dit kan per gewone brief. De kantonrechter kan in deze klachtprocedure ook eventuele schade vaststellen. Hiervoor is geen dagvaardingsprocedure nodig. Dit kan ook wanneer de beschermingsmaatregel al is opgeheven.

Bij aansprakelijkheid voor schade kun je o.a. denken aan:

 • het niet (tijdig) aanvragen van uitkering, bijzondere bijstand of toeslagen;
 • het niet aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • te laat doorgeven van de gegevens aan de deurwaarder om de beslagvrije voet te verhogen;
 • bij beslag op toeslag niet verzoeken om toepassing beslagvrije voet;
 • niet regelen van schulden terwijl er wel aflossingsruimte is;
 • niet op tijd betalen van de autoverzekering waardoor een boete wordt opgelegd.


In het geval van gewichtige redenen kan de curator, bewindvoerder of mentor worden ontslagen, hetzij op verzoek, hetzij ambtshalve door de rechter.

Voor budgetbeheer geldt dat de beheerder volgens afspraak de betalingen op tijd moet verrichten. Wanneer ondanks voldoende saldo de betalingen niet op tijd zijn verricht is de budgetbeheerder aansprakelijk voor de geleden schade.

UitsprakenMeer informatie

Klacht tegen bewindvoerder:

Ontslag bewindvoerder:

Overige uitspraken:

Bewindvoerder / curator aansprakelijk voor schade

Een bewindvoerder/curator is verantwoordelijk voor het financiële huishouden. Dit betekent dat hij  regelingen en voorzieningen zoals een uitkering of bijzondere bijstand tijdig moet aanvragen, de belastingaangifte moet verzorgen en moet voldoen aan de daarmee samenhangende informatieplichten. Bovendien moeten noodzakelijke verzekeringen worden afgesloten en voor zover het inkomen toereikend is moeten alle rekeningen worden betaald. Wanneer de bewindvoerder/curator hierbij nalatig is, zal eventuele schade moeten worden vergoed.
Een goedkope en laagdrempelige manier om de bewindvoerder/curator aansprakelijk te stellen is via de klachtenprocedure bij de kantonrechter. De nieuw aangestelde curator of bewindvoerder kan voor deze werkzaamheden extra salaris aanvragen. Het is ook mogelijk om via gefinancierde rechtsbijstand een advocaat in de schakelen.

UitsprakenMeer informatie

Bewindvoerder / curator aansprakelijk voor schade:

Budgetbeheerder aansprakelijk voor schade:

Klacht indienen tegen wsnp-bewindvoerder

Wanneer de wsnp van toepassing is en er klachten zijn over de wsnp-bewindvoerder waar je met de wsnp-bewindvoerder niet uit komt, dan zijn er twee mogelijkheden:


Voorbeelden inhoudelijke klachten:

 • verkoop auto terwijl deze niet gemist kan worden ivm werk of handicap
 • afkoop pensioenvoorziening
 • verkoop woning
 • berekening ‘vrij te laten bedrag’ is onjuist
 • geen ontheffing sollicitatieplicht, terwijl niet in staat om te werken


Voorbeelden niet houden aan de gedragscode:

 • zich niet objectief, fatsoenlijk en respectvol gedragen
 • gedragingen of handelingen die de indruk (kunnen) wekken misbruik te maken van de positie als wsnp-bewindvoerder
 • niet zorgvuldig en vakkundig en doelmatig te werk gaan
 • functie vervullen die strijdig is met de belangen van wsnp bewindvoerder
 • gedragingen of handelingen die de schijn van partijdigheid opwekken
 • schending van geheimhoudingsplicht