Nog snel even loonbeslag leggen

Bron: André Moerman
uur

Het komt met enige regelmaat voor dat wanneer een schuldhulpverlener of een bewindvoerder uitstel vraagt voor het opstellen van een schuldregeling er toch nog snel even loonbeslag wordt gelegd. Het is dan moeilijk om de situatie stabiel te krijgen en de schuldregeling op te starten. Bovendien kan er niet voor de gezamenlijke schuldeisers gereserveerd worden. Wat kun je hieraan doen?

Een voorlopige voorziening wsnp kan uitkomst bieden. De rechter kan er voor zorgen dat het beslag wordt opgeschort. Neem als voorbeeld een uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake schuldeiser Hoist.Wat vooraf ging
X is bij vonnis van 7 oktober 2013 veroordeeld tot betaling van € 3.034,51 aan Hoist. Op 27 januari 2020 is betrokkene onder beschermingsbewind gesteld. De beschermingsbewindvoerder heeft in maart 2020 de haar bekende schuldeisers – waaronder Hoist – verzocht geen verdere kosten te maken in verband met het incasseren van vorderingen. Bij brief van 25 april 2020 heeft de beschermingsbewindvoerder alle haar bekende crediteuren (waaronder Hoist) in het kader van een minnelijk traject een voorstel tegen finale kwijting gedaan. Op 29 mei 2020 heeft GGN namens Hoist loonbeslag gelegd onder de werkgever. Op 17 juni 2020 is X een overeenkomst tot schuldregeling aangegaan met Noordzij bewindvoerders.
Op 23 juni 2020 heeft X verzocht om een voorlopige voorziening wsnp. Tevens heeft X een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ingediend. Het verzoek strekt ertoe dat Hoist het loonbeslag gedurende zes maanden niet ten uitvoer mag leggen.


Beoordeling
Het is de rechtbank gebleken dat voorafgaand aan de beslaglegging een positief budgetplan was waarbij € 621,00 kan worden gespaard voor alle crediteuren. De financiële situatie is, in die zin, zodanig stabiel dat vaste lasten kunnen worden voldaan, zonder dat er nog nieuwe schulden ontstaan. Door het loonbeslag, dat is gelegd ná aanvang van het minnelijk traject, wordt het budgetplan van X negatief. Dit houdt in dat er nieuwe schulden zullen ontstaan. Bovendien komt het dienstverband van X in gevaar, omdat zij bij een negatief budgetplan geen geld heeft om haar woon-werk verkeer te bekostigen. Een en ander betekent dat de huidige stabiliteit, die ook nodig is voor toelating tot de WSNP, wordt doorbroken. Dat is niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren, zeker niet nu ook het werk – en daarmee het inkomen – van verzoekster in gevaar komt.

De rechtbank is van oordeel dat tegen de hiervoor geschetste achtergrond, waarbij de financiële situatie van X inmiddels stabiel was en inmiddels een minnelijk traject was gestart, het belang van X zwaarder dient te wegen dan het belang van Hoist bij het gelegde beslag. Dat geldt te meer nu dat beslag is gelegd nádat het minnelijk traject was opgestart. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen. Gelet op het verzoek tot toepassing van WSNP en het daarmee te bereiken doel, zal de rechtbank de gevraagde voorziening uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

De schuldsaneringsregeling
Een voorlopige voorziening wsnp wordt niet toegewezen, indien onaannemelijk is dat betrokkene  tot de wettelijke schuldsaneringsregeling zal worden toegelaten. Dat laatste is voorshands niet het geval.
Het verzoek tot toelating van de wettelijke schuldsaneringsregeling kan nog niet worden afgedaan, nu het minnelijke traject nog niet is afgerond. De verdere behandeling van dit verzoek zal plaatsvinden op 15 december 2020 om 09:30 uur, indien twee weken voor voornoemde datum een compleet verzoekschrift tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of tot het opleggen van een dwangakkoord (inclusief bijlagen) is aangeleverd.


De beslissing

De rechtbank:

  • verbiedt de tenuitvoerlegging van het namens Hoist gelegde executoriaal derdenbeslag onder RDW;
  • bepaalt dat de werkgever van verzoekster (RDW) in afwijking van artikel 476 Rv geen gelden onder zich hoeft te houden en het loon uitbetaalt aan de beschermingsbewindvoerder van verzoekster, zulks zonder enige inhouding of reservering wegens het namens Hoist gelegde beslag;
  • bepaalt dat de genoemde voorziening geldt totdat de uitspraak op het verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling in kracht van gewijsde is gegaan of dit verzoek is ingetrokken;
  • bepaalt dat de voorziening in ieder geval vervalt na verloop van zes maanden;
  • bepaalt dat de voortgezette behandeling van het verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling zal plaatsvinden op 15 december 2020 om 09:30 uur, indien twee weken voor voornoemde datum een compleet verzoekschrift tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of tot het opleggen van een dwangakkoord (inclusief bijlagen) is aangeleverd;
  • bepaalt het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.Onbekend maakt onbemind
De mogelijkheid om in dit soort situaties een voorlopige voorziening wsnp aan te vragen wordt nog weinig benut. Het is niet ingewikkeld en je hoeft het niet zelf te doen. Wsnp-bewindvoerders kunnen net als advocaten, hiervoor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verlenen.


Meer informatie
- Rechtbank Den Haag 29 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6548
- Toevoegen bewindvoerders wsnp

Zie ook:
- Rechtbank Noord-Holland 29 augustus 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7801
- Rechtbank Noord-Nederland 9 februari 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:771 
- Rechtbank Noord-Nederland 17 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:5192


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn