Vitens wil water afsluiten voor een schuld ad. 47,95

Bron: André Moerman
uur

Waterbedrijven hebben een monopolie op een belangrijke levensbehoefte: water. Desondanks leidt het niet betalen van de rekening uiteindelijk tot afsluiting. Er zijn echter grenzen, zo oordeelt de rechtbank Arnhem.

Aanmaning
Betrokkene heeft een voorschotnota van € 47,95 niet betaald. Vitens brengt diverse aanmaankosten in rekening. Uiteindelijk wordt de vordering uit handen gegeven aan een deurwaarder. De deurwaarder stuurt een aanmaning met een volgende specificatie:

voorschotnota€   47,95
aanmaankosten Vitens€   86,50
subtotaal€ 134,45
buitengerechtelijke kosten€   37,00
totaal€ 171,45


Dagvaarding
Betrokkene betaalt niet en wordt vervolgens gedagvaard met als vordering:

1. veroordeling tot betaling van een bedrag van € 171,45, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 134,45;

2. veroordeling tot betaling van een bedrag van € 51,50 aan voorrijkosten en een bedrag van € 164,50 aan afsluitkosten;

3. te bepalen, dat Vitens, bij niet voldoening door gedaagde binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis gerechtigd is de drinkwaterlevering te onderbreken door in beslag name van de watermeter, of anderszins, indien nodig met behulp van de sterke arm.

4. alsmede te bepalen dat Vitens niet tot heraansluiting zal behoeven over te gaan indien betrokkene aan Vitens niet alle door haar geleden schade heeft vergoed, waaronder de kosten van afsluiting en heraansluiting ad. € 164,50.

Beslissing
De kantonrechter wijst de hoofdsom toe, met dien verstande dat de in de hoofdsom begrepen aanmaankosten van Vitens, een totaalbedrag van € 86,50, worden afgewezen. Deze kosten worden geacht te zijn begrepen in het toe te wijzen bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten.

De kantonrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat Vitens buitengerechtelijke werkzaamheden heeft verricht dan wel heeft laten verrichten en dat hiervoor kosten zijn gemaakt. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten ad € 37,00 is in overeenstemming met de gebruikelijke en redelijke tarieven en wordt daarom toegewezen.

De gevorderde machtiging om betrokkene van het water af te sluiten wordt afgewezen. De kantonrechter is van oordeel dat de hoogte van de betalingsachterstand en de termijn waarbinnen niet is betaald, een onderbreking in de levering niet rechtvaardigt. Hierbij is betrokken dat niet is gesteld of gebleken dat de betalingsachterstand verder oploopt.

De vordering tot betaling van € 51,50 aan voorrijkosten wordt afgewezen omdat niet kan worden vastgesteld dat deze kosten zijn gemaakt. Ook de vordering betreffende de afsluitkosten wordt afgewezen, omdat de gevorderde machtiging tot onderbreking waarmee deze kosten samenhangen is afgewezen.

Waar blijft regeling afsluiten drinkwater?
In art. 9 van de Drinkwaterwet is geregeld dat de minister met regels komt met preventieve maatregelen om afsluiting te voorkomen en regels waaraan een eventuele afsluiting moet voldoen. Er is nog geen regeling. Het overleg hierover wordt op dit moment gevoerd met drinkwaterbedrijven, de NVVK e.d.
Deze handelwijze van Vitens bewijst maar weer dat de regeling snel moet komen.

Dubbele incassokosten
Een ander veel voorkomend probleem dat in deze uitspraak aan de orde komt is het in rekening brengen van dubbele incassokosten. Vitens brengt zelf € 86,50 aan aanmaankosten in rekening. De deurwaarder brengt  € 37 in rekening. De rechter straft deze werkwijze terecht af.
De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden heeft in het rapport Incassokosten, een bron van ergernis! aandacht gevraagd voor o.a. dit probleem. Het wetsvoorstel dat nu bij de eerste kamer ligt zal een eind maken aan deze praktijk.

Meer informatie
- Rb Arnhem 24 oktober 2011, LJN:BU3867
- Vitens sluit af vanwege niet betalen waterschapslasten
- Recht op water, recht op afsluiten
- Parlementaire geschiedenis: regels afsluiten drinkwater 


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn