Dubbele incassokosten Menzis afgewezen

Bron: Rb Arnhem
uur

Een rekening ivm eigen risico ad. € 146,99 van Menzis wordt niet op tijd betaald.  Menzis stuurt een betalingsherinnering en vervolgens stuurt deurwaarderskantoor Tijhuis op 2 oktober  een aanmaning, waarbij de hoofdsom verhoogd wordt met:
- rente € 3,35
- administratiekosten Menzis € 11,50
- incassokosten € 44,03 incl. btw.
Op 6 oktober betaalt de debiteur de hoofdsom. Voor de niet betaalde kosten wordt betrokkene gedagvaard. De kantonrechter Arnhem oordeelt als volgt:

“5.2.  De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten voor een bedrag van € 44,03 betreft kosten van de door Menzis ingeschakelde incasso-intermediair. Dit betreft echter enkel het verzenden van de hiervoor genoemde (standaard-)aanmaning van 2 oktober 2009. Die enkele aanmaning levert echter geen aanspraak op voor een vergoeding van incassokosten.

5.3.  De kantonrechter merkt ten overvloede op dat in die brief naast vergoeding van bedoelde incassokosten ook vergoeding van administratiekosten wordt gevorderd, terwijl dergelijke kosten geacht worden juist in die bedoelde incassokosten te zijn begrepen. Dit is reeds in het rapport Voorwerk II uit november 2000 vastgelegd. De kantonrechter rekent het Menzis (als opdrachtgever van de incasso-intermediair) aan dat zij desondanks extra kosten bij haar verzekerde in rekening brengt.

5.4.  Van de totale vordering blijft over het rentebedrag van € 3,81. Gelet op de disproportionele verhouding tussen de te liquideren proceskosten (begroot op € 182,31) en haar belang, had Menzis ervoor moeten kiezen [verzekerde] niet in rechte te betrekken. Menzis had voor een minder verstrekkende en dure oplossing moeten kiezen door eerst nog een sommatie voor alleen die rente te sturen."


Meer informatie:
- Rb Arnhem 19 april 2010, LJN:BM3522
- Voorbeeld verborgen dubbele incassokosten