Recht op water, recht op afsluiten

Bron: Hof Den Bosch
uur

Terwijl de kantonrechter van de rechtbank Maastricht oordeelde dat er zoiets is als een recht op water en dat het waterbedrijf als monopolist dan bij een gering bedrag niet de levering kan opschorten, komt het Hof Den Bosch in hoger beroep tot een ander oordeel. Volgens het Hof kan het waterbedrijf wel de levering opschorten. Wel geldt dat nu het gaat om de eerste levensbehoeften van een particulier en het waterbedrijf een monopoliepositie inneemt, dat het waterbedrijf daarbij uiterst zorgvuldig en terughoudend moet omgaan .
In onderhavige procedure betekende dit dat het opschortingsrecht pas kan worden uitgeoefend nadat het waterleidingbedrijf zich redelijke inspanningen heeft getroost om de consument tot betaling te bewegen én de consument heeft gewaarschuwd dat en op welke grond opschorting plaatsvindt . Vervolgens komt het Hof tot het oordeel dat dit in onderhavige procedure is gebeurd en wijst de vordering toe.

De rechtbank Breda kreeg eveneens te oordelen over een verzoek tot beëindiging van de levering van water. In deze procedure staat centraal de vraag op welke wijze dit moet gebeuren.  Conclusie : beslag tot afgifte op de watermeter.

Er is overigens m.b.t. het  afsluiten van water nieuwe regelgeving op komst. In art. 9 van de nieuwe Drinkwaterwet (nog niet van kracht) is geregeld dat de minister met regels moet komen over preventieve maatregelen om afsluiting te voorkomen en regels waaraan een eventuele afsluiting moet voldoen. Belangrijk onderdeel van deze regels zou m.i. moeten zijn, dat waterbedrijven de adresgegevens van niet-betalers aan schuldhulpinstellingen mogen, of zelfs moeten verstrekken. Mogelijk kunnen de hierboven vermelde procedures dan zoveel mogelijk voorkomen worden.
De regeling laat overigens lang op zich wachten. Ondertussen heeft de koepel van waterbedrijven Vewin aangegeven dat waterbedrijven in ieder geval niet afsluiten wanneer sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico's. Dat lijkt me toch wel het minimum.

Meer informatie:

- Hof Den Bosch, 2 maart 2010, LJN:BL6583
- Rb Breda, 31 maart 2010, LJN:BL9842
- Toezegging Vewin: niet afsluiten bij zeer ernstige gezondheidsrisico's
- Parlementaire geschiedenis: regels afsluiten drinkwater
- Achtergrondinfo: afsluiten water