Nieuwe maatregelen wanbetalersregeling zorgverzekering

Bron: André Moerman
uur

De wanbetalersregeling zorgverzekering is geen succes. Op dit moment (eind oktober 2011) wordt bij 317.000 verzekerden de premie geïnd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), omdat ze een premieachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben van minimaal 6 maanden.  De premie-inning door CVZ, deels uitbesteedt aan het CJIB, is ook geen succes. Van de € 685.000 opgelegde bestuursrechtelijke premie moet nog € 393000 geïnd worden.
Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat de wanbetalersregeling beter gaat werken. Schuldinfo zet de belangrijkste maatregelen op een rij.

Drie fronten
Het kabinet wil op drie fronten de bestaande wanbetalersregeling aanscherpen.

1. Vermindering van de instroom.
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om zorgverzekeraars te stimuleren, samen met gemeenten en schuldhulpverlening, het ontstaan van problematische schulden bij verzekerden te voorkomen. Voorkomen moet worden dat mensen in het bestuursrechtelijk premieregime terecht komen. Dit sluit aan bij de eerder aangekondigde maatregelen in het Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling zorgverzekering.

2. Verbeteren bestuursrechtelijk premieregime.
Wanneer een premieachterstand van 6 maanden bij de zorgverzekeraar is ontstaan, is vanaf dat moment een bestuursrechtelijke premie aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) verschuldigd. Het kabinet kondigt maatregelen aan die er voor moeten zorgen dat de premie beter geïnd wordt.

3. Bevorderen van de uitstroom.
Toen de wanbetalersregeling in 2009 werd ingevoerd gingen ook verzekerden met grote premieachterstanden de regeling in (het stuwmeer). Met name deze groep lukt het niet om uit te stromen. Het kabinet wil dat deze groep met maatwerk nogmaals actief benaderd wordt, o.a. door te wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening.

Periodieke controle bronheffing
Wanneer de zorgverzekeraar een wanbetaler aanmeldt bij CVZ dan is hij vanaf dat moment een bestuursrechtelijk premie verschuldigd. DE hoogte van de premie bedraagt 130% van de standaardpremie (in 2011: € 148,95 per maand). CVZ bekijkt allereerst of de inning van deze premie rechtstreeks via loon of uitkering geïnd kan worden (bronheffing). Voorwaarde is dat in de polisadministratie van het UWV het inkomen bekend is. Wanneer bronheffing niet mogelijk is zal het CJIB de premie gaan innen door maandelijks een acceptgiro te sturen. Bij verder uitblijven van betaling vindt de inning via aanmaning en dwangbevel plaats.
De controle door CVZ of er bronheffing mogelijk is gebeurt nu eenmalig, alleen op het moment van aanmelding door de zorgverzekeraar.
Het CVZ zal in 2012 periodiek gaan controleren of bronheffing mogelijk is. Ook wanneer iemand van baan wisselt moet bronheffing bij de nieuwe werkgever mogelijk worden.

Ook bronheffing zorgtoeslag
Bronheffing vindt op dit moment alleen plaats op loon of uitkering. Het is de bedoeling dat CVZ vanaf 2013 ook de zorgtoeslag rechtstreeks kan innen.

Stopzetting splitsing 100% bronheffing en 30% CJIB
Als gevolg van een motie is de bestuursrechtelijke premie-inning bij minimumuitkeringen gesplitst in een deel bronheffing (100%) en een deel via afzonderlijke acceptgiro's van het CJIB (30% opslag). Dit blijkt niet effectief. De afzonderlijke inning door het CJIB leidt tot een  extra kostentoename wanneer de acceptgiro's niet betaald worden en de deurwaarder wordt ingeschakeld.
Het kabinet kondigt aan deze splitsing af te schaffen zodat in het vervolg ook bij deze groep via bronheffing de volledige premie (130%) geïnd kan worden.

Ook voor toekomstige premie beslag leggen
Wanneer de premie-inning door het CJIB is overgenomen en uiteindelijk een dwangbevel is uitgevaardigd kan een deurwaarder beslag op inkomen leggen. Op dit moment is de praktijk dat beslag gelegd wordt voor de achterstallige termijnen waarvoor het dwangbevel gegeven is.
De wet geeft echter nu al de mogelijkheid om ook voor toekomstig opkomende termijnen beslag te leggen. Dat scheelt kosten. Zie art. 18f lid 7 en 9 Zvw.
Het incassoproces zal op dit punt worden verbeterd.

Verruiming afmelding bestuursrechtelijke premieregime
Er zijn op dit moment vier mogelijkheden om uit het bestuursrechtelijke premieregiem te komen en voortaan weer de normale premie aan de zorgverzekeraar te kunnen betalen:
1. alle schulden aan de zorgverzekeraar (premie, eigen risico en kosten) zijn voldaan;
2. sluiten van een stabilisatieovereenkomst door schuldhulpverlening;
3. totstandkoming van een minnelijke schuldregeling;
4. toelating tot de wsnp.
De minister gaat onderzoeken of een vijfde mogelijkheid toegevoegd kan worden, namelijk wanneer een betalingsregeling met de zorgverzekeraar is getroffen.

Meer informatie
- Kamerbrief evaluatierapport wanbetalersregeling
- Bijlage 1 Aanbevelingen en beleidsmatig standpunt
- Bijlage 2 Evaluatie wanbetalersregeling 'Kort op de bal'
- Bijlage 3 Cijfermatige informatie wanbetalers
- Achtergrondinfo wanbetalersregeling


Reageren?
- Reageer via schuldinfo op LinkedIn