Nieuws-overzicht

Bewindvoerder zijn is een grote verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijkheid voor alle betalingen, je moet alle regelingen en voorzieningen aanvragen, de beslagvrije voet bewaken, betalingsregelingen nakomen, etc. Je neemt als het ware het financiële huishouden van de onder bewind gestelde over. Het bewind moet zorgen voor stabiliteit en rust, hetgeen juist bij psychisch kwetsbare mensen van groot belang is. Worden er fouten gemaakt dan is de bewindvoerder aansprakelijk. Ook voor de psychische gevolgen, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Bron: André Moerman 
18/07/2021 11:32 uur - Lees verder...
 

Op 22 april kwam de NOS met het bericht “Nieuwe wet brengt schuldenaars in problemen”. Aanleiding van dit bericht was dat 25 tot 40% van de mensen in een schuldregeling en wsnp door de nieuwe beslagvrije voet erop achteruit zijn gegaan. Het zogenaamde ‘vrij te laten bedrag’ moest opnieuw worden berekend en dat viel in veel gevallen tegen. De beslagvrije voet en daarmee het vrij te laten bedrag valt in bepaalde gevallen lager uit. Bij nadere bestudering blijkt dat onder andere bij relatief hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen sprake is van een achteruitgang. In antwoord op Kamervragen vergelijkt minister Koolmees de nieuwe beslagvrije voet met de oude: Beter uitgaan van een fictieve huur dan een te lage beslagvrije voet vanwege het niet aanleveren van informatie. Gaat de rechter met toepassing van de hardheidsclausule uitkomst bieden?

Bron: André Moerman 
04/07/2021 17:25 uur - Lees verder...
 

‘Als de voorgestelde maatregelen doorgaan moet iedere schuldeiser voortaan z'n best doen om in contact te komen met de debiteur en een regeling te treffen. Doet hij dat niet, dan kan de rechter zo nodig een betalingsregeling opleggen en de schuldeiser veroordelen tot het betalen van de proceskosten. Het is wel belangrijk dat béíde voorstellen worden aangenomen, zodat de rechter slechts dient als stok achter de deur en er zo veel mogelijk van dit soort schulden minnelijk worden opgelost. Dus ja, ik hoop van harte dat dit wetsvoorstel er snel komt en wordt doorgevoerd.’

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
24/06/2021 14:31 uur - Lees verder...
 

Een debiteur wordt door Infomedics na elkaar voor twee tandartsvorderingen uit dezelfde behandeling afzonderlijk gedagvaard, waardoor de totale schuld oploopt van 1000 naar 3000 euro. De kantonrechter kan zich met gedaagde voorstellen dat het hoog oplopen van deze kosten voor voornamelijk standaardhandelingen en -documenten zonder enige persoonlijke bejegening onrechtvaardig aanvoelt. Omdat deze praktijk in regelgeving en rechtspraak uitgekristalliseerd is, kan het zijn dat alle onderdelen van de incasso- en proceskosten verdedigbaar zijn, maar tezamen toch tot een onredelijke uitkomst leiden. De kantonrechter gaat in zijn vonnis uitgebreid in op het incassosysteem dat deze hoog oplopende kosten veroorzaakt, maar wijst toch de proceskosten toe.

Bron: André Moerman 
11/06/2021 19:17 uur - Lees verder...
 

Aangezien de nieuwe beslagvrije voet grofmaziger is dan de oude, is een hardheidsclausule in de wet opgenomen. In bijzondere situaties kan hier een beroep op worden gedaan. De kantonrechter beslist of en met welk bedrag de beslagvrije voet wordt verhoogd. Dit artikel beschrijft in welke situaties hier mogelijk een beroep op kan worden gedaan en op welke wijze je dit kunt doen.

Bron: André Moerman 
05/06/2021 16:54 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 januari 2021 geldt voor mensen met een briefadres een lagere beslagvrije voet. Door inzage te geven in de leefsituatie en de bronnen van inkomen, kan men voor een ‘normale beslagvrije voet’ in aanmerking komen. In de praktijk leidt dit tot problemen omdat menig deurwaarder dit alleen wil doen wanneer er aantoonbaar woonkosten zijn. Maar deze eis is in strijd met de wet.

Bron: André Moerman 
23/05/2021 10:26 uur - Lees verder...
 

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. Wel is het opletten bij een laag inkomen, wanneer de zogenaamde 5%-regel wordt toegepast. Wat valt dan onder het beslag? Het arrest van de Hoge Raad uit 2014 over beslag en vakantiegeld is nog steeds van belang.

