Belastingdienst verrekent toeslagen tijdens de WSNP

Bron: de Nationale ombudsman
uur

Regelmatig komt het voor dat de Belastingdienst toeslagen blijft verrekenen, ook nadat iemand is toegelaten tot de WSNP. Reden voor de Nationale ombudsman om deze problematiek te onderzoeken. Hierover zijn twee rapporten verschenen. Lees hier de samenvatting.
Rapport 2015/131 Belastingdienst schiet te kort als na een melding herstel van een gemaakte fout nog 9 maanden duurt

Mevrouw B. is bewindvoerder en heeft onder meer mevrouw M. onder haar hoede. Mevrouw M. valt per 16 april 2014 onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Alle beslagen die er zijn op het moment dat de rechter de WSNP van toepassing verklaart vervallen van rechtswege. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor beslagen op huur- en zorgtoeslag. Soms gaat dat echter niet goed of duurt het even voordat het beslag is opgeheven. Dat gebeurt ook in het geval van mevrouw M.

Mevrouw M. heeft in 2014 recht op zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget; deze toeslagen ontvangt zij echter niet. De bewindvoerder vermoedt dat dat is omdat verrekening met toeslagschulden over eerdere jaren plaatsvindt. Maar vanaf 16 april 2014 zou deze verrekening niet meer mogen; mevrouw M. valt dan immers onder de WSNP. De bewindvoerder belt hierover, meerdere keren, met Toeslagen en/of het Landelijk Incassocentrum (LIC) van de Belastingdienst. Een oplossing komt er echter niet. Ze laat het even liggen maar dient dan, in november 2014, een klacht in bij het LIC. Hierna hoort ze niets meer. Daarom zoekt ze op 15 december 2014 contact met de Nationale ombudsman.

Na interventie door de Nationale ombudsman wordt het probleem alsnog opgelost en worden de toeslagen uitbetaald aan mevrouw M.

De Nationale ombudsman doet hierna verder onderzoek. Hij stelt vast dat de toelating tot de WSNP van mevrouw M. inderdaad niet heeft geleid tot het stopzetten van de verrekeningen en dat dit komt doordat de Belastingdienst heeft nagelaten om de WSNP-uitspraak goed te verwerken.

Dat de verrekening niet direct is stopgezet toen duidelijk was dat mevrouw M. onder de WSNP viel, is natuurlijk niet juist. Maar het zijn vooral de gebeurtenissen nadien die in het oog springen. Als een overheidsinstantie een fout maakt mag de burger verwachten dat deze zo snel mogelijk wordt hersteld. In het geval van mevrouw M. duurde het echter ruim negen maanden voordat actie werd ondernomen.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen zowel tegenover mevrouw M. als tegenover de bewindvoerder zijn tekortgeschoten.

De gedraging is niet behoorlijk.

De klacht over de onderzochte gedraging van de Belastingdienst en de Belastingdienst/Toeslagen is gegrond wegens strijd met het vereiste van voortvarendheid.


Rapport 2015/142 Belastingdienst corrigeert fout met verrekenen toeslagen pas na herhaalde klachten

De heer en mevrouw Van Eijk zitten in de schuldsanering. Zij hebben in 2011 teveel huurtoeslag ontvangen. De Belastingdienst verrekent die te veel ontvangen toeslag met de huurtoeslag en zorgtoeslag die de heer en mevrouw Van Eijk in 2014 ontvangen. Dat verrekenen zou moeten stoppen vanaf de datum dat ze zijn toegelaten tot de schuldsanering, maar dat gebeurt niet goed, vindt mevrouw Van Eijk.

De Belastingdienst legt haar uit dat de toegekende zorg- en huurtoeslag vanaf 25 februari 2014, de datum van toelating tot de WSNP, zijn gesplitst. 2/12e deel ziet op de periode vóór de WSNP en mag daarom verrekend worden met openstaande vorderingen van voor die datum. 10/12e deel mag niet verrekend worden. Vervolgens wordt voorgerekend hoe dit er over heel 2014 uitziet. Cijfermatig bezien klopt het helemaal, zo stelt de Belastingdienst vast.

Mevrouw Van Eijk legt de kwestie ook voor aan de Nationale ombudsman en die vraagt de Belastingdienst om een toelichting. De beslissing blijft echter ongewijzigd.

Op 19 oktober 2014 laat mevrouw Van Eijk de Nationale ombudsman dan weten dat zij, via via, de zaak nog eens heeft voorgelegd aan de Belastingdienst en al heel snel positief bericht heeft ontvangen: alle achterstallige toeslagen zijn aan haar overgemaakt.

In januari 2015 besluit de Nationale ombudsman om toch nader onderzoek te doen naar de klacht van mevrouw Van Eijk. Doordat het probleem nu min of meer onderhands is opgelost is niet duidelijk geworden wie het nu bij het rechte eind had. Bovendien ontvangt hij vaker klachten van bewindvoerders en mensen die in de schuldsanering zitten, over de verrekening van toeslagen. Het zou goed zijn om vast te stellen hoe het nu precies zit.

Tijdens zijn onderzoek blijkt dat mevrouw Van Eijk gelijk heeft. De Belastingdienst had, vanaf de start van de schuldsanering, direct met verrekenen van toeslagen moeten stoppen. In plaats daarvan de verrekening als het ware uitgesmeerd over het hele jaar waardoor meer werd ingehouden dan eigenlijk had gemoeten. Helaas is dat pas na herhaalde klachten van mevrouw Van Eijk onderkend. De fout is uiteindelijk gecorrigeerd en mevrouw Van Eijk heeft de teveel ingehouden bedragen alsnog uitbetaald gekregen.

De gedraging is niet behoorlijk.

Het vereiste van betrouwbaarheid


Meer informatie
- Rapport 2015/131
- Rapport 2015/142
- Achtergrondinfo toeslagschulden en wsnp


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn