Verplichting BKR-registratie schuldhulpverlening in strijd met wet

Bron: André Moerman
uur

Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om iedere vorm van schuldhulpverlening te melden bij BKR. Dit is geregeld in het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Zeer onwenselijk omdat de drempels om schuldhulpverlening aan te vragen worden verhoogd. Wie wil als wanbetaler geregistreerd worden? Maar het goede nieuws is: de verplichting is in strijd met de wet!

Drempels verhogen
Eerder maakten we melding dat het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 bepaalt dat de beslissing om schuldhulpverlening te geven gemeld moet worden bij het BKR. Deze registratie blijft vijf jaar staan. Volgens de huidige regels vindt alleen een BKR-melding plaats, wanneer de schulden via een schuldregeling worden afgekocht. Stel je voor: je vraagt met veel moeite hulp, omdat er sprake is van beginnende schulden. Met budgetcoaching zou je weer op weg kunnen worden geholpen. Je krijgt te horen dat je als wanbetaler geregistreerd wordt. Wat zou jij dan doen? In plaats van drempels om hulp te vragen te verlagen gaan we mensen wegjagen. Lees hier mijn column.


Vijf-jaar-termijn verkorten
De NVVK en de VNG onderkennen het probleem, maar zetten in op verkorting van de registratietermijn. In plaats van vijf jaar zou de BKR-registratie zes maanden na afronding van de schuldhulpverlening moeten blijven staan. Het is de vraag wat dan het nut van de registratie is en bovenal, de drempels worden hier niet minder hoog van.


In strijd met de wet
Goed nieuws! Bij nadere bestudering blijkt dat het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening op dit onderdeel in strijd is met de wet.

In art. 17 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening staat:

Artikel 17. Gegevensverstrekking door gemeenten aan derden
1. Het college verstrekt het gegeven dat de cliënt schuldhulpverlening ontvangt op grond van de wet aan de gerechtsdeurwaarders, verstrekkers van de signalen, genoemd in artikel 3, schuldeisers, bewindvoerders en kredietverstrekkers.
2. De gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders ontvangen de gegevens ter uitoefening van hun wettelijke taak.


Deze bepaling die een verplichting inhoud (wat ook uit de toelichting blijkt) is in strijd met de wet. In art. 8 lid 2 Wgs staat namelijk:

Het college KAN onder bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voorwaarden aan bestuursorganen en aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties gegevens verstrekken voortvloeiende uit de uitvoering van deze wet, die deze bestuursorganen en instanties behoeven in verband met uitoefening van hun taak en dienstverlening.

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (een Algemene maatregel van bestuur afgekondigd door de regering) is hiermee in strijd met de wet, want de wet geeft een 'kan-bepaling' en geen 'moet-bepaling'. Wanneer sprake is van strijdige regelgeving gaat de hogere regelgeving voor de lagere regelgeving. Kortom: het college is niet verplicht om schuldhulpverlening bij BKR te melden.


Beste Colleges van B&W,
Het is al zo moeilijk om hulp bij schulden te vragen en te aanvaarden. Denk ook aan de zzp-ers, gaat u hen een negatieve kredietregistratie bezorgen?
Zet in op verlaging van drempels en laat de BKR-registratie bij de start van schuldhulpverlening achterwege.N.a.v. dit artikel heeft René Peters Kamervragen gesteld. Lees hier het antwoord op de Kamervragen.Meer informatie:
- Koolmees staat achter BKR-registratie bij schuldhulp (Binnenlands Bestuur)
- Column: Schuldhulp? U wordt geregistreerd (Binnenlands Bestuur)
- NVVK: Half jaar BKR-registratie voor schuldhulp is volgens ons genoeg
- Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn