Geregistreerd bij BKR: Wat kun je doen?

Bron: André Moerman
uur

Wie geld leent wordt geregistreerd bij Bureau Kredietregistratie. Ook een telefoonabonnement met telefoon ter waarde van € 250 of meer staat genoteerd. Heb je problemen met aflossen dan komt daar een negatieve codering bij, die 5 jaar na het voldoen van het krediet blijft staan.

Op deze wijze worden kredietverstrekkers beschermd tegen financiële risico’s en burgers tegen overkreditering. Een goede zaak! Echter soms is de situatie inmiddels ingrijpend gewijzigd en staat de negatieve registratie niet meer in verhouding tot het doel. Wat kun je dan doen?


Gratis overzicht BKR-registratie
Het is allereerst van belang om te weten hoe je bij BKR geregistreerd staat. Hier kom je achter door inzage te vragen. Sinds invoering van de AVG op 25 mei 2018 moet het BKR gratis inzage verschaffen. Op de website staat deze mogelijkheid nogal verstopt en de werkwijze is omslachtig. Je moet het formulier uitprinten, invullen en per post opsturen en dan ontvang je pas na 28 dagen bericht. Bovendien kom je maar één keer per jaar voor dit gratis overzicht in aanmerking. Deze omslachtige werkwijze voor het ‘gratis overzicht’ is door BKR ingevoerd om het ‘betaald overzicht’ aantrekkelijk te houden. Digitaal aanvragen met een snelle afhandeling kan namelijk ook, maar dan tegen betaling.
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft overigens aangegeven te onderzoeken of BKR met deze werkwijze wel voldoet aan art. 12 AVG.


Codering
Op het overzicht dat BKR verstrekt kan achter de lening een code staan. De kredietverstrekker vermeld een code wanneer een achterstand is ontstaan of bij andere bijzonderheden.  De verschillende codes hebben de volgende betekenis.

AAchterstand van enkele maanden bij terugbetalen lening.
HHerstelmelding: achterstand is ingelopen.
1Betalingsregeling of schuldregeling getroffen.
2Restant krediet is in z'n geheel opgeëist.
3Schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Bij kwijtschelding staat een einddatum vermeld.
4De kredietverstrekker kan je niet bereiken
5Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek


Disproportioneel
Een negatieve kredietregistratie blijft in beginsel 5 jaar staan nadat de schuld is voldaan. Deze termijn kan in bepaalde gevallen te lang zijn. De Hoge Raad heeft namelijk in het Santander-arrest bepaald dat de registratie bij BKR moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de bank bij een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie een belangenafweging moet maken tussen de belangen van de consument (bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen verkrijgen) en de belangen van de bank om financiële risico’s te beperken en de consument te behoeden voor overkreditering.


Verzoek tot wijziging
Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop je geregistreerd staat bij BKR kun je een verzoek tot wijziging van de gegevens indienen bij de kredietverstrekker. Het is belangrijk om dit goed onderbouwd te doen. Verstrek bij het verzoek de volgende informatie:

  • Beschrijving van de situatie die tot de negatieve BKR-registratie heeft geleid. Wat is er gebeurd? Hoe hoog was de achterstand? Hoe is deze ontstaan? Welke omstandigheden speelden hierbij een rol? Hoe snel is de achterstand ingelopen?
  • Beschrijving van de huidige situatie. Wat is veranderd? Hoe is de financiële situatie nu en die van de eventuele partner? Overleg hierbij ook loonstroken e.d.
  • Welke problemen ondervind je als gevolg van de negatieve BKR-registratie? Voeg stukken bij waaruit dit blijkt.


Wanneer het niet lukt
Wanneer het verzoek tot wijziging van de BKR-registratie wordt geweigerd zijn er drie mogelijkheden om dit aan te kaarten:

  • Binnen 2 maanden via de geschillencommissie van BKR.
  • Binnen 6 weken via een verzoek bij de rechter op basis van art. 35 Uitvoeringswet AVG. Voor dit verzoek is geen advocaat nodig, al is dit wel verstandig.
  • Via een kort geding wanneer er een spoedeisend belang is. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.


Voorbeelden van uitspraken


Voorbeeld 1 (vordering in kort geding)
Jan kan geen hypotheek krijgen vanwege een negatieve registratie bij BKR. De reden van deze registratie is dat hij in 2014 een schone lei heeft gekregen. De bank Qander heeft destijds zo’n € 5000 moeten afboeken op de vordering. Jan heeft sindsdien geen schulden gemaakt. Andere schuldeisers hebben hun coderingen wel verwijderd. Qander is de enige die de codering handhaaft.  De schulden waren destijds ontstaan omdat Jan werkloos was geraakt. De huidige situatie is stabiel. Hij heeft een vaste baan, een partner die ook een inkomen heeft en er is sprake van een gezonde financiële situatie. Jan heeft er belang bij dat hij op korte termijn een woning kan kopen. Hij lijdt aan astma en kan vanwege vochtproblemen niet in zijn huidige huurwoning blijven wonen.
De rechter beslist dat de bank binnen drie dagen de registratie moet verwijderen, op straffe van een dwangsom wanneer Qander in gebreke blijft. >>>Uitspraak

Voorbeeld 2 (verzoek bij rechtbank)
Miriam heeft begin 2015 een achterstand in de aflossing van een lening gekregen ad. € 613,66, vermoedelijk doordat het saldo op de bankrekening te laag was vanwege kosten voor een verbouwing. De brieven van de Volksbank die gingen over de achterstand en de melding bij BKR heeft ze ongeopend gelaten omdat ze veronderstelde dat dit berichten waren over de hoogte van de variabele rente op haar hypotheek. Zodra ze achter de achterstand ontdekte heeft ze deze voldaan. Miriam heeft voldoende inkomen (tweemaal modaal) en haar financiële situatie is stabiel. De negatieve BKR-registratie heeft er toe geleid dat ze geen hypotheek kon krijgen. De rechter beslist dat de Volksbank binnen twee weken de codering moet verwijderen op straffe van een dwangsom wanneer de Volksbank in gebreke blijft. >>>Uitspraak

Voorbeeld 3 (verzoek bij rechtbank)
Gerard heeft een schuld bij Wehkamp gehad ad. € 3900 die is ontstaan als gevolg van een relatiebreuk. Gerard is met alle schulden achtergebleven en hij is tevens enige tijd werkeloos geweest. Door deze omstandigheden is hij bovendien depressief geraakt en stapelden de schulden zich op. Hij heeft hulp gezocht en het door hem gevolgde schuldhulpverleningstraject in 2015 voortijdig kunnen beëindigen door een groot geldbedrag te sparen en met dit bedrag alle schulden af te lossen. Inmiddels is Gerard al enige jaren financieel stabiel. De rechtbank is van oordeel dat de door Gerard aangevoerde feiten en omstandigheden onvoldoende zijn om te komen tot het oordeel dat de A2-codering verwijderd dient te worden. De betalingsachterstand betrof een tamelijk hoog bedrag, en het heeft bijna drie jaar geduurd voordat Gerard deze achterstand volledig had terugbetaald. Het belang bij instandhouding van de registratie van de A2-codering is hiermee gegeven; kredietverleners dienen beschermd te worden tegen dergelijke vormen van ernstige wanbetaling. Slechts indien sprake is van bijzondere individuele omstandigheden op grond waarvan de betrokkene onevenredig in zijn persoonlijke belangen wordt getroffen, kan aanleiding bestaan voor het oordeel dat voornoemd belang bij registratie van de betalingsachterstand dient te wijken voor het individuele belang van de betrokkene. De enkele wens van Gerard en zijn partner om een woning te kopen is wat dit betreft onvoldoende.  >>>Uitspraak

Voorbeeld 4 (verzoek bij geschillencommissie BKR)
Sjaak heeft een achterstand opgelopen ad. € 92,74. De brieven hierover heeft hij niet ontvangen omdat hij heeft verzuimd een verhuisbericht door te geven.
De Commissie is van oordeel dat de toe te passen belangenafweging in het voordeel van Sjaak moet uitvallen. Alle omstandigheden overziende is de Commissie van oordeel dat Sjaak geen debiteur is waartegen de branche blijvend moet worden gewaarschuwd of dat hij tegen zichzelf moet worden beschermd. Hij heeft al 16 jaar een vaste baan bij dezelfde werkgever en verkeert in een stabiele financiële situatie. Nadat hij op de hoogte was van de vordering heeft hij de vordering in één keer betaald. De lakse houding van Sjaak om geen verhuisadres door te geven ziet de Commissie als een incident. De negatieve BKR-registratie bestaat al twee jaar. Alles bij elkaar genomen acht de Commissie het laten voortduren van de registratie disproportioneel. >>>Uitspraak


Hulp tegen betaling
Er zijn allerlei bureaus actief die je graag willen helpen om tegen betaling de BKR-registratie gewijzigd te krijgen. Voordat je besluit om dit te doen is het van belang te realiseren dat in veel gevallen de BKR-registratie klopt en niet disproportioneel is. Inschakelen van zo’n bureau is dan zonde van het geld. Bovendien kun je prima zelf een verzoek tot aanpassing doen, maar doe dit wel zorgvuldig en goed onderbouwd.


Meer informatie
- Gratis overzicht bij BKR opvragen
- Klacht indienen bij de geschillencommissie
- Uitspraken geschillencommissie BKR
- Zie hier voor meer uitspraken (klik op 'uitspraken') 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn