Oneerlijke handelspraktijk: Budget Energie kan cadeaukaart niet terugvorderen

Bron: André Moerman
uur

Bij een bezoek aan Mediamarkt is de kans aanwezig dat je een energiecontract wordt aangesmeerd. Met een cadeaukaart van 150 euro is de stap snel gezet. Aangezien hier in juridische termen sprake is van “verkoop buiten de verkoopruimte”- Mediamarkt is immers geen energiewinkel - komt de consument extra bescherming toe. De rechtbank Amsterdam wijst een vordering van Budget Energie tot terugbetaling van de cadeaukaart en betaling van een opzegvergoeding af. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is onvoldoende informatie verstrekt. De rechter spreekt van een oneerlijke handelspraktijk.

Wat vooraf ging
X heeft op 13 maart 2018 in de Media Markt een overeenkomst met Budgetenergie gesloten voor de levering van elektriciteit en gas voor de duur van drie jaar. Budgetenergie heeft dezelfde dag een welkomstmail gestuurd met daarbij de leveringsovereenkomst en een tarievenoverzicht. De algemene voorwaarden zijn via een link toegevoegd. Volgens het overzicht “Overige kosten” brengt Budgetenergie bij opzegging van de overeenkomst bij een resterende looptijd van de overeenkomst.

X heeft ter plekke een e-voucher cadeaukaart ter waarde van € 150,00 van Budgetenergie ontvangen. In een verklaring van ontvangst van de cadeaukaart is het volgende vermeld:
"In geval de overeenkomst door ondergetekende binnen de bedenktijd van 14 dagen wordt geannuleerd en/of er door Budget Energie geen levering onder de voornoemde leveringsovereenkomst zal kunnen plaatsvinden, (…) machtigt ondergetekende hierbij Budget Energie om eenmalig (…) het uitgegeven bedrag van de cadeaukaart(en) te incasseren."

X heeft de overeenkomst beëindigd per 22 juni 2018. Budgetbeheer brengt bij de eindafrekening het geïncasseerde bedrag van de cadeaukaart ad. € 100 en een opzegvergoeding van € 250 in rekening. De rechtbank Amsterdam oordeelt als volgt.


Beoordeling
Via de eindnota heeft Budgetenergie tevens opzegvergoedingen ter hoogte van € 250,00 en de waarde van de cadeaukaart ter hoogte van € 100,00 in rekening gebracht. De vraag moet worden beoordeeld of Budgetenergie deze bedragen bij X in rekening heeft kunnen brengen. Bij de beoordeling van deze vraag geldt als uitgangspunt dat X als consument wordt aangemerkt en Budgetenergie als professionele partij moet worden beschouwd en dat de overeenkomst tussen partijen is gesloten buiten de verkoopruimte.

In artikel 6:230m BW wordt bepaald welke informatie de handelaar, in geval van een koopovereenkomst gesloten buiten de verkoopruimte, aan de consument dient te verstrekken voordat de consument aan de overeenkomst is gebonden. Tot die informatie behoort -onder meer- informatie over de prijs (sub e), informatie over de wijze van betaling (sub g) en informatie over het recht van ontbinding van de overeenkomst en de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht (sub h).

Budgetenergie heeft in haar algemene voorwaarden gestandaardiseerde opzegvergoedingen vastgesteld en heeft dienovereenkomstig in de eindnota € 250,00 aan kosten contractbreuk bij in rekening gebracht. Op grond van het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 onderdeel h BW diende Budgetenergie X voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst te wijzen op de door haar gehanteerde gestandaardiseerde opzegvergoedingen. Uit de door Budgetenergie in het geding gebrachte stukken blijkt niet dat X is gewezen op de gestandaardiseerde opzegvergoedingen die Budgetenergie hanteert. Budgetenergie heeft dan ook niet aangetoond dat zij deze informatie voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan X heeft verschaft.

Dat geldt ook voor het bedrag van € 100,00 dat in rekening is gebracht wegens het terughalen van de cadeaukaart. Gesteld noch gebleken is dat X voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst is gewezen op de mogelijkheid dat de waarde van de cadeaukaart bij haar in rekening zou worden gebracht. Bovendien is niet gebleken dat de situatie waarin Budgetenergie zou zijn gemachtigd om het uitgegeven bedrag van de cadeaukaart te incasseren zich in dit geval voordoet. De overeenkomst is door X immers niet binnen de bedenktijd opgezegd en evenmin is gesteld noch gebleken dat door Budgetenergie geen levering heeft kunnen plaatsvinden.

Door geen volledige duidelijkheid te verschaffen over de door haar gehanteerde gestandaardiseerde opzegvergoedingen alsmede over het in rekening brengen van de waarde van de cadeaukaart heeft Budgetenergie niet voldaan aan haar informatieverplichting. Dat is een misleidende omissie in de zin van artikel 6:193d lid 2 BW. Budgetenergie heeft daarmee immers essentiële informatie aan X over de mogelijkheid van opzegging van de door haar gesloten energieovereenkomst en de hoogte van de daarmee verband houdende kosten onthouden. Op basis daarvan heeft X een overeenkomst gesloten die zij anders niet op deze wijze zou hebben gesloten. Door X op dit punt niet volledig te informeren heeft Budgetenergie haar niet de gelegenheid geboden een goed besluit over de transactie te nemen en heeft Budgetenergie zich schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Een doelmatige, evenredige en afschrikwekkende sanctie op deze handelwijze van Budgetenergie is dat de overeenkomst tussen partijen partieel dient te worden vernietigd op basis van artikel 6:193j lid 3 BW in die zin dat de opzegvergoedingen en de waarde van de cadeaukaart niet voor rekening van X dienen te komen.


Naschrift
In deze uitspraak staat de extra informatieverplichting centraal. De vaststelling dat sprake is van "verkoop buiten de verkoopruimte" heeft nog een andere belangrijke consequentie: de overeenkomst kan zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen worden ontbonden. Wanneer het bedrijf hier niet op wijst en/of het speciaal hiervoor bedoelde modelformulier niet ter beschikking stelt, wordt de termijn zelfs verlengd tot 12 maanden.


Meer informatie
- Rb Amsterdam 6 september 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:6548
- Afsluiten energiecontract in de Mediamarkt is "verkoop buiten verkoopruimte" 1
- Afsluiten energiecontract in de Mediamarkt is "verkoop buiten verkoopruimte" 2


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn