Wat valt onder bankbeslag?

Alleen het saldo op het moment van beslaglegging valt onder beslag, niet eventuele latere stortingen. Het beslag treft alles dat de debiteur van de bank te vorderen heeft, dus ook het saldo op de spaarrekeningen. Als de deurwaarder beslag legt op een en/of-rekening ten laste van één van de rekeninghouders valt toch het gehele saldo onder het beslag.

Beslagvrij bedrag
Voor natuurlijke personen (denk ook aan zzp-ers) geldt een beslagvrij bedrag. Zie onderstaande tabel. Alleen het deel dat hoger is dan het beslagvrij bedrag valt onder het beslag. Het beslagvrij bedrag geldt:

  • per maand, d.w.z. dat als er meerdere keren in een maand beslag wordt gelegd, je één keer voor het beslagvrij bedrag in aanmerking komt;
  • per bank, d.w.z. wanneer de tegoeden bij meerdere banken zijn ondergebracht kom je voor meerdere beslagvrije bedragen in aanmerking. Dit zal met invoering van een bankenregister in de toekomst worden aangepast.


Het is de bedoeling dat het beslagvrije bedrag ook gaat gelden wanneer de bank  tegoeden verrekent met een schuld. Dit wordt medio 2022 ingevoerd.

Een debiteur die volgens de Basisregistratie personen geen woonadres in Nederland heeft kan, indien hij over onvoldoende middelen van bestaan beschikt, de kantonrechter verzoeken om voor het beslagvrij bedrag in aanmerking te komen.

Leefsituatie Beslagvrij bedrag per 1 januari 2022
Alleenstaande € 1.691,66
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 1.814,73
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2.236,89
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.262,98

Bankrekening onbekend

Een deurwaarder mag, vanwege de daarmee gemoeide kosten, alleen beslag onder een bank leggen wanneer hij een redelijk vermoeden heeft dat de debiteur aldaar bankiert. Hij mag in beginsel niet op de gok onder verschillende banken  beslag leggen (multi-bankbeslag)
Indien onbekend is bij welke bank de debiteur een bankrekening aanhoudt kan de deurwaarder bij de verschillende banken informeren of zij geldmiddelen van de debiteur onder zich hebben. De kosten die de deurwaarder hiervoor bij de debiteur in rekening brengt bedragen € 88,77 (2022). Dit bedrag mag niet voor elk informatieverzoek per bank in rekening worden gebracht. Het betreft een totaalbedrag voor alle informatieverzoeken.
Het ligt in de reden dat als de deurwaarder deze kosten bij de debiteur in rekening brengt en een bankrekening bekend wordt, de deurwaarder daadwerkelijk tot bankbeslag overgaat. Anders zijn deze kosten mogelijk zonder reden gemaakt, hetgeen tuchtrechtelijk laakbaar is.

Kosten beslag op bankrekening

StapBeslag op bankrekening (tarieven 2022) Kosten     
1Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur114,01
2Betekening beslagexploot aan de bank met daarbij een afschrift van het vonnis en een formulier waarop ingevuld moet worden wat onder het beslag valt219,54
3Overbetekening beslag binnen 8 dagen (debiteur ontvangt afschrift beslagexploot)74,66
4De bank vult de verklaring in, waarin staat wat onder het beslag valt en stuurt deze naar de deurwaarder**80,00
5De deurwaarder stuurt binnen 3 dagen na ontvangst een afschrift van het verklaringsformulier naar de debiteur  
6De bank draagt het saldo, na aftrek van het beslagvrij bedrag, af aan de deurwaarder  
 Totaal  488,21
    

*   De kosten worden met 21% verhoogd wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is.
** De bank brengt op basis van de Algemene bankvoorwaarden kosten in rekening voor het invullen van de verklaring. Het hier vermelde bedrag mag maximaal in rekening worden gebracht. Zie hier voor meer info.

Banken brengen kosten in rekening

Wanneer beslag onder de bank is gelegd moet de bank een verklaring afleggen over wat er onder het beslag valt. Banken brengen hiervoor kosten in rekening op basis van art. 28 van de Algemene bankvoorwaarden. De hoogte van de kosten staan niet in deze algemene voorwaarden en zijn voor de rekeninghouder bij het openen van de bankrekening niet bekend. Volgens de Rechtbank Amsterdam is er om die reden sprake van een oneerlijk beding.
De hoogte van de kosten zijn wel bij wet gemaximeerd en bedragen € 80,-.
Let op: dit betreft een maximering van het in rekening brengen van kosten door de derde-beslagene en biedt geen zelfstandige grondslag om kosten in rekening te mogen brengen. Met andere woorden de kosten moeten wel tussen de debiteur en de derde-beslagene zijn overeengekomen.