Bron: André Moerman 
09/05/2021 10:21 uur - Lees verder...
 

Het opkopen van schulden is in trek bij vooral grote incassobureaus. Zij nemen hele portefeuilles telefoonvorderingen over. Fijn voor de oorspronkelijke schuldeiser: die kan de boeken sluiten. De debiteur kan echter rekenen op 21% extra kosten en dat is onredelijk. In feite kiest de schuldeiser door het verkopen van schulden voor een heel dure vorm van invordering. Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) moeten deze extra kosten daarom gewoon voor rekening van de schuldeiser blijven. De LOSR heeft daarover een brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissies SZW en JenV.

Bron: André Moerman 
30/04/2021 18:45 uur - Lees verder...
 

Drie groepen alleenstaande ouders worden op dit moment uitgesloten van de kinderopvangtoeslag en/of de aanvulling van het kindgebonden budget. Hierdoor ligt hun inkomen vaak onder het minimum en lopen zij een groot risico op schulden en armoede. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen in een gezamenlijke brief demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de toeslagregeling voor deze groepen open te stellen.

Bron: de Nationale ombudsman 
25/04/2021 19:05 uur - Lees verder...
 

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak, uitgevoerd door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en in hoger beroep door het Hof Amsterdam. Hierbij een selectie van uitspraken gepubliceerd in de maanden januari t/m maart 2021.

Bron: André Moerman 
11/04/2021 09:47 uur - Lees verder...
 

Sinds 1 april 2021 is het voor de deurwaarder veel makkelijker geworden om beslag op voertuigen te leggen. Beslag leggen kan nu via het kentekenregister. Voorheen moest de deurwaarder het voertuig waarnemen om hierop beslag te kunnen leggen. Door dit gemak is de verwachting dat vaker gebruik gemaakt zal worden van dit instrument. Maar let wel, het beslag mag niet wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de opbrengst.

Bron: André Moerman 
05/04/2021 10:08 uur - Lees verder...
 

Bij meer dan 200 gemeenten blijkt het vakantiegeld van de bijstandsuitkering niet in de polisadministratie te staan, waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Er zijn diverse signalen dat dit ook bij andere inkomsten voor komt. Moet deze te laag vastgestelde beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast worden? Wanneer de deurwaarder via de verklaring derdenbeslag wel over de volledige gegevens beschikte, of wanneer overduidelijk is dat de beslagvrije voet te laag was vastgesteld, is dat het geval.

Bron: André Moerman 
28/03/2021 10:45 uur - Lees verder...
 

Per 1 januari 2021, na invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, komt het veelvuldig voor dat de deurwaarder een te lage beslagvrije voet berekent bij mensen met een bijstandsuitkering. De polisadministratie waarmee de beslagvrije voet wordt berekend blijkt bij ruim 200 gemeenten verkeerde informatie te bevatten omdat de reservering vakantiegeld ontbreekt. Er zijn ook andere oorzaken waardoor de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Eén ding is echter zeker: de gemeenten beschikken zelf wel over de juiste informatie. Uiteindelijk is niet de polisadministratie, maar het werkelijk inkomen bepalend. Formeel moet de gemeente de deurwaarder volgen in de beslagvrije voet die wordt opgegeven, maar doe dat niet. Draag nooit meer af dan 5% van de toepasselijke bijstandsnorm!

Bron: André Moerman 
20/03/2021 10:27 uur - Lees verder...
 

Burgers kunnen nog steeds onder het bestaansminimum terechtkomen doordat de Belastingdienst Toeslagen bij de verrekening van toeslagen de beslagvrije voet niet uit eigen beweging toepast. De sociaal raadslieden hebben hierover een brief gestuurd naar staatssecretaris Van Huffelen van Financiën - Toeslagen en Douane, waarin ze dringend vragen om er alsnog voor te zorgen dat de belastingdienst zich aan de wet houdt. Pieter Omtzigt (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Helma Lodders (VVD) hebben Kamervragen ingediend.

Bron: LOSR / Sociaal Werk Nederland 
09/03/2021 08:49 uur - Lees verder...
 

Menigeen denkt bij de belastingdienst als eerst aan belasting betalen. Het is goed om te realiseren dat de belastingdienst voor velen ook een bron van inkomen is. Ondanks dat er niet zo veel aftrekposten meer zijn, kan de belastingaangifte toch nog veel geld opleveren. Op SchuldInfo aandacht voor bijzondere situaties om voor een belastingteruggaaf in aanmerking te komen.

Bron: André Moerman 
07/03/2021 15:45 uur - Lees verder...
 

Meer nieuws: