Bureau Kredietregistratie (BKR)

Bij BKR worden kredieten geregistreerd en eventuele achterstanden. Op deze wijze kunnen kredietaanbieders hun risico’s beperken en de consument beter beschermen tegen overkreditering.
Een negatieve kredietregistratie blijft in beginsel 5 jaar staan nadat de schuld is voldaan. De Hoge Raad heeft echter in het Santander-arrest bepaald dat de registratie bij BKR moet voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de bank bij een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie een belangenafweging moet maken tussen de belangen van de consument (bijvoorbeeld om een hypotheek te kunnen verkrijgen) en de belangen van de bank om financiële risico’s te beperken en de consument te behoeden voor overkreditering.

Naast kredieten wordt ook schuldhulpverlening bij de BKR geregistreerd. Wanneer de gemeente een beschikking heeft afgegeven voor schuldhulpverlening waarbij sprake is van problematische schulden wordt dit gemeld bij de BKR. De registratie blijft 5 jaar staan nadat de hulp is beëindigd.

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop je geregistreerd staat bij BKR kun je een verzoek tot wijziging van de gegevens indienen bij de organisatie die de registratie bij BKR heeft gemeld (kredietverstrekker of schuldhulpverlening). Het is belangrijk om dit goed onderbouwd te doen door o.a. aan te geven hoe de huidige financiële situatie is en welke belemmeringen je ondervindt als gevolg van de negatieve BKR-registratie.

Wanneer het verzoek tot wijziging van de BKR-registratie wordt geweigerd zijn er drie mogelijkheden om dit aan te kaarten:

  • Binnen 2 maanden via de geschillencommissie van BKR.
  • Binnen 6 weken via een verzoek bij de rechter op basis van art. 35 Uitvoeringswet AVG. Voor dit verzoek is geen advocaat nodig, al is dit wel verstandig.
  • Via een kortgeding wanneer er een spoedeisend belang is. Hiervoor heb je wel een advocaat nodig.

De registratie bij de BKR kan gratis worden ingezien. Kijk hier voor meer informatie.

  Wat betekent de BKR-codering?
A Achterstand van enkele maanden bij terugbetalen lening.
H Herstelmelding: achterstand is ingelopen.
1 Betalingsregeling of schuldregeling getroffen.
2 Restant krediet is in z'n geheel opgeëist.
3 Schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Bij kwijtschelding staat een einddatum vermeld.
4 De kredietverstrekker kan je niet bereiken
5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek

UitsprakenMeer informatie

Rechtspraak

Uitspraken geschillencommissie BKR

Handelsinformatiebureau

Wanneer een bedrijf wil beoordelen of iemand in staat is z’n financiële verplichtingen na te komen kan over betrokkene informatie opgevraagd worden bij een handelsinformatiebureau. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook door energiebedrijven bij de beoordeling of een borg betaald moet worden. Een handelsinformatiebureau komt aan z’n informatie door openbare bronnen te raadplegen als de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het Centraal Insolventieregister en statistische gegevens zoals het gemiddeld inkomen in een bepaalde wijk. Daarnaast wordt informatie van schuldeisers en incassobureaus over eerdere achterstanden geregistreerd.
Een handelsinformatiebureau mag informatie opvragen bij de buren om het actueel adres te achterhalen om zo in contact te komen. Er mag echter niet gevraagd worden naar het inkomen, de werkgever of de auto waarin men rijdt. De werkgever mag deze informatie uiteraard ook niet verstrekken.
Het handelsinformatiebureau is gebonden aan de AVG, hetgeen onder meer betekent dat degene die geregistreerd staat hiervan op de hoogte moet worden gesteld, dat er niet meer geregistreerd mag worden dan strikt noodzakelijk en dat er recht bestaat op inzage en correctie.
Bepaalde handelsinformatiebureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. Zij zijn gebonden aan een gedragscode. Volgens deze gedragscode mogen gegevens 8 jaar bewaard blijven. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Raad van Toezicht.
Wanneer de klacht niet tot het gewenste resultaat leidt kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het is ook mogelijk de AP een anonieme tip te geven die zij kunnen gebruiken voor onderzoek. Kijk hier voor meer informatie.

Curatele- en bewindregister

In het curatele- en bewindregister staan personen geregistreerd die onder curatele staan en personen wiens vermogen onder bewind is gesteld. Bij onderbewindstelling staan alleen de volgende personen geregistreerd:

  • Bij onderbewindstelling vanwege de lichamelijke of geestelijke toestand, wanneer de rechter daartoe heeft besloten. Dit kan op verzoek van de onderbewindgestelde, de bewindvoerder of ambtshalve door de rechter. De rechter maakt hierbij een afweging tussen privacy en de noodzakelijkheid.


Voordeel van publicatie van onderbewindstelling is dat de schuldeiser geacht wordt op de hoogte zijn van het beschermingsbewind. De bewindvoerder kan zich er dan op beroepen dat de overeenkomst ongeldig is. Schuldeisers kunnen zich niet verhalen op de onder bewind gestelde goederen. Het einde van het bewind brengt hierin geen verandering.

UitsprakenMeer informatie

Verwijsindex schuldhulpverlening (Vish)

Met de Verwijsindex schuldhulpverlening wordt automatisch informatie uitgewisseld tussen schuldhulpverlening en gerechtsdeurwaarders. Wanneer de deurwaarder van plan is om te dagvaarden of beslag te leggen, kan hij zien of betrokkene aangemeld is voor schuldhulpverlening. Mocht dit het geval zijn dan zal de deurwaarder de opdrachtgever (schuldeiser) hierover informeren. De schuldeiser kan dan besluiten hier al dan niet rekening mee te houden.
Er zijn nog maar een beperkt aantal gemeenten op Vish aangesloten. Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om hieraan mee te werken.

Digitaal beslagregister (schuldenwijzer)

Deurwaarders maken gebruik van het digitaal beslagregister. In het beslagregister staat elk beslag dat op loon, uitkering of toeslagen is gelegd. Het beslagregister heeft een tweeledig doel:
1. voorkomen dat er onnodig kosten worden gemaakt;
2. zorgen dat de beslagvrije voet zoveel mogelijk klopt (afstemmen).

Voordat de deurwaarder gaat dagvaarden, of beslag op loon, uitkering of toeslagen gaat leggen moet hij eerst het beslagregister raadplegen. Wanneer op basis van informatie uit het register de verwachting is dat het langer dan drie jaar gaat duren voordat de vordering verhaald kan worden, dient hij zijn opdrachtgever hierover te infomeren. Het is aan de opdrachtgever om vervolgens te beslissen of de deurwaarder al dan niet verder moet gaan met invorderen.

Wanneer eenmaal beslag is gelegd en een andere deurwaarder legt beslag op een ander inkomen van de debiteur of diens partner, dan geeft het beslagregister een signaal aan de eerste beslagleggende deurwaarder. De deurwaarders moeten dan onderling afstemmen over de hoogte van de beslagvrije voet.

De debiteur heeft recht op inzage in het beslagregister. Wanneer je inlogt met DigiD bij 'Mijn schuldenwijzer' kun je zien:

  • welke deurwaarder beslag heeft gelegd op loon, uitkering of toeslagen;
  • hoe hoog de beslagvrije voet is;
  • hoe hoog het actueel saldo is.