Vordering Vitens afsluiten water terecht afgewezen

Bron: André Moerman
uur

Sinds 1 juli 2012 geldt de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. De rechtbank Almelo kreeg te oordelen over een vordering van Vitens om het drinkwater af te sluiten terwijl de procedure in deze regeling niet is gevolgd. Opvallend is dat Vitens vaker voor relatief kleine bedragen afsluiting vordert en de debiteur daarmee op kosten jaagt.


De vordering
Vitens vordert over de periode 8 september 2011 t/m 23 november 2011 een bedrag van € 68,53, verhoogt met € 1,35  aan rente en € 37 aan incassokosten.  Daarnaast vordert zij veroordeling tot betaling van een driemaandelijks voorschotbedrag van € 20,78 tot het moment dat de levering van water is beëindigd, een bedrag van € 51,50 voor voorrijkosten en € 164,50 ter zake van afsluitkosten te maken nadat de drinkwaterlevering daadwerkelijk is onderbroken. Tenslotte vordert zij een machtiging  om eventueel de drinkwaterlevering te onderbreken.

Het verweer
In haar verweer voert gedaagde aan dat haar bankpas en identiteitskaart zijn ingenomen door haar zoon. De zoon betaalt helemaal niets meer voor haar. Er zijn daardoor veel schulden ontstaan. Ze wordt onderhouden door mensen om haar heen. Zij wil wel betalen maar zij heeft niet meer de beschikking over haar geld. Er is sprake van overmacht. Als suikerpatiënt dient zij medicijnen in te nemen met water. Zij verzoekt dan ook met klem om de vordering tot afsluiting van de drinkwatervoorziening af te wijzen.

De beslissing
De verschuldigdheid tot betaling van de hoofdsom wordt niet betwist. Veroordeling tot betaling van dat bedrag, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en rente, dient dan ook te volgen.

Artikel 9, 1e lid Drinkwaterwet bepaalt dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf een beleid voert, gericht op het voorkomen van het afsluiten van een kleinverbruiker.
Het 2e lid van voormeld artikel bepaalt dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld over het beëindigen van de levering van drinkwater aan een kleinverbruiker, alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van kleinverbruikers zoveel mogelijk te voorkomen. Die regels zijn vastgesteld in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater, in werking getreden op 1 juni 2012. Artikel 2 van deze regeling schrijft dwingend voor dat de eigenaar van een drinkwaterbedrijf de levering van drinkwater aan een kleinverbruiker wegens wanbetaling niet beëindigt voordat de in de artikelen 3 en 4 van voormelde regeling beschreven procedure is gevolgd.

Nu gesteld noch gebleken is dat Vitens als eigenaar van een drinkwaterbedrijf de procedure gevolgd heeft als beschreven in voormelde artikelen 3 en 4 van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers zal de vordering die betrekking heeft op onderbreken van de drinkwaterlevering worden afgewezen.

Gelet op het vorenstaande zijn voldoende termen aanwezig om de proceskosten tussen partijen te compenseren.

Regeling afsluitbeleid
in onderhavige procedure heeft de rechter de vordering om het water af te sluiten afgewezen omdat Vitens de procedure zoals deze is opgenomen in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater niet heeft gevolgd. Volgens deze regeling moeten waterbedrijven de volgende procedure hanteren (geldt per 1 juli 2012):

  • Het waterbedrijf zendt minimaal een keer een herinnering waarin men wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.
  • Het waterbedrijf biedt aan om om met schriftelijke toestemming van betrokkene zijn gegevens aan een instantie voor schuldhulpverlening te verstrekken.
  • Het waterbedrijf moet zich inspannen om in persoonlijk contact met betrokkene te treden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen en om nogmaals te wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.
  • Indien betrokkene niet heeft gereageerd op het aanbod om de gegevens aan een instelling voor schuldhulpverlening te verstrekken, kan het waterbedrijf ook zonder toestemming de gegevens aan een instantie voor schuldhulpverlening verstrekken.

Wanneer de debiteur een verklaring overlegt van een arts (niet de behandelend arts), die inhoudt dat afsluiting ernstige gezondheidsrisico's tot gevolg zal hebben, dan geldt een afsluitverbod c.q. heraansluitverplichting.

Kleine bedragen, hoge kosten
Opvallend in de jurisprudentie is dat Vitens bij relatief kleine bedragen bij de rechter afsluiting van drinkwater vordert. Een zorgelijke ontwikkeling nu water een primaire levensbehoefte betreft en waterbedrijven over een monopoliepositie beschikken.
Het is temeer zorgelijk omdat de kosten na de procedure vervolgens enorm kunnen oplopen en het dus heel moeilijk wordt voor de debiteur om weer aangesloten te worden. Zie de volgende twee voorbeelden:

Het is belangrijk dat waterbedrijven, w.o. Vitens, hun verantwoordelijkheid nemen en niet te snel afsluiting vorderen.

Meer informatie
- Rb Almelo 30 oktober 2012, LJN:BY2268
- Vitens wil water afsluiten voor een schuld ad. 47,95
- Vitens sluit af vanwege niet betalen waterschapslasten
- Recht op water, recht op afsluiten
- Achtergrondinfo afsluiten water 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn