Bewindvoerder doet niets tegen beslag op huurtoeslag

Bron: André Moerman
uur

De bewindvoerder onderneemt geen actie terwijl er beslag op de huurtoeslag is gelegd. Bovendien mag de onder bewind gestelde zelf, met behulp van sociaal raadsliedenwerk, geen stappen ondernemen. Hierdoor was er geen sluitend budgetplaatje, zijn extra schulden ontstaan en dreigt er ontruiming. De kantonrechter oordeelt over een verzoek tot beëindiging van het beschermingsbewind en recht op schadevergoeding.
beschikking van de kantonrechter d.d. 21 februari 2014

inzake de klachten en het verzoek, op 18 juni 2013 ingediend door:

X, geboren te Y op ………, wonende te ……
hierna te noemen: klager/rechthebbende,
vertegenwoordigd door M. Vlemminx, sociaal raadsvrouw,
bijgestaan door mr. M.F. van Willigen, advocaat te Arnhem,

om het bewind over de goederen van de rechthebbende zelf op te heffen.
(...)


1. De feiten


Bij beschikking van de kantonrechter te Arnhem van 22 december 2011 zijn de goederen van rechthebbende onder bewind gesteld met benoeming van T ,
postadres: postbus ….. tot bewindvoerder.


2. Het verzoek en het verweer

2.1 Rechthebbende heeft diverse klachten over haar bewindvoerder en verzoekt daarom het bewind over haar goederen op te heffen.

De kantonrechter vat de klachten als volgt samen. Door geen actie te ondernemen voor wat betreft het beslag op de huurtoeslag en rechthebbende niet in staat te stellen om zelf daarin actie te ondernemen, was er geen sluitend budgetplaatje en zijn extra schulden ontstaan. Ook zijn er incassokosten bijgekomen. Rechthebbende heeft hierdoor schade geleden. Rechthebbende verzoekt dan ook om een schadevergoeding toe te kennen.

De aan het tekortschieten van de bewindvoerder toegeschreven schade is als volgt opgebouwd:

 • ontbindingsprocedure vanwege huurachterstand. Rechthebbende is veroordeeld tot betaling van € 1.078,08; Rechthebbende vordert dit bedrag plus rente PM;
 • vordering Menzis:
  - premie juli en augustus 2012: € 58,05 plus rente vanaf 2 december 2013 PM;
  - premie september en oktober 2012: € 56,85 plus rente vanaf december 2013 PM;
  - premie nov. 2012 t/m jan. 2013: €73,30 plus rente vanaf 2 december 2013 PM;
  - premie februari, maart 2013, € 51,46; en eventuele bijkomende kosten, zoals dagvaardingskosten, proceskosten, kosten beslaglegging PM.
 • Energiemaatschappij: afsluitkosten, alsmede incassokosten en rente. Deze posten zijn niet nader gespecificeerd;

Tevens wordt verzocht om indien tot opheffing wordt overgegaan te bepalen dat de bewindvoerder geen afsluitkosten in rekening mag brengen, aangezien het gaat om een verwijtbaar ontslag.

2.2 Beklaagde heeft onder overlegging van stukken verweer gevoerd.


3. De beoordeling

klachten en het verzoek om opheffing van het bewind

3.1 Op het bewind zoals dat wordt uitgeoefend door de bewindvoerder zijn de bepalingen als neergelegd in titel 19 van boek 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) van toepassing.
Blijkens artikel 1:444 BW is een bewindvoerder jegens rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
(...)

3.1.1. Rechthebbende beklaagt zich erover dat de bewindvoerder geen actie heeft ondernomen voor wat betreft het beslag dat er lag op de huurtoeslag en dat de bewindvoerder rechthebbende de mogelijkheid heeft ontnomen om hierin zelf actie te ondernemen. Op 30 oktober 2012 heeft de kantonrechter te Arnhem de klachten over het handelen van de bewindvoerder ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak is geen beroep ingesteld. Derhalve zal bij de beoordeling van de huidige klachten en het verzoek om schadevergoeding alleen gelet kunnen worden op de klachten en de schadevergoeding voor zover zij betrekking hebben op de periode na 30 oktober 2012.

3.1.2. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen kan worden geoordeeld dat niet is gebleken dat de bewindvoerder zich als een goed bewindvoerder heeft gedragen. De door rechthebbende aangevoerde punten zijn naar het oordeel van de kantonrechter door de bewindvoerder onvoldoende weersproken laat staan weerlegd. Volgens de bewindvoerder moesten er nog stukken worden verzameld dan wel aangeleverd worden.
Echter is niet duidelijk geworden waarom het verzamelen van de stukken zo lang heeft moeten duren en waarom niet toch eerder actie ondernomen had kunnen worden. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat de bijkomende kosten die hierdoor zonder adequaat ingrijpen zijn ontstaan als schade ten laste van de bewindvoerder dienen te komen.

De kantonrechter kent de volgende schadevergoeding toe:

 • de rente, incasso- en proceskosten over de aan rechthebbende gerekende huurschuld neerkomend op een onbetwist bedrag ad € 1.078,08;
 • de rente, incasso- en proceskosten over de premie van de Menzis voor wat betreft november 2012, december 20l2, januari 2013, februari 2013, maart 2013.
  Het verzoek om schadevergoeding in samenhang met de premies van juli, augustus, september en oktober 2012 wordt afgewezen aangezien deze premies zijn opengevallen voor 30 oktober 2012. Verschuldigd is - onbetwist - € 124,76;
 • de kosten die de energiemaatschappij in rekening heeft gebracht zijn als niet nader onderbouwd niet toewijsbaar.


Niet is gesteld of gebleken dat of in hoeverre rechthebbende daadwerkelijk schade heeft geleden als gevolg van rentederving. Dit onderdeel van de vordering wordt bij gebreke van een onderbouwing afgewezen.

3.2 Hoewel de kantonrechter niet de volle overtuiging heeft dat de redenen die er waren bij de instelling van het bewind nu niet meer aanwezig zijn, acht hij voortzetting van de huidige situatie niet zinvol. Uit het verloop van het bewind is af te leiden dat noch voortzetting van het huidige bewind noch het benoemen van een andere bewindvoerder succesvol zal zijn.
Rechthebbende heeft gespecificeerd aangegeven dat en op welke wijze in het bijzonder in hulpverlening bij financiële zaken kan worden voorzien. Het wordt niet in haar belang geacht om haar niet in staat te stellen om langs die weg te komen tot een oplossing van haar problemen.

3.3 De kantonrechter is gelet op het bovenstaande van oordeel dat de bewindvoerder geen afsluitkosten (het zogenoemde eind R&V tarief) in rekening mag brengen, nu het ontslag aan haar verwijtbaar is.


4. De beslissing

De kantonrechter:

verklaart de klacht gegrond en wijst het verzoek om schadevergoeding toe ten belope van € 1.078,08 en € 124,76 en veroordeelt de bewindvoerder tot betaling van die bedragen aan de rechthebbende;

bepaalt dat de bewindvoerder geen afsluitkosten in rekening mag brengen;

heft het bewind over de goederen van rechthebbende op met ingang van 1 maart 2014.


Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. W.M. Ejkelestam en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2014.

Meer informatie

- Rb Gelderland 21 februari 2014


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn