Te snel gedagvaard door ASR (Ditzo)

Bron: André Moerman
uur

Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd plaatsvindt, komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in z’n geheel opeisbaar. Reden om te dagvaarden. Maar met een dagvaarding, vonnis en beslag lopen de kosten alleen maar verder op, terwijl daar nu juist geen geld voor is. Een kantonrechter van rechtbank Midden-Nederland moest oordelen over een achterstand bij Ditzo, een merknaam van ASR. De betalingsregeling werd weliswaar niet altijd stipt nagekomen, maar betrokkene hield wel contact hierover en deed z’n best. Volgens de kantonrechter is ASR de procedure onnodig begonnen en zijn er onnodig kosten gemaakt.


De kantonrechter overweegt het volgende.

De dagvaarding en de nadien opgestelde specificatie van de vordering wijken van elkaar af. De kantonrechter oordeelt dat ASR haar dagvaarding onvoldoende correct heeft geformuleerd.

Tijdens de zitting is gebleken dat X, die een beperkt inkomen heeft, steeds zo goed en kwaad als het ging zijn betalingsverplichtingen jegens ASR is nagekomen. Daar zat soms enige vertraging in, dat is zeker waar, maar uit de WhatsApp-gesprekken volgt dat X bij vertraging steeds contact opnam met ASR. X heeft, met andere woorden, de zaak niet op zijn beloop gelaten. In de specificatie van de vordering (…) wordt dit betalingsgedrag bevestigd: zowel voordat de zaak door ASR ter incasso uit handen was gegeven als daarna heeft X zijn betalingsgedrag ongewijzigd voortgezet. Op het moment van dagvaarding bedroeg de achterstand (los van rente en kosten) nog € 100,00.

Uit de producties van ASR blijkt dat X de gemaakte afbetalingsafspraken niet steeds stipt is nagekomen. Uit die producties (…) blijkt dat er herinneringen zijn gestuurd, maar niet dat X daarop niet heeft betaald. Uit het overzicht, zoals hiervoor is weergegeven, blijkt dat X regelmatig wel, zij het niet altijd tijdig, betaalde.

Uit de WhatsApp-gesprekken volgt voorts, (…) dat hij de betalingen aan ASR (Ditzo) had gedaan, ook nadat hij van de incassogemachtigde al bericht had gehad, na overleg met de gesprekspartner van ASR. Dat is op zichzelf door ASR niet weersproken. Dat, zoals ASR nadien heeft gezegd, X een verkeerd betalingskenmerk heeft gebruikt, doet niet af aan de betalingen. Enig onderzoek mag van ASR, dan wel de incassogemachtigde (Van Arkel), worden verwacht.

De kantonrechter stelt vast dat X zijn best doet zijn verplichtingen jegens ASR na te komen en dat hij dat ook doorgaans doet. Hoewel de opstelling van ASR om de vordering uit handen te geven (er was immers niet steeds tijdig betaald) op zichzelf, dus los van de omstandigheden van deze zaak, wel begrijpelijk is, oordeelt de kantonrechter dat ASR gelet op die hiervoor beschreven omstandigheden onvoldoende noodzaak had de incasso uit handen te geven. Zij had, simpel gezegd, wat meer geduld moeten hebben met X, die aantoonbaar van goede wil is. Zij had ook meer onderzoek moeten doen naar de door X gedane betalingen.
De conclusie luidt dat ASR deze procedure onnodig is begonnen. ASR heeft dan ook onnodig kosten gemaakt. Die kosten kunnen niet ten laste van X worden gebracht. De vordering zal worden afgewezen.


De beslissing

De kantonrechter

wijst de vordering af,

veroordeelt ASR in de kosten van de procedure en begroot deze aan de kant van X op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Penders, kantonrechter, en in het openbaar in aanwezigheid van de griffie uitgesproken op 23 januari 2019.


Naschrift
ASR heeft het manifest van de schuldeiserscoalitie ondertekend. Er is nog werk aan de winkel.


Meer informatie
- Rb Midden-Nederland 23 januari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:215
- Rauwelijks gedagvaard door Menzis


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn