Bureau Kredietregistratie (BKR)

Bij BKR worden kredieten geregistreerd en eventuele achterstanden. Op deze wijze kunnen kredietaanbieders hun risico’s beperken en de consument beter beschermen tegen overkreditering.
Een negatieve kredietregistratie blijft in beginsel 5 jaar staan nadat de schuld is voldaan. De Hoge Raad heeft echter in het Santander-arrest bepaald dat de registratie bij BKR moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de bank bij een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie een belangenafweging moet maken tussen de belangen van de consument (bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen verkrijgen) en de belangen van de bank om financiële risico’s te beperken en de consument te behoeden voor overkreditering.

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop je geregistreerd staat bij BKR kun je een verzoek tot wijziging van de gegevens indienen bij de kredietverstrekker. Het is belangrijk om dit goed onderbouwd te doen door o.a. aan te geven hoe de huidige financiële situatie is en welke belemmeringen je ondervindt als gevolg van de negatieve BKR-registratie.

Wanneer het verzoek tot wijziging van de BKR-registratie wordt geweigerd zijn er drie mogelijkheden om dit aan te kaarten:

  • Binnen 2 maanden via de geschillencommissie van BKR.
  • Binnen 6 weken via een verzoek bij de rechter op basis van art. 35 Uitvoeringswet AVG. Voor dit verzoek is geen advocaat nodig, al is dit wel verstandig.
  • Via een kortgeding wanneer er een spoedeisend belang is. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.


Het BKR biedt op basis van de AVG één keer per jaar gratis inzage in de geregistreerde gegevens. Kijk hier voor meer informatie. Het is de vraag of het BKR hiermee aan de AVG voldoet, omdat inzage per post moet worden aangevraagd en het een maand kan duren voordat het BKR inzage verstrekt. Voor snelle digitale afhandeling moet betaald worden.

  Wat betekent de BKR-codering?
A Achterstand van enkele maanden bij terugbetalen lening.
H Herstelmelding: achterstand is ingelopen.
1 Betalingsregeling of schuldregeling getroffen.
2 Restant krediet is in z'n geheel opgeëist.
3 Schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Bij kwijtschelding staat een einddatum vermeld.
4 De kredietverstrekker kan je niet bereiken
5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek
Uitspraken Meer informatie

Curatele- en bewindregister

In het curatele- en bewindregister staan personen geregistreerd die onder curatele staan en personen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Bij onderbewindstelling staan alleen de volgende personen geregistreerd:

  • Bij onderbewindstelling vanwege de lichamelijke of geestelijke toestand, wanneer de rechter daartoe heeft besloten. Dit kan op verzoek van de onderbewindgestelde, de bewindvoerder of ambtshalve door de rechter. De rechter maakt hierbij een afweging tussen privacy en de noodzakelijkheid.


Voordeel van publicatie van onderbewindstelling is dat de schuldeiser geacht wordt op de hoogte zijn van het beschermingsbewind. De bewindvoerder kan zich er dan op beroepen dat de overeenkomst ongeldig is. Schuldeisers kunnen zich niet verhalen op de onder bewind gestelde goederen. Het einde van het bewind brengt hierin geen verandering.

Uitspraken Meer informatie

Verwijsindex schuldhulpverlening (Vish)

Met de Verwijsindex schuldhulpverlening wordt automatisch informatie uitgewisseld tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders. Wanneer de deurwaarder van plan is om te dagvaarden of beslag te leggen, kan hij zien of betrokkene aangemeld is voor schuldhulpverlening. Mocht dit het geval zijn dan zal de deurwaarder de opdrachtgever (schuldeiser) hierover informeren. De schuldeiser kan dan besluiten hier al dan niet rekening mee te houden.
Er zijn nog maar een beperkt aantal gemeenten op Vish aangesloten. Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om hieraan mee te werken.

Digitaal beslagregister (schuldenwijzer)

Deurwaarders maken gebruik van het digitaal beslagregister. In het beslagregister staat elk beslag dat op loon, uitkering of toeslagen is gelegd. Het beslagregister heeft een tweeledig doel:
1. voorkomen dat er onnodig kosten worden gemaakt;
2. zorgen dat de beslagvrije voet zoveel mogelijk klopt (afstemmen).

Voordat de deurwaarder gaat dagvaarden, of beslag op loon, uitkering of toeslagen gaat leggen moet hij eerst het beslagregister raadplegen. Wanneer op basis van informatie uit het register de verwachting is dat het langer dan drie jaar gaat duren voordat de vordering verhaald kan worden, dient hij zijn opdrachtgever hierover te infomeren. Het is aan de opdrachtgever om vervolgens te beslissen of de deurwaarder al dan niet verder moet gaan met invorderen.

Wanneer eenmaal beslag is gelegd en een andere deurwaarder legt beslag op een ander inkomen van de debiteur of diens partner, dan geeft het beslagregister een signaal aan de eerste beslagleggende deurwaarder. De deurwaarders moeten dan onderling afstemmen over de hoogte van de beslagvrije voet.

De debiteur heeft recht op inzage in het beslagregister. Wanneer je inlogt met DigiD bij 'Mijn schuldenwijzer' kun je zien:

  • welke deurwaarder beslag heeft gelegd op loon, uitkering of toeslagen;
  • hoe hoog de beslagvrije voet is;
  • hoe hoog het actueel saldo is.