Hulp bij Rekenprogramma beslagvrije voet

Algemene gegevens


Gezinssituatie:

Kies de gezinssituatie die van toepassing is.

Het gaat hier om de feitelijke situatie. Dus indien bij een echtpaar de bijstand volgens de alleenstaandennorm of de eenoudernorm wordt verstrekt, bijvoorbeeld omdat de echtgenoot geen geldige verblijfstitel heeft, dan geldt als gezinssituatie die van echtparen.

Als bij een alleenstaande ouder het jongste thuiswonende kind 18 jaar of ouder is, vermeld dan als gezinssituatie ‘alleenstaande’.

 

Aantal personen:

Vermeld uit hoeveel personen het huishouden bestaat. Tel ook de eventuele meerderjarige thuiswonende kinderen mee.

 

Aangepaste woning ivm handicap:

Dit zijn woningen die bouwkundig zijn aangepast of waarin speciale voorzieningen voor gehandicapten of ouderen zijn aangebracht.

 

Leeftijd hoogste inkomen:

Vermeld de leeftijd van degene, die op 1 januari van dit jaar het hoogste inkomen heeft. Vermeld bij een gelijk inkomen de leeftijd van de oudste.

Inkomsten

 


Netto inkomsten waarop beslag ligt (incl. vakantietoeslag):

Vermeld hier het netto bedrag van het inkomen waarop beslag is gelegd (of het inkomen waarop verrekend wordt). Dit is het netto-bedrag indien er geen beslag zou zijn gelegd of indien er niet verrekend wordt. Dit bedrag moet worden verhoogd met het netto vakantiegeld per maand (ongeveer 7% van de netto inkomsten, bij een bijstandsuitkering 5%).

 

Netto inkomsten debiteur waarop geen beslag ligt (incl. vakantietoeslag)
De beslagvrije voet wordt verlaagd met het inkomen van de debiteur waarop geen beslag ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de deurwaarder op meerdere inkomens beslag moet leggen om het maximale te kunnen innen.

 

Netto inkomsten van evt. partner (incl. vakantietoeslag)De beslagvrije voet wordt tot maximaal de helft verlaagd met het inkomen van de partner incl aanspraak vakantietoeslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen van de partner vermeld dan het inkomen na aftrek van de beslagafdracht. Wanneer de partner medeschuldenaar is (heeft bijvoorbeeld de overeenkomst mede ondertekend) of aansprakelijk is voor de schuld (omdat er bijvoorbeeld sprake is van huwelijk in gemeenschap van goederen), vermeld dan het inkomen van de partner bij de vraag over de hoogte van het inkomen van de debiteur. Het inkomen van de partner zal dan volledig op de beslagvrije voet in mindering worden gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de deurwaarder afzonderlijk beslag op het inkomen van de partner gaat leggen.

 

Vermeld de volgende netto inkomsten, o.a.:

 • loon;
 • uitkeringen;
 • pensioen;
 • alimentatie, ook kinderalimentatie;
 • voorlopige teruggaaf heffingskortingen;
 • studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten (normbedrag levensonderhoud en toeslag eventuele partner)

Op studiefinanciering en de tegemoetkoming studiekosten kan geen beslag gelegd worden. Wanneer op een ander inkomen beslag gelegd is, en men ontvangt tevens studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten, dan moet dit wel op de beslagvrije voet in mindering worden gebracht. Ongeacht de hoogte van het werkelijk ontvangen bedrag aan studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten, moet het normbedrag voor levensonderhoud en indien van toepassing een toeslag voor een partner of eenoudergezin, in mindering worden gebracht. 

 

Vermeld niet de volgende inkomsten, o.a.:

 • bijzondere bijstand;
 • huurtoeslag, zorgtoeslag, kinder(opvang)toeslag;
 • kinderbijslag;
 • onkostenvergoeding bij ambtenaren;
 • persoonsgebonden budget;
 • extra verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering (hulpbehoevendheid);

Woonkosten


Verhoging met woonkosten
De beslagvrije voet wordt verhoogd met de verschuldigde woonkosten, verminderd met de normhuur die voor eigen rekening komt, de ontvangen huurtoeslag en eventueel de ontvangen woonkostentoeslag.

Rekenhuur of hypotheekrente
Vermeld in het geval van een huurwoning de rekenhuur. Dat is de kale huur verhoogd met een aantal servicekosten. Dit bedrag is te vinden op de huurspecificatie of de huurtoeslagbeschikking.
Indien de rekenhuur niet, maar de kale huur en servicekosten wel bekend zijn, kan de rekenhuur in de linkerkolom berekend worden.
Vermeld in het geval van een eigen woning de hypotheekrente. Het aflossingsbedrag telt niet mee. Wel kan het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting worden meegenomen, berekend op maandbasis.

Huurtoeslag / woonkostentoeslag

Vermeld het totale bedrag aan huurtoeslag per maand. Sommige mensen ontvangen woonkostentoeslag van de sociale dienst, omdat ze niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar wel een laag inkomen hebben. Vermeld dit bedrag wanneer hier sprake van is.

Huurtoeslag wordt niet ontvangen
Wanneer de huurtoeslag niet ontvangen wordt omdat de belastingdienst verrekent of omdat een verhuurder beslag op de huurtoeslag heeft gelegd, dan is het verdedigbaar dat de beslagvrije voet niet verminderd wordt met de huurtoeslag. In de wet staat namelijk dat de beslagvrije voet verminderd wordt met de 'ontvangen huurtoeslag'. Meer informatie.

Premie ziektekostenverzekering


Verhoging met premie ziektekostenverzekering
De beslagvrije voet wordt verhoogd met de verschuldigde premie ziektekostenverzekering, verminderd met de normpremie die voor eigen rekening komt en de ontvangen zorgtoeslag.
Vermeld het totaal van de premies voor de ziektekostenverzekering, dus zowel de premie voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering.
Vermeld tevens de ontvangen zorgtoeslag.

Let op: Vermeld bij (echt)paren de premie ziektekostenverzekering van beide partners. Mocht de partner inkomen hebben dan wordt dit namelijk in mindering gebracht op de beslagvrije voet, tot maximaal de helft van de beslagvrije voet inclusief de verhogingen. 

Bestuursrechtelijke premie
Bij een premieachterstand van 6 maanden zal het College voor zorgverzekeringen een bestuursrechtelijke premie gaan innen. De premie bedraagt 130% van de standaardpremie. CVZ zal via bronheffing en als dat niet lukt, via het CJIB de premie innen. De beslagvrije voet moet met de verschuldigde bestuurstechtelijke premie worden verhoogd. In de berekening van de beslagvrije voet komt de bestuursrechtelijke premie dan in de plaats van de premie ziektekostenverzekering. Dit heeft dus tot gevolg dat er minder ruimte is voor beslag. Meer informatie.

Zorgtoeslag wordt niet ontvangen
Wanneer de zorgtoeslag niet ontvangen wordt omdat de belastingdienst verrekent of omdat een ziektekostenverzekeraar beslag op de zorgtoeslag heeft gelegd, dan is het verdedigbaar dat de beslagvrije voet niet verminderd wordt met de zorgtoeslag. In de wet staat namelijk dat de beslagvrije voet verminderd wordt met de 'ontvangen zorgtoeslag'. Meer informatie.