Geholpen door Afspraakgarant? Vraag je geld terug!

Bron: André Moerman
uur

Begin 2011 werd Afspraakgarant al op de vingers getikt voor het in rekening brengen van kosten voor het bemiddelen bij schulden. De rechtbank Alkmaar komt wederom met een oordeel over Afspraakgarant. Betrokkene vordert met succes alle kosten terug omdat de overeenkomst nietig is.


De feiten
Uit de stukken is gebleken, dat Afspraakgarant een bedrijf is dat zich volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bezighoudt met boekhoudkundige en secretariële werkzaamheden.
Afspraakgarant is geen lid van de NVVK. Zij adverteert via internet en haar doelgroep zijn mensen die in financiële problemen verkeren, in die zin dat deze die problemen niet zelf (meer) kunnen overzien en daarbij hulp nodig hebben.

Eisers zaten in grote financiële problemen en hebben Afspraakgarant benaderd voor hulp. Nadat enkele gesprekken hadden plaatsgevonden hebben eisers op 21 maart 2011 een opdracht tot dienstverlening met Afspraakgarant ondertekend. Eisers hebben in dat kader ook nog ondertekend:
- een stabilisatieovereenkomst;
- een machtiging financieel beheer;
- een opdracht om de boekhouding te verzorgen;
- een schuldbekentenis;
- aktes van cessie en verpanding.

Blijkens het door Afspraakgarant opgestelde schema is de vergoeding voor de opdracht om de boekhouding te verzorgen vastgesteld op € 95,-- per maand, met een looptijd van 36 maanden, hetgeen neerkomt op € 3.420.
De vergoeding voor de schuldbekentenis “inzake geleverde aktes en inrichting van de administratie” is vastgesteld op € 4.595, te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 382,92. In totaal waren eisers aan Afspraakgarant voor geleverde diensten verschuldigd een bedrag van € 8.015. Van dit bedrag hebben eisers aan Afspraakgarant voldaan € 4.775,82.

Bij brief van 11 november 2011 van de gemachtigde van eisers is zowel de opdracht voor schuldhulpverlening als de akte van cessie door eisers ingetrokken. Bovendien is verzocht tot terugbetaling van het betaalde bedrag, maar
hier werd geen gehoor aan gegeven.

Het geschil
Eisers vorderen het in rekening gebrachte bedrag ad. € 4.775,82 op grond van onverschuldigde betaling terug. Volgens eisers moet het geheel van met Afspraakgarant afgesloten overeenkomsten worden aangemerkt als schuldbemiddeling, waarvoor Afspraakgarant bovendien absurd hoge kosten in rekening brengt. Schuldbemiddeling waarvoor een vergoeding moet worden betaald is in strijd met art. 47 juncto 48 van de Wet op het Consumentenkrediet [de WcK].

Volgens Afspraakgarant wordt het onderdeel in de overeenkomsten waar het betreft schuldbemiddeling om-niet verricht, hetgeen is toegestaan, en worden slechts kosten in rekening gebracht voor budgetbeheer, boekhouding en administratieve handelingen, waaronder de aktes van cessie en verpanding. Het daarvoor in rekening gebrachte bedrag acht Afspraakgarant niet buitensporig hoog en zij wijst er op dat partijen dat bovendien zijn overeengekomen.

De beoordeling
Afspraakgarant heeft betoogd dat de diverse overeenkomsten met eisers moeten worden gezien als afzonderlijke afspraken en dat uitsluitend een vergoeding wordt verlangd voor diensten waarop de WcK niet van toepassing is. Volgens Afspraakgarant wordt voor het specifieke onderdeel schuldbemiddeling geen vergoeding gevraagd, hetgeen in overeenstemming is met de uitzonderingsbepaling van artikel 48 lid 1 onder a van de WcK.
Dat standpunt van Afspraakgarant wordt verworpen. Naar het oordeel van de kantonrechter kan het samenstel van overeenkomsten zoals door eisers op 21 maart 2011 ondertekend niet anders worden gekwalificeerd dan als schuldbemiddeling in de zin van de WcK en bovendien moet worden vastgesteld dat Afspraakgarant daarvoor een aanmerkelijke vergoeding heeft bedongen. Vast staat dat eisers bij Afspraakgarant terecht zijn gekomen vanwege hun schulden van in totaal ruim € 30.000. Onder schuldbemiddeling wordt volgens artikel 47 onder 2 van de WcK verstaan het in de uitoefening van een bedrijf of beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.
Dat is nu juist hetgeen Afspraakgarant doet, namelijk het tot stand brengen van regelingen met schuldeisers teneinde de druk van schuldeisers bij de betrokkenen weg te halen.

Verder is in het door Afspraakgarant opgestelde betalingsschema een door eisers te betalen vergoeding opgenomen van € 32,50 in verband met "kosten voor betaling naar de schuldeisers". Dat wijst op het tegendeel van schuldbemiddeling om-niet. Tot slot, maar niet in de minste plaats, wijst de hoogte van de bedongen vergoeding op meer dan uitsluitend budgetbeheer en administratie. Het is ongeloofwaardig dat partijen onder gewone omstandigheden een bedrag van € 4.595,-- zouden zijn overeenkomen voor enkele aktes van cessie en verpanding, zoals door Afspraakgarant is betoogd. Naar het oordeel van de kantonrechter moet worden aangenomen dat de door Afspraakgarant bedongen bedragen zien op het geheel van de overeengekomen werkzaamheden, waarbij het voor de hand ligt dat juist het benaderen van schuldeisers en het trachten met hen een schuldsanering te bewerkstelligen, dus schuldbemiddeling, het omvangrijkste deel van de werkzaamheden betreft. De kantonrechter wijst hierbij tevens op de omstandigheid dat iedere rekening en verantwoording tot nu toe ontbreekt, terwijl de overeenkomst reeds op 11 november 2011 is beëindigd.

Nu schuldbemiddeling krachtens artikel 47 onder 1 verboden is en de uitzonderingsbepaling van artikel 48 lid 1 onder a niet van toepassing is zijn de tussen Afspraakgarant en eisers op 21 maart 2011 gesloten overeenkomsten en ook de afspraken die daar mee samenhangen of voortvloeien als verboden handelingen nietig.

Gelet op dit oordeel moeten de betalingen van eisers aan Afspraakgarant als onverschuldigd worden gekwalificeerd, hetgeen meebrengt dat eisers het recht tot terugbetaling toekomt. Dit brengt mee, nu de in de dagvaarding genoemde bedragen en berekeningen niet worden betwist, dat het onder primair gevorderde voor toewijzing in aanmerking komt.

De beslissing
De kantonrechter:

Veroordeelt gedaagden, hoofdelijk, in die zin dat als de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, om aan eisers tegen kwijting te betalen een bedrag van € 5.489,82 (inclusief btw), te vermeerderen met de wettelijke over € 4.775,82 vanaf 11 november 2011 tot de dag van betaling.

Veroordeelt gedaagden, hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, in de proceskosten, die tot heden voor eisers worden vastgesteld op een bedrag van € 828,16 (€ 121,16 aan dagvaardings-kosten, € 207,-- aan griffierecht en een bedrag van € 500,-- voor salaris van de gemachtigde van eisers).

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.
Wijst af het meer of anders gevorderde.

Meer informatie
- Rb Alkmaar 9 januari 2013, LJN:BZ6158
- Column: Malafide schuldhulp, waar blijft de handhaving?
- Schuldhulp tegen betaling? Vraag je geld terug!
- Achtergrondinfo verbod commerciële schuldhulp


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn