Deurwaarder schendt privacy door mee te werken aan RTL-programma

Bron: André Moerman
uur

Een deurwaarder aan je deur heeft voor veel mensen een enorme impact. Een deurwaarder met een cameraploeg is dubbel vervelend. Het RTL televisieprogramma ‘De deurwaarders, Betalen of Leeghalen’ volgt de deurwaarder bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Schending van de privacy ligt op de loer. Moet de deurwaarder vooraf toestemming aan de schuldenaar vragen of mag hij er vanuit gaan dat de medewerkers van RTL dit regelen? De Kamer voor gerechtsdeurwaarders oordeelt samengevat als volgt.
De feiten
De deurwaarder heeft zijn medewerking verleend aan het RTL televisieprogramma ‘De deurwaarders, Betalen of Leeghalen’. Voorafgaand aan de samenwerking is aan de deurwaarder door de producent meegedeeld dat men daarbij afhankelijk is van de medewerking van betrokkenen in de vorm van expliciete toestemming om beeld- en geluidmateriaal voor uitzending te gebruiken. Op 5 maart 2014 zijn opnamen gemaakt bij de woning van klager van een beslaglegging op roerende zaken. In de uitzending zijn camerabeelden te zien van de buitenzijde van de woning vanaf de straatzijde. Alleen de moeder van klager was aanwezig. Omdat zij de Nederlandse taal niet goed machtig is heeft de deurwaarder ter plekke gebeld met klager om via een vertaling duidelijkheid te scheppen. Daarvan zijn geluidsfragmenten te horen.


De oorspronkelijke klacht
Klager verwijt de deurwaarder dat deze zonder toestemming vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met RTL. In het bijzonder bestaat deze informatie uit zijn woonadres, zijn naam, de hoogte van de vordering, de aard van deze vordering en de afhandeling van de zaak in verband met een betalingsregeling. Voorts heeft de deurwaarder meegewerkt aan het zonder toestemming publiekelijk bekend maken van deze gegevens.

De deurwaarder kan zich niet verschuilen achter RTL, omdat hij zijn volledige medewerking heeft verleend en in het kader van zijn ambt verkregen informatie beschikbaar heeft gesteld. De deurwaarder had, voor hij zijn medewerking toegezegde, dienen te waarborgen dat de privacy van betrokkenen niet geschonden zou worden. De deurwaarder heeft eraan meegewerkt dat een privé woning werd gefilmd en de moeder van klager is te zien. Ook is er informatie over de schuld van klager gegeven, welke informatie door de deurwaarder is verstrekt. RTL heeft nimmer toestemming aan zijn moeder gevraagd voor de uitzending. Ook zijn moeder, die al 81 jaar oud is, erg geschrokken door de situatie waarmee zijn plotseling werd geconfronteerd. Volgens klager had de deurwaarder naar aanleiding daarvan actie moeten ondernemen en de filmploeg moeten vragen om te vertrekken.


Beslissing voorzitter
De klacht is in eerste instantie door de voorzitter van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders als kennelijk ongegrond afgewezen. Het handelen van de deurwaarder is volgens de voorzitter niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm.
“Klager dient zich tot RTL te wenden indien zijn privacy of die van zijn moeder is geschonden. Niet gebleken dat dit, voor zover al juist, door toedoen van de gerechtsdeurwaarder is gebeurd”


Gronden van het verzet

Betrokkene is tegen de beslissing van de voorzitter in verzet gegaan. Samengevat heeft hij aangevoerd dat hij zich niet met het oordeel van de voorzitter kan verenigen, omdat er wel degelijk een causaal verband bestaat tussen de door de deurwaarder verstrekte vertrouwelijke informatie en het schenden van zijn privacy door RTL. Zonder medewerking van de deurwaarder had het item dat door RTL is uitgezonden nimmer tot stand kunnen komen. Daarnaast is de behandeling van de voorzitter te summier en het oordeel te globaal om van een inhoudelijk klachtoordeel te kunnen spreken.


Beoordeling van de gronden van het verzet

“De Kamer is van oordeel dat het verzet van klager slaagt en de beschikking van de voorzitter niet in stand kan blijven en dient te worden vernietigd.

De gerechtsdeurwaarder stelt zich op het standpunt dat het op de weg van de medewerkers van RTL lag om toestemming voor uitzending van het beeld- en geluidsmateriaal in orde te maken. Anders dan de voorzitter is de Kamer van oordeel dat dit standpunt onvoldoende is om geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen van de gerechtsdeurwaarder aan te nemen. Van een redelijk handelend gerechtsdeurwaarder mag immers worden verwacht dat hij, ook al zou de toestemming voor het uitzenden van het beeld- en geluidsmateriaal door RTL in orde worden gemaakt, zich ervan vergewist dat die toestemming inderdaad door klager is verleend. De gerechtsdeurwaarder heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Nu de gerechtsdeurwaarder in het onderhavige geval niet kan aantonen dat hij zich ervan heeft vergewist dat klager toestemming heeft gegeven voor het maken van beeld- en geluidsopnames dan wel dat hij zijn medewerking aan het amusementsprogramma wilde verlenen is er sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. Nu de gerechtsdeurwaarder door zijn handelen zijn geheimhoudingsplicht en de privacy van klager heeft geschonden acht de Kamer na te noemen maatregel op zijn plaats.”Beslissing

De Kamer legt de deurwaarder de maatregel berisping met aanzegging op, d.w.z. dat als het nogmaals gebeurt een zwaardere maatregel zal worden opgelegd.


Meer informatie
- Kamer voor gerechtsdeurwaarders 1 maart 2016, ECLI:NL:TGDKG:2016:24
- De deurwaarders, Betalen of Leeghalen?
http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGDKG_2016_24


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn