Kosten ambtshandelingen

Deurwaarders brengen in de fase voordat er een dagvaarding wordt uitgevaardigd veelal incassokosten in rekening. Vanaf het moment van dagvaarden brengt de deurwaarder ook andere kosten in rekening, namelijk kosten voor het verrichten van ambtshandelingen. Ambtshandelingen zijn de werkzaamheden van de deurwaarder die zij volgens de wet als enigen mogen verrichten, zoals, dagvaarden, betekenen (officieel overhandigen) van een vonnis, beslag leggen en ontruimen.

Welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. In de onderstaande tabel staan de kosten van de meest voorkomende ambtshandelingen vermeld:

Art. 2 Ambtshandeling 2022 excl. BTW standaard vergeefs gestaakt
a oproeping (dagvaarding) € 103,33 n.v.t. n.v.t.
b betekening van een titel (vonnis, dwangbevel) € 114,01 € 32,25 € 57,01
c diverse aanzeggingen per exploot € 82,87 € 32,25 n.v.t.
d overbetekening diverse beslagen € 74,66 € 32,25 € 37,33
e beslag op roerende zaken € 137,78 € 64,90 € 68,89
i derdenbeslag, anders dan periodieke betaling € 219,54 n.v.t. € 109,77
j beslag periodieke betaling (niet ivm alimentatie) € 154,14 n.v.t. € 77,07
k derdenbeslag tot verhaal van alimentatie € 133,43 n.v.t. € 66,72
t executoriale openbare verkoop roerende zaken € 362,69 n.v.t. € 181,35
v gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 270,96 n.v.t. € 135,48
x onderzoek waar debiteur bankiert € 88,77 n.v.t. n.v.t.

UitsprakenMeer informatie

Na vergeefse poging voltooide ambtshandeling

Wanneer de ambtshandeling na een of meerdere vergeefse pogingen alsnog wordt voltooid mag bij de volgende ambtshandelingen het tarief met een vast bedrag (zie kolom ‘vergeefs’ in tarievenoverzicht) worden verhoogd:

 • Betekening van een exploot aan het laatste bij de schuldeiser bekend geworden adres van de debiteur, dat ondanks verificatie bij bevolkingsregister, een of meerdere keren niet lukt. Voorwaarde is wel dat de deurwaarder in het exploot de data vermeldt waarop dat adres is geverifieerd aan de hand van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie en waarop betekening aan dat adres niet mogelijk is gebleken. (Verhoging geldt niet voor vergeefs dagvaarden)
 • Wanneer de deurwaarder schriftelijk aankondigt dat hij op een bepaald tijdstip komt om beslag op roerende zaken (inboedel) te leggen, en betrokkene is niet thuis, dan mag het tarief met een vast bedrag worden verhoogd, wanneer in een later stadium alsnog beslag op de inboedel wordt gelegd. Voorwaarde is wel dat de deurwaarder in het exploot vermeldt wanneer de schriftelijke aankondiging en de poging om beslag te leggen heeft plaatsgevonden.

Gestaakte ambtshandeling

Wanneer de deurwaarder ter plaatse van de uitvoering van de desbetreffende ambtshandeling is getreden en deze niet doorgaat omdat betrokkene de schuld voldoet, dan dient het tarief van de ambtshandeling gehalveerd te worden.
Bijvoorbeeld: De deurwaarder is ter plaatse om beslag op inboedel te leggen en de debiteur betaalt de vordering in z'n geheel. De deurwaarder mag dan de helft van het tarief voor beslag op inboedel in rekening  brengen.
Het stakingstarief is dus niet bedoelt voor een aangekondigd beslag op inboedel dat niet doorgaat omdat de deurwaarder niet komt opdagen.

Kosten voor inning van gelden

Wanneer één of meer schuldeisers beslag op inkomen leggen, is de deurwaarder met het oudste beslag belast met de inning en verdeling van de opbrengst. Hiervoor mag deze deurwaarder maandelijks kosten in rekening brengen.

Bijvoorbeeld:
Vier schuldeisers hebben op het inkomen van de debiteur beslag gelegd. De deurwaarder van de oudste beslaglegger is belast met de inning en verdeling van de opbrengst. Hij mag hiervoor per maand € 37,05 excl. btw (2022) in rekening brengen.

Wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is en de btw dus niet kan verrekenen worden de kosten verhoogd met btw. Wanneer drie van de vier schuldeisers niet btw-plichtig zijn wordt 3/4 van de kosten verhoogd met btw.

Zie voor de hoogte van het tarief de volgende tabel:

Art. 3 Kosten derdenbeslag op periodieke betalingen 2022 (excl. BTW) per maand
a enkelvoudig derdenbeslag € 13,34
b twee samenlopende derdenbeslagen, en: € 21,23
c voor ieder daarop volgend derdenbeslag (per beslag) € 7,91

Verschotten

Soms moet een deurwaarder een derde inschakelen om een ambtshandeling te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld:

 • kosten slotenmaker i.v.m. beslag inboedel of ontruiming;
 • advertentiekosten i.v.m. aankondiging openbare verkoop;
 • leges voor controle van het adres bij de gemeentelijke basisadministratie i.v.m. betekening van een exploot.


Voorwaarden voor doorberekening van deze kosten (verschotten) zijn:

 1. zowel maken als hoogte van de kosten moeten noodzakelijk zijn om de ambtshandeling te kunnen verrichten;
 2. vermelding van de verschotten aan de voet van het exploot, en;
 3. de verschotten mogen niet eerder betrokken zijn in de berekening van de proceskosten of bepaling kosten van tenuitvoerlegging.


Wanneer de verschotten niet bij wettelijk voorschrift zijn bepaald gelden twee extra voorwaarden:

 1. de deurwaarder verklaart in exploot dat het doen en beloop van de verschotten voor de goede verrichting van de ambtshandeling noodzakelijk waren en dat hij geen rechtstreeks of middellijk belang heeft in de onderneming die de kosten factureerde;
 2. de deurwaarder hecht een afschrift van de factuur aan het exploot.


Verschotten moeten noodzakelijk zijn om een ambtshandeling te verrichten. Dat is de reden waarom de deurwaarder kosten voor inschakeling van handelsinformatiebureaus niet als verschotten in rekening mag brengen. Handelsinformatiebureaus zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzamelen van met name financiële gegevens over debiteuren. Niet geoorloofde methoden, zoals bij de buren informeren, worden hierbij niet geschuwd.

Verschotten moeten gekoppeld zijn aan een ambtshandeling. Dit betekent dat een deurwaarder in de incassofase geen informatiekosten in rekening mag brengen. Dit mag pas bij het betekenen van een dagvaarding of een ander exploot. De hoogte van de kosten voor het opvragen van informatie staan vermeld in de volgende tabel:

Kostprijs bevragingen 2022 excl. BTW  
Basisregistratie personen (BRP) € 1,98
UWV-polis € 2,15
Elektronisch verzoek om informatie (e-Voi) € 2,74
Rijksdienst voor wegverkeer (RDW) € 1,72
Kamer van Koophandel (KvK) € 5,08 excl. kosten KvK
Digitaal beslagregister (DBR) € 1,91
Kadaster € 1,78 excl. kosten Kadaster
Publicatie Staatscourant € 12,81

UitsprakenMeer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

BTW over kosten deurwaarder

De deurwaarder verhoogt de tarieven met 21% BTW indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is en dus de in rekening gebrachte BTW niet kan verrekenen. Niet BTW-plichtig zijn bijvoorbeeld:

 • verhuurders;
 • onderwijsinstellingen;
 • banken;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • medische beroepen;
 • de overheid.

Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald.

Wanneer een schuldeiser BTW-plichtig is en zijn vorderingen verkoopt (bv telefoonvorderingen), wordt door de nieuwe schuldeiser veelal BTW over de incassokosten en de kosten van de deurwaarder berekend. Dat is echter aanvechtbaar. Zie hier voor meer info.

Voorbeeld kosten beslag op inkomen

StapBeslag op loon (tarieven 2022) Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur114,01
2Betekening beslagexploot aan de werkgever met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt.154,14
3Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot).74,66
4De werkgever vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder.  
5De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur.  
6De werkgever draagt maandelijks, het gedeelte van het inkomen dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet, af aan de deurwaarder.  
 Totaal  342,81
       
 Kosten per maand voor inning en verdeling door deurwaarder met oudste beslag  
 Enkelvoudig beslag13,34
 Twee samenlopende beslagen, en;21,23
 Voor ieder daarop volgend beslag (per beslag)7,91
     
 Bijvoorbeeld: Wanneer 4 schuldeisers beslag hebben gelegd kost dit per maand (excl. BTW)37,05

* De kosten worden met 21% verhoogd wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is.

Voorbeeld kosten beslag op bankrekening

StapBeslag op bankrekening (tarieven 2022) Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur114,01
2Betekening beslagexploot aan de bank met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt219,54
3Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot)74,66
4De bank vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder**80,00
5De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur  
6De bank draagt het saldo, na aftrek van het beslagvrij bedrag, af aan de deurwaarder  
 Totaal  488,21
    

*   De kosten worden met 21% verhoogd wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is.
** De bank brengt op basis van de Algemene bankvoorwaarden kosten in rekening voor het invullen van de verklaring. Het hier vermelde bedrag mag maximaal in rekening worden gebracht. Zie hier voor meer info.

Voorbeeld kosten beslag roerende zaken

StapBeslag roerende zaken (tarieven 2022) Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur114,01
2Betekening beslagexploot aan debiteur en opmaken proces-verbaal van beslag. De deurwaarder moet nauwkeurig beschrijven op welke goederen hij beslag legt.137,78
3Betekening proces-verbaal aan schuldenaar binnen drie dagen na inbeslagneming (vaak wordt dit samengevoegd met het beslagexploot)74,66
4Aanzegging dag en uur van de verkoop (samen met proces-verbaal of binnen 3 dagen na betekening daarvan)82,87
5Aankondiging verkoop via website-,--
6Openbare verkoop362,69
 Totaal  772,01
     

*   Wanneer betrokkene niet thuis is komen er nog kosten van een slotenmaker bij.
**  De kosten worden met 21% verhoogd wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is.

Onnodig kosten maken

Er zijn situaties waarin het maken van kosten op zichzelf niet redelijk is en de rechter deze zal afwijzen of beperken. Een aantal voorbeelden:

 • De schuldeiser stort teveel ontvangen premie terug terwijl hij tegelijkertijd nog premie te innen heeft. Hij had eenvoudig kunnen verrekenen. De incassokosten en de proceskosten (kosten dagvaarding e.d.) komen dan voor eigen rekening van de schuldeiser.
 • De schuldeiser had de vordering mee kunnen nemen in een eerder procedure omdat de vordering ook toen al opeisbaar was. De incassokosten en proceskosten (kosten dagvaarding e.d.) komen voor eigen rekening.
 • De schuldenaar maakt het bedrag abusievelijk over onder vermelding van een ander dossiernummer van dezelfde schuldeiser.
 • Een deurwaarder legt voor een tweetal dwangbevelen van dezelfde schuldeiser twee keer beslag op het inkomen. Het beslag had in één exploot gekund.


Niet alleen de schuldeiser maar ook de deurwaarder mag geen onnodig kosten maken, zo is geregeld in de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders. Daarin staat:

Art. 10:
De gerechtsdeurwaarder handelt nauwgezet en zorgvuldig in financiële aangelegenheden. Hij maakt geen onnodige kosten.

UitsprakenMeer informatie

Rechtspraak:

Tuchtrecht:

Nationale ombudsman:

Tariefstelsel ambtshandelingen

De kosten van ambtshandelingen die de deurwaarder bij de schuldenaar in rekening brengt zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Dit zijn vaste bedragen.
De tarieven die de deurwaarder bij de opdrachtgever in rekening brengt zijn vrij. Dit is met name aan de orde wanneer de schuldenaar geen of onvoldoende verhaal biedt. In de praktijk komen allerlei soorten tariefafspraken voor. In meest extreme vorm zijn het no-cure-no-pay-afspraken. In feite komt het risico van de invordering dan volledig bij de deurwaarder te liggen.
De Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders heeft advies uitgebracht over de hoogte van de tarieven en het tariefstelsel.

UitsprakenMeer informatie

Kamervragen:

Wet- en regelgeving:

Overige info: