Lopende-band-invordering zorgverzekeraars

Bron: André Moerman
uur

Aan de lopende band voor kleine premieachterstanden dagvaarden brengt risico’s met zich mee. Wordt de verzekerde die verweer voert in dit massale proces wel gehoord? Wanneer de zorgverzekeraar bij de rechter ongelijk krijgt moeten de proceskosten van de gedaagde worden betaald. Dit betreft slechts een gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte kosten, volgens het zogenaamde liquidatietarief. Maar is sprake van misbruik van procesrecht, dan kan de rechter ook de volledige kosten toewijzen. De rechtbank Gelderland legt Menzis deze uitzonderlijke veroordeling op. Eerder werd Zilveren Kruis door de rechtbank Rotterdam met een volledige kostenveroordeling fors op de vingers getikt.
Wat vooraf ging

Menzis, bijgestaan door GGN, heeft X gedagvaard om € 189,69 te betalen. X heeft ondanks diverse aanmaningen de door haar verschuldigde premie tussen 2015 en 2018 niet volledig voldaan, aldus Menzis. 
X voert gemotiveerd verweer. X heeft het WSNP-traject doorlopen, dat in 2014 is geëindigd met een schone lei. Vanaf dat moment is zij begeleid door Bureau Schuldhulp en Budgetadvies. Deze organisatie heeft alle facturen van Menzis voldaan. X heeft verder diverse keren om uitleg gevraagd over de vordering, maar kreeg van GGN geen duidelijkheid. Daarnaast is X eerder door Menzis gedagvaard en is ook toen door haar om uitleg gevraagd over hoe die vermeende vordering opgebouwd was. Bij vonnis van 31 oktober 2018 is de vordering van Menzis afgewezen.

Toch besluit Menzis om X opnieuw te dagvaarden. X schakelt een advocaat in en vervolgens trekt Menzis de procedure. Bij brief van 24 juli 2019 heeft X daarop laten weten alleen akkoord te gaan met doorhaling van de procedure onder de voorwaarde dat de verschuldigde eigen bijdrage voor de verleende rechtsbijstand ad. € 145,00 door Menzis wordt betaald. Menzis ging hier niet mee akkoord.


Beoordeling
De kantonrechter overweegt als volgt. Doorhaling van de procedure als bedoeld in artikel 246 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan alleen plaatsvinden op verzoek van beide partijen. Nu daarvan geen sprake van is, is doorhaling niet mogelijk. De vordering van Menzis komt, mede gelet op het verzoek tot doorhaling, onrechtmatig en ongegrond voor. De vordering van Menzis wordt daarom afgewezen.

Menzis wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten van X dragen. In beginsel wordt bij de berekening van de hoogte van de proceskostenveroordeling aansluiting gezocht bij het liquidatietarief. Het verzoek van X om betaling van haar eigen bijdrage van € 145,00 aan de Raad voor Rechtsbijstand is eigenlijk een verzoek om volledige proceskostenveroordeling, dat wil zeggen voor het gedeelte van de eigen bijdrage. Een dergelijke proceskostenveroordeling is alleen onder buitengewone omstandigheden toewijsbaar. Hierbij kan met name worden gedacht aan misbruik van procesrecht of een onrechtmatige daad.

De kantonrechter is van oordeel dat er in dit geval sprake is van misbruik van procesrecht aan de kant van Menzis door het instellen van haar vordering, die gelet op de evidente ongegrondheid ervan en in verband met de betrokken (financiële) belangen van X , achterwege had behoren te blijven. Daarbij weegt mee dat Menzis met onderhavige dagvaarding voor de tweede keer binnen een jaar een vordering van een relatief gering bedrag tegen X heeft ingediend. In de eerste plaats is niet duidelijk om welke reden dit niet had kunnen worden afgedaan in één procedure. In de tweede plaats geldt dat de eerste dagvaarding (van 28 februari 2018) is geëindigd in een vonnis van 31 oktober 2018 (6720520 CV EXPL 18-2303), waarin onder meer is overwogen: De specificatie bij en inhoud van de dagvaarding en het overzicht wijken zodanig af en zijn zo onoverzichtelijk dat hieruit niet kan volgen dat Menzis aanspraak kan maken op het door haar gevorderde bedrag.

In de tweede, onderhavige, dagvaarding is wederom door Menzis aanspraak gemaakt op achterstallige premie. Het is in het licht van het gemotiveerde verweer evenwel weer onduidelijk waar die vordering op is gebaseerd. Menzis besloot na het verweer (dan ook) om deze procedure door te halen. Twee maal achter elkaar is X dus gedagvaard om beweerdelijke achterstallige premiebedragen te betalen, terwijl tot twee maal toe een uitleg van die bedragen ontbreekt. Dit terwijl X al vanaf 2011 wordt bijgestaan door Bureau Schuldhulp en Budgetadvies [woonplaats] , dat in de loop der tijd meerdere malen bij Menzis om opheldering gevraagd heeft omdat er volgens dat bureau geen sprake meer was van een achterstand bij Menzis. Onbestreden is gebleven dat dat bureau geen duidelijkheid heeft gekregen van Menzis. De kantonrechter ziet gezien deze gang van zaken aanleiding om Menzis in de verzochte proceskosten van X , te weten € 145,00, te veroordelen.


Naschrift
Nu hier sprake was van gefinancierde rechtsbijstand zijn de meeste kosten eigenlijk gemaakt door de Raad voor de Rechtsbijstand. De wet voorziet niet in een mogelijkheid om ook deze kosten bij de eisende partij in rekening te brengen. Menzis komt er goed vanaf.
Onlangs heeft Zilveren Kruis, bijgestaan door LAVG, in een vergelijkbare ‘lopende-band-zaak’, vanwege misbruik van procesrecht, door de rechtbank Rotterdam een volledige proceskostenveroordeling opgelegd gekregen van maar liefst € 3.062,81. Aanleiding vormde een niet betaalde factuur van € 241,02 uit 2009, terwijl betrokkene in dat jaar niet eens bij Zilveren Kruis verzekerd was. Alle pogingen om dit duidelijk te maken strandden en betrokkene werd gedagvaard. Ook hier wilde Zilveren Kruis de procedure intrekken en wilde de gedaagde een volledige proceskostenveroordeling. In deze procedure was geen sprake van gefinancierde rechtsbijstand en moesten alle advocaatkosten betaald worden. Er zijn kennelijk, gezien het bedrag, heel wat uren in gaan zitten.

Uit beide procedures valt op te maken dat bij dit soort lopende-band-invordering een goede noodrem lijkt te ontbreken.


Meer informatie
- Rb Gelderland 25 september 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4254
- Rb Rotterdam 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:5658
- Achtergrondinfo zorgverzekeringen


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn