Wettelijke rente

Een schuldeiser mag rente in rekening brengen vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De debiteur is in verzuim nadat de termijn die in een aanmaning (ingebrekestelling) is opgenomen verstreken is.

In de volgende situaties is de debiteur direct in verzuim en is om rente in rekening te mogen brengen niet eerst een aanmaning vereist:

  • wanneer een betalingstermijn overeengekomen is, bijvoorbeeld de huur moet voor de eerste van de maand betaald worden, en er wordt niet tijdig betaald;
  • bij schade als gevolg van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld een verkeersongeluk;
  • wanneer de debiteur laat weten dat hij z’n verplichting niet zal nakomen.


Wanneer in de overeenkomst of de algemene voorwaarden niets anders is geregeld, mag de schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen. De wettelijke rente bedraagt:

Jaar Rente
01-01-2001 tot 01-01-2002 8%
01-01-2002 tot 01-08-2003 7%
01-08-2003 tot 01-02-2004 5%
01-02-2004 tot 01-01-2007 4%
01-01-2007 tot 01-07-2009 6%
01-07-2009 tot 01-01-2010 4%
01-01-2010 tot 01-07-2011 3%
01-07-2011 tot 01-07-2012 4%
01-07-2012 tot 01-01-2015 3%
01-01-2015 tot heden 2%

Bij de wettelijke rente wordt uitgegaan van het systeem van rente over rente jaarbasis.

Bijvoorbeeld:

Vanaf 1 september 2016 is € 1000 verschuldigd. Hoeveel bedraagt de rente op 1 januari 2018?
1 september 2016 tot 1 september 2017: 2% x € 1000 x 365/365 = € 20,00
Inclusief rente eerste jaar:
1 september 2017 tot 1 januari 2018: 2% x € 1020 x 122/365 = € 6,82
De totale achterstand inclusief rente bedraagt op 1 januari 2018 € 1026,82.

De wettelijke rente geldt voor consumenten. Voor handelstransacties tussen bedrijven geldt een veel hogere rente, de zogenaamde wettelijke handelsrente.

Contractuele rente

Bij overeenkomst of algemene voorwaarden kan een ander rentepercentage, dan de wettelijke rente overeengekomen worden. Bovendien kan van de wettelijke rekensystematiek afgeweken worden, bijvoorbeeld rente over rente per maand in plaats van rente over rente per jaar.

De hoogte van het overeengekomen rentepercentage kan in strijd zijn met de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (Richtlijn 93/13 EEG). Het rentebeding is dan nietig.
De Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter dit ambtshalve (dus ook zonder dat de debiteur hier een beroep op heeft gedaan) moet toetsen. In de rechtspraak worden percentages als 1% of meer per maand doorgaans als onredelijk aangemerkt, met as gevolg dat de gevorderde rente wordt afgewezen.

UitsprakenMeer informatie

Consumentenkrediet

De hoogte van de rente die de bank in rekening mag brengen bij een consumentenkrediet is in de wet gemaximeerd. De maximale kredietvergoeding bedraagt 12% verhoogt met de wettelijke rente.

De maximale kredietvergoeding is vanwege COVID-19 tijdelijk verlaagd van 14% (12% + 2%) naar 10% (8% + 2%). Deze verlaging geldt vanaf 10 augustus 2020 tot 1 maart 2021 en kan daarna nog met maximaal zes maanden worden verlengd.

Naast dit wettelijk maximum speelt bij banken vanwege de maatschappelijke functie ook de zorgplicht een rol. Volgens diverse jurisprudentie wordt op basis van deze zorgplicht het niet voortvarend invorderen van een schuld, en het daardoor onnodig oplopen van de rente, de bank aangerekend. Wanneer sprake is van 'stilzitten' kan de rechter de in rekening gebrachte rente matigen.

UitsprakenMeer informatie