Time-out: Huurachterstand vanwege problemen met inkomen

Bron: André Moerman
uur

Wanneer er onvoldoende inkomen is, bijvoorbeeld vanwege de afhandelingsduur van het aanvragen van een uitkering of het niet ontvangen van toeslagen, zal al snel zich de situatie voordoen dat de huur niet betaald kan worden. Als er wel perspectief is op meer inkomen, wat mag dan van de verhuurder c.q. deurwaarder worden verwacht? In een tweetal procedures bij de rechtbank Gelderland kwam deze vraag aan de orde: Het antwoord luidt: Verhuurder, maak een pas op de plaats.
Voorbeeld 1: verzoek tot ontbinding huurovereenkomst

De kantonrechter van de rechtbank Gelderland moest oordelen over een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst vanwege een huurachterstand van twee maanden, terwijl de huurder in afwachting is van de toekenning van een bijstandsuitkering .  De rechter oordeelt onder meer als volgt:

“3.1.
De huurder voert het volgende aan. Zijn bedrijf is failliet verklaard. Hij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Die aanvraag duurt twee maanden. Hij heeft Vivare over een en ander ingelicht, maar Vivare is niettemin overgegaan tot dagvaarding. Tot aan het faillissement heeft hij de huur altijd op tijd betaald. Nadat hem de bijstandsuitkering was toegekend, heeft hij de huurbetaling hervat en heeft hij er alles aan gedaan om de achterstand in te lopen.

3.2.
Vivare heeft niet betwist dat de huurder haar over de hiervoor weergegeven omstandigheden heeft ingelicht. Zij stelt bevoegd te zijn invorderingsmaatregelen te nemen zodra de huur niet tijdig wordt betaald.

3.3.
De kantonrechter overweegt dat Vivare (AM: lees GGN Tijhuis & Partners Arnhem), gegeven de omstandigheid dat zij veelvuldig vorderingen als deze instelt, behoort te weten dat zij niet binnen twee maanden na dagvaarding - laat staan binnen twee maanden nadat een betalingsachterstand is ontstaan - een vonnis kan krijgen waarbij de huurovereenkomst wordt ontbonden en de ontruiming van de woning wordt bevolen. Tussen partijen staat vast dat de huurder bij het ontstaan van de betalingsachterstand aan Vivare heeft meegedeeld dat hij na twee maanden, namelijk als hem een bijstandsuitkering zou zijn toegekend, weer aan zijn betalingsverplichting zou kunnen voldoen, en hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, zoals ter zitting door hem is gesteld en door Vivare niet is bestreden. Vivare heeft dan ook geen rechtens te respecteren belang bij haar vordering tot ontbinding en ontruiming.

3.4.
De bedoelde mededeling van de huurder bracht verder mee dat Vivare geen kosten had behoeven te maken voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Ter zitting is voorts gebleken dat de huurachterstand inmiddels is aangezuiverd. De vordering zal dan ook in haar geheel worden afgewezen.

3.5.
Het hiervoor overwogene leidt tevens tot de conclusie dat Vivare deze procedure nodeloos heeft geëntameerd. Zij zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De aan de zijde van de huurder gevallen kosten worden begroot op nihil.”


Voorbeeld 2: vordering schorsing verstekvonnis tot ontruiming
De kantonrechter heeft de huurovereenkomst bij verstek ontbonden. De huurder is voornemens om tegen het verstekvonnis verzet aan te tekenen, maar omdat het vonnis direct ten uitvoer kan worden gelegd (uitvoer bij voorraad), is allereerst om schorsing van de tenuitvoerlegging (ontruiming) gevraagd. De rechter oordeelt onder meer als volgt:

“4.5.
In deze zaak is gesteld noch gebleken dat het verstekvonnis berust op een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag. Niet weersproken is dat ten tijde van de uitspraak sprake was van een huurachterstand van vier maanden. Een dergelijke huurachterstand rechtvaardigt in beginsel de uitgesproken ontbinding en ontruiming.

De kantonrechter is echter van oordeel dat na het vonnis van de kantonrechter van 2 april 2014 is gebleken van omstandigheden die meebrengen dat tenuitvoerlegging van dat vonnis een noodtoestand zal doen ontstaan aan de zijde van de huurder. De huurder zal dakloos worden terwijl hij in een situatie verkeert waarin dit, gelet op zijn financiële situatie, mogelijkerwijs niet nodig is. Ter zitting is gebleken dat de huurachterstand is ontstaan omdat de huurder heeft verzuimd de uitkeringen waarop hij recht had aan te vragen, zodat zijn inkomen ontoereikend was. Aannemelijk is dat de beoogd bewindvoerder de inkomstenbronnen van huurder binnen afzienbare tijd zal kunnen stabiliseren waarna hij aan zijn verplichting jegens Vivare kan voldoen.
Ter zitting is verder gebleken dat huurder niet beschikt over reële alternatieven voor huisvesting. Onder deze omstandigheden is het gevolg van de ontruiming van de woning dat huurder verder zal afglijden, terwijl aannemelijk is dat hij zijn financiën binnen aanvaardbare periode op orde zal krijgen. Bij deze stand van zaken is de kantonrechter dan ook van oordeel dat de executie van het vonnis van de kantonrechter te Arnhem van 2 april 2014 voor een periode van drie maanden geschorst dient te worden, zodat de huurder de gelegenheid heeft om zijn financiën op orde te brengen en Vivare een reëel voorstel kan doen voor het inlopen van de huurachterstand, waarna Vivare zal moeten bezien of zij met dat voorstel akkoord kan gaan. De kantonrechter gaat er daarbij vanuit dat in ieder geval de lopende huurtermijnen voortaan stipt worden voldaan.

4.6.
Nu de vordering van de huurder op grond van het primair gevorderde zal worden toegewezen, komt de kantonrechter niet toe aan bespreking van de andere grondslagen van de vordering.

4.7.
Vivare wordt in het ongelijk gesteld en zij moet daarom de proceskosten dragen.”

Volgt toewijzing van de vordering tot schorsing voor een periode van drie maanden.


Meer informatie
- Rb Gelderland 30 juli 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:4811
- Rb Gelderland 6 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:5196
- Achtergrondinfo huurschulden


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn