Incassoprocedure energie

In de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas is een incassoprocedure opgenomen waaraan energiebedrijven zich moeten houden. De procedure is als volgt:

 • Het energiebedrijf moet bij een betalingsachterstand op korte termijn een betalingsherinnering sturen, waarbij men moet wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening en dat men bij gebruikmaking daarvan niet tot afsluiting over zal gaan.
 • Het energiebedrijf moet in het incassotraject zijn best doen om in persoonlijk contact te treden met de debiteur om de ernst van de zaak te bespreken en mondeling te wijzen op de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 • Het energiebedrijf moet aanbieden de persoonlijke gegevens door te geven aan de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.

Wanneer betrokkene niet reageert of geen bezwaar maakt moeten de gegevens aan de gemeente worden verstrekt.

Gemeenten zijn verplicht om deze signalen op te pakken en hulp aan te bieden (vroegsignalering). Dit kan variëren van het sturen van een brief tot het aanbellen aan de deur. Gemeenten zullen hierin afhankelijk van het type signaal en de inschatting van de urgentie keuzes maken.

UitsprakenMeer informatie

Rechtspraak:

Afsluiten en heraansluiten energie

In de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en in de Warmteregeling is een afsluitverbod voor de winterperiode opgenomen. Het afsluitverbod geldt van 1 oktober tot 1 april, indien de debiteur binnen een door het energiebedrijf aangegeven redelijke termijn een bewijs overlegt, dat hij om schuldbemiddeling heeft verzocht of om toepassing van de wsnp heeft gevraagd. Het afsluitverbod geldt tot het moment dat op het verzoek negatief is beslist, of indien er een schuldsanering tot stand komt, gedurende de looptijd van deze regeling.

De debiteur wordt in de periode van 1 oktober tot 1 april weer aangesloten indien hij een bewijs overlegt:

 • dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op het verzoek negatief is beslist of totdat de schuldhulpverlening eindigt;
 • dat de vordering betrokken wordt bij een lopend traject van schuldhulpverlening.

Voor de totstandkoming van een betalingsregeling geldt geen heraansluitverplichting. Het is dan aan partijen zelf om de voorwaarden van de betalingsregeling af te spreken.

Tijdens de winterperiode mag wel worden afgesloten indien:

 • de verbruiker geen leverancier heeft;
 • de verbruiker er zelf om verzoekt, bijvoorbeeld ivm verhuizing;
 • de verbruiker gebruik maakt van een prepaidmeter;
 • er sprake is van fraude, bijvoorbeeld knoeien met de meter;
 • er sprake is van een onveilige situatie, bijvoorbeeld een gaslek;
 • een leveringsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gesloten en deze afloopt.


Kwetsbare consument
Wanneer de debiteur een verklaring overlegt van een arts (niet de behandelend arts), die inhoudt dat afsluiting ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg zal hebben, dan geldt een afsluitverbod c.q. heraansluitverplichting. Deze uitzondering geldt het hele jaar.

UitsprakenMeer informatie

Incassoprocedure water

Water behoort tot de  primaire levensbehoefte van mensen. Waterbedrijven dienen, mede gelet op het belang van water voor de gezondheid van mensen en de monopoliepositie van waterbedrijven, terughoudend om te gaan met het afsluiten van water.
Op basis van art. 9 van de Drinkwaterwet is de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater tot stand gekomen. Volgens deze regeling moeten waterbedrijven de volgende procedure hanteren:

Schriftelijke herinnering
Het waterbedrijf zendt minimaal een keer een schriftelijke herinnering. In deze herinnering:

 • wijst het waterbedrijf op de mogelijkheid van schuldhulpverlening;
 • biedt het waterbedrijf aan om met schriftelijke toestemming van betrokkene zijn gegevens aan een instantie voor schuldhulpverlening te verstrekken;
 • wijst het waterbedrijf er op dat ze, met een medische verklaring, niet tot afsluiting over zal gaan (zie verderop).


Persoonlijk contact

Het waterbedrijf moet zich inspannen om in persoonlijk contact met betrokkene te treden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen en om nogmaals te wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.

Gegevensverstrekking
Indien betrokkene niet heeft gereageerd op het aanbod om de gegevens aan een instelling voor schuldhulpverlening te verstrekken, dan verstrekt het waterbedrijf ook zonder toestemming de gegevens aan een instantie voor schuldhulpverlening.

Kwetsbare consument

Wanneer de debiteur een verklaring overlegt van een arts (niet de behandelend arts), die inhoudt dat afsluiting ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg zal hebben, dan geldt een afsluitverbod c.q. heraansluitverplichting.

Waterzak
Voorafgaand aan afsluiting van water verstrekt het waterbedrijf op verzoek een bewaarmiddel om een aantal dagen over drinkwater te kunnen beschikken.

UitsprakenMeer informatie

Energie-, waterschulden en wsnp

Bij een bedreigende situatie kan de debiteur een verzoek tot toepassing van de wsnp indienen en tegelijk om een voorlopige voorziening vragen. Van een bedreigende situatie is sprake in het geval van:

 • een gedwongen ontruiming;
 • beëindiging van de levering van gas, elektra of water;
 • opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.

Indien de rechtbank de voorlopige voorziening verleent mag gedurende 6 maanden niet worden ontruimd, afgesloten en de zorgverzekering mag niet worden opgezegd of ontbonden.

Wanneer de debiteur is toegelaten tot de wsnp kan het energiebedrijf een overeenkomst tot leveren van gas, water, elektriciteit of verwarming niet opschorten of ontbinden vanwege een schuld die betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de wsnp. Opschorting en ontbinding vanwege een tijdens de wsnp ontstane schuld is wel mogelijk.

Klachten

Wanneer het energie- of waterbedrijf is aangesloten bij de Stichting geschillencommissie consumentenzaken kan, nadat eerst zonder succes geklaagd is bij het energiebedrijf, een klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. Bij betalingsproblemen geldt een verkorte procedure. Voorwaarde is echter dat het openstaande bedrag in depot wordt gestort. Van deze voorwaarde wordt slecht in zeer uitzonderlijke situaties afgeweken. Deze procedure is bij betalingsproblemen dus weinig zinvol.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is verantwoordelijk voor de handhaving van en toezicht op de regeling afsluitbeleid. Zij ziet toe op de regeling op basis van klachten die binnen komen bij ConsuWijzer. Wanneer een energiebedrijf de 'winterregeling' niet goed toepast kan het dus zinvol zijn te klagen bij ConsuWijzer.