Vanaf 18 jaar niet automatisch meeverzekerd

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een meeverzekerd kind 18 jaar wordt moet hij volgens de Zorgverzekeringswet zelf premie gaan betalen. Veel zorgverzekeraars gaan er vanuit dat als het meerderjarig geworden kind niets onderneemt, hij zowel voor de basis- als de aanvullende verzekering, bij zijn ouders verzekerd blijft. Het hof Den Bosch oordeelt echter anders. Meeverzekerd zijn kan alleen met nadrukkelijke toestemming van de ouders. VGZ kon, vanwege het ontbreken van deze toestemming, de premie niet op de ouders verhalen.Wat vooraf ging

De zoon van X is op 15 mei 2011 18 jaar geworden. Tot 1 juni 2011 was de zoon als minderjarige gratis meeverzekerd op de polis van X. Vanaf 18 jaar dient hij zelf een verzekering af te sluiten en de premie te betalen.
VGZ heeft daartoe de zoon bij brief van 26 april 2011 aangeschreven. In deze brief staat onder meer:

Zelfstandig verzekerd
Volgens de Zorgverzekeringswet ga je premie betalen vanaf de maand volgend op die waarin je 18 jaar wordt. Dit geldt voor zowel de VGZ Zorgverzekering als de aanvullende
verzekering. (…)
Doe je niets, dan blijf je ook prima verzekerd. Je houdt dan je huidige aanvullende verzekering.


Omdat de zoon van X na deze brief niets van zich heeft laten horen heeft VGZ de zoon bijgeschreven op de polis van X.
Bij brief van 19 november 2012 heeft X VGZ verzocht zijn zoon van de polis te halen. Per 1 december 2012 heeft VGZ de zoon van de polis gehaald.
VGZ stelt dat X als hoofdverzekerde op de polis gehouden is tot betaling van de verzekeringspremies. VGZ vordert onder meer € 1.085,50 in verband met niet betaalde premie voor de zoon.


Het hof oordeelt als volgt
Dat het volgens VGZ gebruikelijk is een minderjarige na het meerderjarig worden bij te schrijven op de polis van (één van) de ouders maakt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet dat deze ouder daarvoor toestemming heeft gegeven. Evenmin kan deze gestelde gebruikelijke gang van zaken, eveneens zonder nadere toelichting die ontbreekt, leiden tot een verplichting tot betaling van de verzekeringspremies van de meerderjarige door de ouder. Zoals VGZ zelf in haar brief aan de zoon van X schrijft is hij vanaf zijn 18e zelfstandig verzekerd. Daarmee is de zoon ook zelf gehouden tot betaling van de verzekeringspremies.
Anders dan VGZ betoogt kan uit de enkele erkenning van X dat zijn zoon van 1 juni 2011 tot 1 december 2012 bij hem op de polis heeft gestaan geen, al dan niet stilzwijgende, toestemming voor de bijschrijving worden afgeleid. Bovendien kan uit deze erkenning ook geen grondslag voor een betalingsverplichting aan de zijde van X voor de verzekeringspremies van zijn zoon worden afgeleid.

Dat X pas bij brief van 19 november 2012 heeft gevraagd zijn zoon van de polis te halen kan niet tot een ander oordeel leiden. Op het moment dat X op de polis van 2013 zag dat zijn zoon bij hem op de polis stond, heeft hij verzocht tot verwijdering van zijn zoon van de polis. Daarmee erkent X geen verschuldigdheid van de verzekeringspremies van zijn zoon over de voorliggende periode.


Naschrift
Een veelvoorkomend probleem in de praktijk is dat de zorgverzekeraar niet bereid is om een meerderjarig geworden kind van de polis van de ouder te halen, voordat het kind zelf een zorgverzekering heeft afgesloten. Op zich wel begrijpelijk, het kind moet immers ook verzekerd zijn. Aan de andere kant beschikt de ouder mogelijk niet over het inkomen, w.o. de zorgtoeslag, om deze premie te kunnen betalen. Als de ouder onder bewind staat, zal de bewindvoerder om splitsing vragen. Met het hier vermeld arrest in de hand zal dat een stuk makkelijker gaan, al is het wel verstandig om te proberen er ook voor te zorgen dat het kind zelf verzekerd wordt.


Meer informatie
- Hof Den Bosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1147
- Zie ook: Rb Amsterdam 16 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:322
- Achtergrondinfo schulden uit zorgverzekering


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn