Energieafsluiting ivm ontbreken leverancier

Bron: André Moerman
uur

Om energie geleverd te krijgen dien je een overeenkomst met een energieleverancier te hebben. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam moest oordelen over een vordering tot heraansluiting in een situatie dat betrokkene was afgesloten door de netbeheerder vanwege het ontbreken van een energieleverancier.

Aanleiding
Betrokkene is door de kantonrechter bij verstek veroordeeld om medewerking te verlenen tot het afsluiten van energie. De reden hiervoor is dat betrokkene geen energieleverancier meer had. Vervolgens is betrokkene op 30 november 2011 door de netbeheerder met behulp van een deurwaarder afgesloten.
In onderhavige procedure  wordt bij de voorzieningenrechter onder meer heraansluiting gevorderd.

Verplicht om af te sluiten
De voorzieningenrechter overweegt dat wanneer voor een woonadres geen energieleverancier bekend is, een netbeheerder wettelijk verplicht is om de afnemer van energie af te sluiten. Indien de netbeheerder niet aan die verplichting voldoet, handelt hij in strijd met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omdat hij in dat geval feitelijk optreedt als energieleverancier. In deze situatie is ook op grond de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas afsluiting in de periode van 1 oktober tot 1 april toegestaan. Voorts spelen eventuele zeer ernstige gezondheidsrisico's geen rol wanneer sprake is van afsluiting vanwege het ontbreken van een energieleverancier.

Gebleken is dat betrokkene niet beschikt over een contract met een energieleverancier. Stedin was als netbeheerder dan ook in beginsel verplicht om betrokkene van energie af te sluiten. Uit de door Stedin overgelegde correspondentie blijkt dat betrokkene in de periode vanaf 25 maart 2011 tot 30 november 2011 door Stedin meerdere malen erop is gewezen dat zij voor een energieleverancier diende zorg te dragen, bij gebreke waarvan Stedin genoodzaakt zou zijn tot afsluiting over te gaan. [eiseres] betwist dat zij de brieven van Stedin heeft ontvangen. Ter zitting heeft zij aangegeven dat zij niet zelf haar post beheert, maar dat zij zulks heeft overgelaten aan de sociale hulpverleningsinstelling Den Haag Opmaat. Betrokkene zou daarom de brieven van Stedin, alsmede de dagvaarding en het vonnis niet (tijdig) hebben ontvangen. Bovendien zouden de brieven van Stedin met meerdere tegelijkertijd zijn ontvangen.
Naar voorlopig oordeel komen deze gestelde omstandigheden niet voor rekening en risico van Stedin. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat Stedin op 30 november 2011 op juiste gronden het energienetwerk heeft afgesloten. Daarbij is ook van belang dat betrokkene bij verstekvonnis d.d. 15 september 2011 is veroordeeld om aan de afsluiting mee te werken en Stedin derhalve over een executoriale titel voor afsluiting beschikte.

Nieuw contract
Gebleken is dat een andere inwonende inmiddels voor het woonadres een contract met energieleverancier Oxxio heeft gesloten. Stedin weigert op grond van dat contract tot heraansluiting op het woonadres over te gaan omdat deze inwonende niet over een huurovereenkomst met betrekking tot dat adres beschikt. Stedin heeft aangevoerd dat zij een huurovereenkomst nodig heeft om in verband met eventueel nog openstaande vorderingen na te gaan of sprake is van een nieuwe bewoner. Ter zitting is gebleken dat betrokkene geen nieuwe bewoner, maar een nieuwe inwonende betreft. Dit betekent volgens Stedin dat voordat tot heraansluiting kan worden overgegaan, eerst de nog openstaande vorderingen, waaronder de kosten van afsluiting, moeten worden voldaan.
Betrokkene heeft o.a. gesteld dat zij op dit moment niet in staat is de openstaande schuld te voldoen. Gebleken is dat ze van een uitkering leeft en meerdere schulden en betalingsregelingen heeft. Ze heeft aangegeven dat in verband daarmee binnenkort een spoedprocedure voor schuldsanering zal worden gestart.
Gelet op de omvangrijke (financiële) problemen ligt een spoedige (financiële) oplossing voor de problemen met Stedin vooralsnog niet voor de hand.

Tijdelijke ordemaatregel
Wat van het voorgaande ook zij, vaststaat dat betrokkene door de staking van energielevering op dit moment verstoken blijft van een van de eerste levensbehoeften. Gelet op de omstandigheid dat er op dit moment sprake is van een koude (winter)periode en ook een jong kind in de woning verblijft, bestaat op basis van een belangenafweging voldoende reden voor het treffen van een tijdelijke ordemaatregel. Stedin zal daarom worden veroordeeld om binnen één dag na betekening van het vonnis haar netwerk ter beschikking te stellen, teneinde levering van elektriciteit door een energieleverancier aan het woonadres mogelijk te maken. Daarnaast wordt Stedin veroordeeld om de aansluiting vervolgens in ieder geval drie aaneensluitende maanden in stand te houden. De voorzieningenrechter gaat er daarbij van uit dat Oxxio in die periode op basis van het met de inwonende gesloten contract als energieleverancier zal optreden.
Van eiseres wordt verwacht dat zij deze periode gebruikt om orde op zaken te stellen. Het is van groot belang dat ze haar financiële zaken - mogelijk met hulp van de schuldhulpverlening - zo spoedig mogelijk op orde krijgt.

De beslissing
De voorzieningenrechter,

veroordeelt Stedin om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis haar netwerk ter beschikking te stellen, teneinde het leveren van energie aan het pand technisch mogelijk te maken;

veroordeelt Stedin om haar netwerk na heraansluiting, ieder geval drie aaneensluitende maanden in stand te houden, mits aan de voorwaarde dat sprake is van een energieleverancier is voldaan;

veroordeelt Stedin om een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag dat zij niet aan de uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 2.500,00 is bereikt;

compenseert de proceskosten in die zin dat partijen ieder hun eigen kosten zullen dragen;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Meer informatie
- Rb Rotterdam 14 februari 2012, LJN:BV7910
- Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas
- Achtergrondinfo energieschulden


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn