Vitens sluit af vanwege niet betalen waterschapslasten

Bron: André Moerman
uur

Waterbedrijven innen soms naast de kosten voor het waterverbruik, ook de waterschapslasten voor het waterschap. Hoe te handelen wanneer het waterverbruik wel, maar de waterschapslasten niet worden betaald? Hoe bizar, Vitens sluit af, zo blijkt uit de volgende uitspraak.


De feiten
Vitens int bij betrokkene naast de kosten voor waterverbruik ook de waterschapslasten ten behoeve van het waterschap Groot Salland. Aangezien voorgaande jaren voor de waterschapslasten vrijstelling (kwijtschelding) is verleend, betaalt betrokkene alleen het gedeelte van de rekening dat betrekking heeft op het waterverbruik. Vitens sluit vanwege deze achterstand de watertoevoer af.

De vordering
Betrokkene vordert dat Vitens zal worden veroordeeld om hem weer aan te sluiten op het waterleidingnet, op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag. Tevens vordert betrokkene dat Vitens zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 500,- als voorschot op een hem toe te kennen immateriële schadevergoeding.

De overwegingen
De kantonrechter oordeelt als volgt:
Nu eisende partij steeds heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens Vitens, voor zover die verband houden met de levering van water, kan Vitens aan haar contractuele relatie met [eisende partij] niet de bevoegdheid ontlenen om de levering van water te staken. Het is dan curieus dat Vitens vervolgens wel haar machtspositie als waterleverancier - zij is monopolist - gebruikt om voldoening af te dwingen van een vordering die niet de hare is; Vitens treedt, waar het om de waterschapslasten gaat, immers slechts op als incasso-intermediair. Aldus schiet Vitens niet alleen ernstig tekort in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens eisende partij, ook handelt zij daarmee in strijd met het bepaalde in de Waterleidingwet. In die wet heeft de overheid de zorg voor de openbare drinkwatervoorziening toevertrouwd aan als zodanig gekwalificeerde en gedefinieerde waterleidingbedrijven, waaronder Vitens. Daarbij is aan Vitens niet alleen de bevoegdheid toegekend om drinkwater te produceren en te leveren maar ook de verplichting opgelegd om gebruikers aan te sluiten en te voorzien van drinkwater. Die plicht heeft Vitens verzaakt, en dat is des te ernstiger waar het gaat om een elementaire levensbehoefte en Vitens monopolist is. Vitens handelt aldus onrechtmatig jegens eisende partij.

Ook de vordering inzake een voorschot op een toe te kennen immateriële schadevergoeding komt niet ongegrond voor. Het grote ongemak en de hygiënische consequenties van langere tijd (inmiddels zes weken) verstoken te zijn van drinkwater spreken voor zich en eisende partij heeft onderbouwd dat dit in zijn geval om medische redenen extra bezwarend is.

De beslissing
Het vorenstaande leidt de kantonrechter tot de slotsom dat de vordering dient te worden toegewezen.
Vitens zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing in kort geding

De kantonrechter:

I.   veroordeelt Vitens om binnen een dag na de betekening van dit vonnis de aansluiting op het waterleidingnet in de woning van eisende partij aan de [perceel] te [woonplaats] kosteloos te herstellen;

II.  bepaalt dat Vitens een dwangsom van € 500 verbeurt per dag dat zij nalatig is om de aansluiting te herstellen, zulks tot een maximum van € 10.000;

III. veroordeelt Vitens om aan eisende partij een bedrag van € 500 te betalen bij wege van voorschot op een toe te kennen immateriële schadevergoeding;

Meer informatie
- Rb Zwolle 11 mei 2011, LJN:BQ4027
- Achtergrondinfo afsluiten water 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn